Devizový kurz v prognostickém aparátu ČNB

Hospodářský vývoj relativně malé a otevřené české ekonomiky je značně ovlivňován vývojem vnějších faktorů. Mezi ně patří pohyb cen energetických surovin, ekonomická situace v zemích hlavních obchodních partnerů a významnou roli sehrává též kurz koruny.

Prognóza vývoje nominálního kurzu CZK/EUR je součástí celkové makroekonomické prognózy ČNB. Kromě nominálního kurzu, který ovlivňuje především vývoj dovozních cen, hraje v prognóze významnou úlohu také reálný kurz, tj. kurz očištěný o vliv změn cenových hladin v domácí i příslušné zahraniční ekonomice. Reálný kurz vstupuje do prognózy v podobě kurzové složky měnových podmínek (viz ZoI - duben 2004), která je rovna rozdílu mezi reálným kurzem a jeho rovnovážnou hodnotou. Rovnovážná hodnota kurzu v daném okamžiku je hodnota, kterou bychom pozorovali, pokud by ekonomika nebyla vychýlena z rovnováhy z důsledku různých větších či menších šoků. Vývoj rovnovážného kurzu v čase je určen ekonomickými faktory a leží mimo vliv měnové politiky, zatímco vývoj skutečného reálného (a nominálního) kurzu je možné měnověpolitickými nástroji aspoň do jisté míry ovlivnit.

Rovnovážný reálný kurz není přímo měřitelnou veličinou. Můžeme však například předpokládat, že má k němu blízko dlouhodobý trend skutečného reálného kurzu. Pro výpočet trendu dané časové řady se v praxi často používají různé tzv. filtrační techniky, které z časové řady hodnot dané veličiny "odfiltrují" krátkodobé výkyvy. ČNB pro odhad rovnovážného reálného kurzu (ale i rovnovážných hodnot dalších veličin) používá tzv. vícerozměrný Kalmánův filtr. Jde o typ filtrace založený na využití poznatků o struktuře a fungování dané ekonomiky. Do filtrace tedy vchází model vztahů mezi filtrovanou veličinou a řadou dalších významných národohospodářských veličin (proto hovoříme o vícerozměrném filtru), takže filtrace je dokonalejší než u jiných, čistě matematických, jednorozměrných metod, které pracují pouze se samotnou filtrovanou veličinou. Zařazením poznatků o struktuře vztahů filtrované veličiny a zbytku ekonomiky se zbavíme mimo jiné problémů, které při použití jednorozměrných filtračních technik vznikají v koncových částech časových řad.

Základní rovnice filtračního přístupu používaného v prognostickém aparátu ČNB předpokládá, že trend reálného kurzu (z_eq t+4 - z_eqt ) odpovídá trendu v úrokových měrách, a to v domácí sazbě 1R PRIBOR (r_eq ) a zahraniční sazbě 1R EURIBOR (r_eq *). Trend je dále očištěn o rizikovou prémii ( prem_eq). Jde o vztah označovaný v ekonomii obecně jako reálná nekrytá úroková parita:

z_eqt+4 - z_eqt = r_eq*t - r_eqt + prem_eqt.

Pro odhad dlouhodobého rovnovážného trendu reálného kurzu jsou kromě nekryté úrokové parity dalším východiskem simulované scénáře konvergence české ekonomiky k vyspělým evropským ekonomikám.