Financování a finanční investice podniků a domácností

Nepříznivý hospodářský vývoj se projevuje i ve zpomalování růstu finančních investic a celkového financování nefinančních podniků a domácností. Přestože byl uvedený vývoj zaznamenán v celém roce 2008, nejvýrazněji byl patrný od čtvrtého čtvrtletí 2008, kdy zároveň došlo k prvnímu meziročnímu poklesu HDP. Finanční investice nefinančních podniků v prvním čtvrtletí 2009 poklesly o 3 % (bez ostatních pohledávek)1). K uvedenému vývoji přispívaly všechny druhy finančních investic. Financování podniků (včetně úvěrů, emitovaných dluhových cenných papírů a akcií) v prvním čtvrtletí 2009 rovněž pokleslo o 2,8 %. To bylo způsobeno negativním příspěvkem účastí (investicemi do vlastního jmění) vlivem poklesu ziskovosti podniků. Příspěvek úvěrů v prvním čtvrtletí 2009 stagnoval na nízkých kladných hodnotách, zatímco příspěvek emitovaných akcií byl záporný a dluhových cenných papírů nepatrně kladný vlivem financování některých odvětví prostřednictvím finančních derivátů (Graf 1 Box).

zoi_III_2009_box_II_graf_1_c

Poměr dluhu nefinančních podniků (včetně úvěrů a dluhových cenných papírů) k HDP se v prvním čtvrtletí 2009 začal vlivem poklesu dluhového financování snižovat a dosáhl 48,6 %. Podíl úvěrů na dluhu byl nejvyšší a ve vztahu k HDP dosáhl 43,4 %. Zátěž nefinančních podniků úrokovými náklady ve vztahu k hrubému provoznímu přebytku poklesla mj. vlivem snížení úrokových sazeb z některých typů úvěrů na 6 %. Zadluženost podniků je v ČR nižší než v eurozóně, kde činí zhruba 80 % HDP, což představuje výhodu v situaci nepříznivého ekonomického vývoje. Zatímco tempo růstu úvěrů čerpaných podniky od domácích bank i nebankovních subjektů pokleslo, dynamika úvěrů od zahraničních bank se po zpomalování v předchozích několika letech v prvním čtvrtletí zvýšila v důsledku růstu krátkodobých i dlouhodobých finančních úvěrů. Obchodní úvěry v souladu s nepříznivým vývojem zahraničního obchodu rostly jen nepatrně a dynamika mezipodnikových dluhů v rámci přímých zahraničních investic se zvýšila.

Finanční investice domácností zpomalily růst na 8,3 % vlivem nižších investic do cenných papírů a účastí a pojistných technických rezerv. Naopak zdaleka nejvyšší příspěvek oběživa a vkladů domácností se zvýšil a odrážel snahu bank o získávání vkladů a zvýšenou opatrnost domácností. Uvedený vývoj mohl být též ovlivněn přesuny peněz z podílových fondů. Meziroční dynamika financování domácností se oproti loňskému roku výrazně snížila na 16,8 % zejména při poklesu příspěvku úvěrů od bank (Graf 2 Box). Celková zadluženost domácností ve vztahu k HDP vzrostla na 28,2 % a k hrubému disponibilnímu důchodu na 51,5 %. Zatížení domácností úrokovými platbami činilo 1,3 %. Tyto indikátory jsou rovněž nižší než v eurozóně, kde činí 61 %, resp. 93 % a 3,5 %. Lze však předpokládat, že některé typy domácností budou zranitelné v případě snížení nominálních příjmů, což je již patrné v problémech se splácením úvěrů.

zoi_III_2009_box_II_graf_2_c


1) Časové řady ostatních pohledávek a závazků v rámci celkových finančních aktiv a pasiv nefinančních podniků a domácností byly od čtvrtého čtvrtletí 2008 revidovány. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici meziroční srovnání, nebyly zařazeny do hodnocení financování a finančních investic obou uvedených ekonomických sektorů.