Čisté jmění a vývoj příjmů, úspor a dluhu domácností

(autorka: Renata Pašaličová)

Růst příjmů domácností se promítá do zvyšování spotřeby i zadluženosti a je doprovázen snížením míry hrubých úspor. Ta od roku 2016 poklesla zřejmě vlivem optimistických očekávání plynoucích z vývoje na trhu práce a nízké hladiny úrokových sazeb. Tento box analyzuje čisté jmění domácností a vývoj příjmů, úspor a dluhu dle jednotlivých příjmových skupin.

Čisté jmění domácností se zvýšilo zejména vlivem růstu finančních aktiv. V podmínkách růstu cen nemovitostí se zvýšily i investice do obydlí.1 Bilance domácností je tak v souhrnu silnější než v minulosti (Graf 1). Čisté jmění, které je významné pro vyhlazování vývoje spotřeby v čase, vzrostlo za posledních deset let o 38 %. Tento vývoj byl až do roku 2016 doprovázen pohybem míry hrubých úspor v blízkosti dlouhodobého průměru (okolo 12 %). Objem finančních a nefinančních aktiv je nadále znatelně vyšší než objem finančních závazků domácností (Graf 2). Finanční čisté jmění se za stejné období zvýšilo ještě výrazněji, a to o 71 %. K tomu významně přispíval růst likvidních vkladů a oběživa a v menší míře zvýšení podílů v investičních fondech, pojistných a penzijních rezerv a nákupy dlouhodobých dluhových cenných papírů. Obdobný vývoj finančního čistého jmění domácností je pozorován také v eurozóně, kde je však jeho poměr k anualizovanému příjmu značně vyšší než v ČR (dosahuje 243 %, oproti tuzemskému poměru 157 %).2

Graf 1 (BOX) Čisté jmění domácností
Čisté jmění domácností se v posledních letech zvýšilo
(index, rok 2000 = 100)

Graf 1 (BOX) Čisté jmění domácností  

Graf 2 (BOX) Struktura čistého jmění domácností
Finanční a nefinanční aktiva domácností výrazně převyšují finanční závazky
(v mld. Kč)

Graf 2 (BOX) Struktura čistého jmění domácností 

Od závěru roku 2016 se začal rychlejší růst spotřeby oproti příjmům promítat do snížení míry hrubých úspor. Míra investic domácností (9 %) se přitom dále zvyšovala a byla doprovázena růstem zadluženosti. Růst finančního čistého jmění zpomalil, zejména v důsledku nižší dynamiky vkladů u bank. Z pohledu čtvrtletních transakcí byly domácnosti ve třetím čtvrtletí 2017 poprvé od roku 1999 krátkodobě v pozici čistých vypůjčovatelů. Konjunkturální průzkum ČSÚ v roce 2018 však ukazuje, že domácnosti následně začaly vnímat očekávané zpomalení ekonomického růstu, zvýšila se jejich motivace spořit a míra hrubých úspor se lehce odrazila od svého dna (na 10 %). Optimismus domácností ohledně jejich finanční situace v horizontu následujících dvanácti měsíců nicméně přetrvává na historickém maximu.

Příjmy domácností vzrostly u všech příjmových skupin (Graf 3). Podle statistiky Příjmů a životních podmínek za rok 2017 rostly příjmy v předcházejícím roce nejrychleji v prvních dvou příjmových decilech, o něco pomaleji pak v posledních třech decilech.3 Domácnosti vnímaly v roce 2017 svoji finanční situaci jako příznivější než v předchozím období. Podíl domácností, které neměly problém vyjít s příjmy, se zvýšil na 42 %. Toto zlepšení se týká domácností v prvním až sedmém decilu, zatímco vnímání domácností v nejvyšších příjmových decilech se zásadněji nezměnilo. Třetina domácností si nicméně i tak nemohla dovolit zaplatit neočekávaný běžný výdaj, u domácností s nejnižšími příjmy to bylo dokonce 65 %.

Graf 3 (BOX) Čisté peněžní příjmy vybraných příjmových skupin domácností
Příjmy domácností rostly napříč všemi příjmovými decily
(meziroční změny v %, v nominálním vyjádření)

Graf 3 (BOX) Čisté peněžní příjmy vybraných příjmových skupin domácností 

Podíl domácností s úvěry na bydlení vzrostl u středněpříjmových a vysokopříjmových skupin (Graf 4). Zatímco v minulosti podíl domácností s úvěry na bydlení nejvýrazněji rostl u nejvyššího příjmového decilu, mezi lety 2013 a 2017 narůstal tento podíl i u většiny středněpříjmových a nízkopříjmových domácností.4 Podíl domácností s úvěry na bydlení se v roce 2017 v souhrnu zvýšil na 18 %, u nejvyššího příjmového decilu dosáhl 24 %. Na přibližně 9 % naopak poklesl podíl domácností, které využívají úvěry na spotřebu, přičemž jeho snížení bylo patrné u všech příjmových skupin. Poměr celkové zadluženosti k ročním příjmům je nejvyšší u nízkopříjmových domácností (zhruba 50 %), u středněpříjmových a vysokopříjmových domácností se pohybuje okolo 35 %, resp. 46 %.

