Fiskální politika v modelovém aparátu ČNB

Monitorování, hodnocení a předvídání fiskální politiky je nedílnou součástí rozhodování o optimálním nastavení měnové politiky. Součástí každé prognózy ČNB je proto předpoklad o budoucím vývoji fiskální politiky. Ten lze zachytit mnoha způsoby, např. deficitem vládního sektoru, spotřebními výdaji vlády, fiskální pozicí či fiskálním impulzem.

Z hlediska měnové politiky je klíčové zachytit působení fiskální politiky na inflaci. Fiskální politika vstupuje do predikčního modelu ČNB jako expertně odhadnuté reziduum v rovnici mezery výstupu, a jejím prostřednictvím následně ovlivňuje inflaci (jelikož mezera výstupu v modelu ČNB aproximuje poptávkové inflační tlaky v ekonomice). Při odhadu reziduí je nutno brát v potaz pouze ty příjmy a výdaje vládního sektoru, které mají dopad na domácí agregátní poptávku. Meziroční změnu poptávkově relevantního salda v procentních bodech HDP, které je odvozeno na základě těchto příjmů a výdajů, pak označujeme jako fiskální impulz.

Pokud je fiskální impulz kladný, fiskální politika působí směrem k otevřenější kladné (resp. uzavřenější záporné) mezeře výstupu a k vyšší inflaci a hovoříme o uvolněné (expanzivní) fiskální politice. Pokud je naopak fiskální impulz záporný, působí fiskální politika na mezeru výstupu a inflaci opačným směrem a označujeme ji jako přísnou (restriktivní). Protože fiskální impulz vyjadřuje meziroční změnu poptávkově relevantního salda, může být jeho hodnota záporná (indikující restrikci) i při výrazně deficitním hospodaření vlády. Tuto skutečnost ilustruje Graf 1 (Box), srovnávající odhad ČNB vývoje fiskálního impulzu v letech 1999 - 2005 spolu se schodkem veřejných rozpočtů.

Zpráva o inflaci - leden 2006 - box - graf 1

Při propočtu fiskálního impulzu není zohledněna fáze ekonomického cyklu a její implikace pro hodnocení fiskální politiky, tj. zda je fiskální politika, která je dle odhadu fiskálního impulzu vnímána jako expanzivní, odůvodnitelná cyklickým zhoršením výkonu ekonomiky či naopak. Informaci o tom, jak se meziročně změnilo hospodaření veřejného sektoru bez vlivu, který na něj měl hospodářský cyklus, podává ukazatel nazývaný fiskální pozice. Fiskální pozice je definována jako meziroční změna cyklicky očištěného salda veřejných financí a podobně jako v případě fiskálního impulzu hovoříme o zpřísněné, neutrální či uvolněné fiskální politice v závislosti na znaménku fiskální pozice. Její hodnota sice nevstupuje přímo do modelového aparátu ČNB, nicméně je součástí informací poskytovaných bankovní radě ČNB pro podporu jejího rozhodování (Graf 2).

Zpráva o inflaci - leden 2006 - box - graf 2