Charakteristika skupin spotřebního koše využívaných pro hodnocení inflace

Inflace je statisticky měřena indexem spotřebitelských cen (dále jen CPI - consumer price index) vyjadřujícím změnu cen "koše" vybraného spotřebního zboží a služeb, přičemž za cenové reprezentanty jsou vybrány takové druhy zboží a služeb, které se významně podílí na struktuře spotřeby obyvatelstva. Základním členěním položek spotřebního koše je členění na čistou inflaci a regulované ceny (CPI tvoří v současné době 754 položek, regulované ceny 91 položek a čistou inflaci 663 položek). Současně je využíváno členění na obchodovatelné a neobchodovatelné položky. Dále uvádíme charakteristiku jednotlivých částí inflace a grafické znázornění vazeb uvnitř inflace:

Čistá inflace
Čistá inflace představuje pohyb neregulovaných cen (tj. CPI po vyloučení položek regulovaných cen) očištěný dále o vliv nepřímých daní, případně rušení dotací. V rámci čisté inflace existují dále dva relativně samostatné segmenty, jejichž vývoj ČNB dále samostatně sleduje a analyzuje. Jedná se jednak o vývoj cen potravin , který je značně variabilní, s vysokou mírou sezónnosti (významnou roli hraje vliv počasí, částečně politika státu) a jednak o korigovanou inflaci (což je čistá inflace po vyloučení cen potravin), která je nejvíce ovlivnitelná měnovými opatřeními centrální banky.

Podle definice ČSÚ je čistá inflace "počítána na neúplném spotřebním koši, z něhož jsou vyloučeny položky s regulovanými cenami a položky ovlivňované jinými administrativními opatřeními. Položky, u kterých dochází k cenovým změnám z důvodu daňových úprav, zůstávají součástí spotřebního koše (čisté inflace), avšak vliv daňových úprav je eliminován."

Regulované ceny Regulované ceny zahrnují maximální ceny (mohou být stanoveny na centrální a místní úrovni), věcně usměrňované ceny (jedná se o položky, do jejichž cen lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk) a administrativně stanovené poplatky. Výběr těchto položek vychází z Cenového věstníku MF ČR, kterým se každoročně vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Vliv nepřímých daní, rušení dotací
Očišťování CPI o vliv změn sazeb nepřímých daní je prováděno standardně všemi centrálními bankami, které zavedly systém cílování inflace. V roce 1998 se konkrétně úprava nepřímých daní u neregulovaných položek týká tabáku, alkoholu, benzínu (zvýšení spotřební daně) a uhlí a palivového dříví (zvýšení DPH); rušení dotací se týká školního stravování.

Obchodovatelné komodity (položky spotřebního koše)
Pro vývoj cen obchodovatelných komodit je rozhodující mezinárodní konkurence a pohyby směnného kurzu. Do této skupiny jsou zahrnovány položky spotřebního koše, jejichž cenový vývoj může být ovlivňován cenovým vývojem dovážených zahraničních výrobků obdobného druhu. Obchodovatelné položky se dále dělí na obchodovatelné potraviny a obchodovatelné ostatní.

Neobchodovatelné komodity (položky spotřebního koše)
Do této skupiny jsou zahrnovány položky spotřebního koše, jejichž cenový vývoj nemůže být ovlivňován cenovým vývojem dovážených zahraničních výrobků obdobného druhu. Neobchodovatelné položky se dále dělí na neobchodovatelné regulované a neobchodovatelné ostatní. Vývoj cen neobchodovatelných regulovaných komodit je ovlivňován státní správou a vývoj cen neobchodovatelných ostatních komodit je ovlivňován především vývojem poptávky a nabídky na domácím trhu.

Charakteristika skupin spotřebního koše využívaných pro hodnocení inflace