Inflační očekávání v modelovém aparátu ČNB

Inflační očekávání mají v režimu cílování inflace výjimečné postavení. Jejich odchylka od inflačního cíle totiž určuje míru věrohodnosti tohoto cíle, resp. věrohodnost měnové politiky jako takové. Zároveň inflační očekávání hrají důležitou roli v určování přísnosti/uvolněnosti nastavení měnové politiky. To je dáno tím, že hlavní složkou měnových podmínek jsou reálné úrokové sazby, které jsou definovány jako rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekáváním budoucí inflace.

V modelovém aparátu ČNB jsou inflační očekávání odhadována. Inflační očekávání získaná statistickým šetřením (viz box v Zprávě o inflaci z července 2003) a pravidelně popisovaná v této kapitole nevstupují přímo do modelového aparátu, ale slouží ke kontrole vzájemné konzistence modelových očekávání a statisticky měřených očekávání. Důvodem je, že statistické měření inflačních očekávání je spojeno s mnoha nedokonalostmi, které způsobují, že měřená očekávání nemusí odpovídat skutečným a že jsou značně kolísavá.

Modelový aparát předpokládá, že inflační očekávání jsou tvořena převážně (z 90 %) na základě posledního vývoje inflace, z menší části (10 %) pak na základě prognózou odhadovaného budoucího vývoje inflace.