Graf 4 (BOX) Podíly domácností s úvěry na bydlení dle příjmových skupin
Podíly domácností s úvěry na bydlení se zvýšily ve většině příjmových skupin
(podíly v %, změny podílů v procentních bodech)

Graf 4 (BOX) Podíly domácností s úvěry na bydlení dle příjmových skupin  

Míra peněžních úspor roste s výší příjmu (Graf 5). Nejvyšší úroveň míry úspor byla v roce 2017 zaznamenána v devátém a desátém příjmovém decilu, zatímco v ostatních příjmových decilech byla míra úspor značně nižší a pod úrovní souhrnné míry úspor. V roce 2016 se míra úspor začala u nejvyššího příjmového decilu a v některých nižších příjmových skupinách snižovat vlivem rychlejšího růstu spotřeby oproti příjmům. Ve srovnání s předkrizovým obdobím se však podíl spotřeby k příjmům snížil u všech příjmových skupin. Domácnostem tak zbyla o něco větší část jejich příjmů, a to i po uhrazení splátek úvěrů.

Graf 5 (BOX) Míra peněžních úspor jednotlivých příjmových skupin domácností
Míra peněžních úspor je ve dvou nejvyšších příjmových decilech je výrazně vyšší než v ostatních příjmových skupinách domácností
(v %, rok 2017)

Graf 5 (BOX) Míra peněžních úspor jednotlivých příjmových skupin domácností  

Tvar Lorenzovy křivky dokládá přetrvávající nerovnoměrnost v tvorbě peněžních úspor (Graf 6). Na domácnosti s vyššími než mediánovými příjmy připadalo v roce 2017 zhruba 76 % z celkových úspor. Giniho koeficient, měřící míru relativní nerovnosti, dosáhl u úspor 0,41.5 Nerovnoměrnost v rozložení příjmů se mírně snížila. Na domácnosti s vyššími než mediánovými příjmy připadá 67 % příjmů. Tomu odpovídal i vývoj Giniho koeficientu, který se snížil na 0,25.

Graf 6 (BOX) Lorenzova křivka
Nerovnoměrnost v rozdělení peněžních úspor byla vyšší oproti nerovnoměrnosti u příjmů a úvěrů
(v % na obou osách, rok 2017)

Graf 6 (BOX) Lorenzova křivka  

Poznámka: Osa x je procentní kumulativní podíl domácností podle příjmů a osa y je procentní kumulativní podíl domácností na příjmech, úsporách a úvěrech.

Celkově lze shrnout, že bilance domácností je silnější než v minulosti, rozdíly mezi příjmovými skupinami však přetrvávají. Finanční aktiva rostla výrazněji než závazky. Na úrovni příjmových skupin se podíl domácností s úvěry na bydlení zvýšil u většiny příjmových skupin. Míra peněžních úspor přitom zůstává rozložena značně nerovnoměrně.


1    Dopad zvyšování hodnoty obydlí na rozhodování domácností o spotřebě a úsporách však není českými daty potvrzován, neboť vlastníci nemovitostí mají obvykle vyšší míru úspor a nižší míru spotřeby než domácnosti bydlící v nájmech, a to bez ohledu na směr změny cen nemovitostí (Working Paper ČNB 11/2017: House Price and Household Consumption: The Case of the Czech Republic, autoři Brůha, Hlaváček, Komárek).

2    Dle Eurostatu je poměr finančního čistého jmění domácností k příjmům v ČR v rámci středoevropského regionu jedním z vyšších (na Slovensku dosahuje 68 %, v Polsku 107 % a v Maďarsku 179 %).

3      Rozdělení domácností do příjmových decilů je uvedeno podle ročního příjmu na osobu.

4    Poměrně vysoký podíl domácností s úvěry na bydlení v nízkých příjmových skupinách je ovlivněn rozdělením domácností do jednotlivých příjmových decilů podle ročního příjmu na osobu, kde významnou roli hraje počet členů domácností.

5    Giniho koeficient se pohybuje na hodnotách od 0 do 1, přičemž vyšší hodnota značí větší nerovnost a naopak.