ČNB pozměňuje typ své prognózy inflace

Centrální banky cílující inflaci používají jako podklad pro měnověpolitické rozhodování v zásadě dva typy projekcí inflace. Vedle prognózy ve smyslu nejpravděpodobnějšího obrazu budoucího vývoje ekonomiky je často využívána tzv. "podmíněná prognóza", tj. simulace dalšího vývoje za ne nutně realistického předpokladu, že centrální banka nebude měnit nastavení měnověpolitických nástrojů. Prvně jmenovaný typ prognózy se pro odlišení od "podmíněné prognózy" někdy označuje jako "prognóza nepodmíněná", i když i ona je - jako každá prognóza složitého vývoje reálných ekonomických systémů - podmíněná řadou různých předpokladů.

Klíčovým podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB dosud byla prognóza založená na předpokladu neměnnosti nastavení měnověpolitických nástrojů. Z porovnání hodnot této prognózy pro období nejúčinnější transmise zhruba 12 - 18 měsíců s odpovídajícím úsekem cílového pásma bylo v tomto režimu možno usuzovat na to, jaká změna nastavení měnové politiky byla v daném okamžiku potřebná k tomu, aby inflace v období nejúčinnější transmise nevybočila z cílového pásma.

Paralelně s "podmíněnou prognózou" začala sekce měnová a statistiky (SMS) již před časem vypracovávat také prognózu ve smyslu nejpravděpodobnějšího obrazu budoucího vývoje ekonomiky. Ta se od "podmíněné prognózy" principiálně liší především v tom, že modeluje fungování celé ekonomiky včetně měnové politiky. Model, na kterém je prognóza postavena, obsahuje jednoduchou reakční funkci centrální banky, která je v souladu s definicí cílů ČNB a jejímž výsledkem je implikovaná trajektorie úrokových sazeb. Tuto trajektorii však nelze považovat za závaznou z hlediska budoucího vývoje úrokových sazeb. Příchod nových informací po zveřejnění prognózy může totiž změnit náhled na vývoj ekonomiky a s tím spojenou konzistentní reakci centrální banky. Druhým důvodem je nedokonalé zachycení fungování ekonomiky modelem.

Poté co SMS dokončila práce na systému tvorby prognózy obsahující i reakce centrální banky se počínaje červencem 2002 tento typ prognózy stává hlavním podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB. Tato část Zprávy o inflaci popisuje prognózu, z níž vycházelo měnověpolitické rozhodnutí z konce července 2002. Čtvrtletní interval tvorby prognózy zůstává zachován, tj. další prognóza bude sestavena v říjnu 2002.