Analýza vývoje spotřeby domácností

Poslední údaje o spotřebě domácností za první pololetí 2010 jsou výrazně nad minulou prognózou, přičemž tuto odchylku lze vysvětlit jen zčásti příznivějším vývojem na trhu práce. Motivací tohoto boxu je porovnat jednotlivé statistiky týkající se spotřeby domácnosti a identifikovat rozdíly mezi nimi.

Spotřeba domácností jako váhově nejvýznamnější výdajová komponenta hrubého domácího produktu stejně jako ostatní složky HDP podléhá po zveřejnění prvního odhadu následným revizím (Graf 1). Rozsah revizí v letech 2006–2010 je proměnlivý v čase, přičemž v některých obdobích je vyšší než 2 procentní body. Budoucí revize dat HDP tak představují jednu z obecných nejistot prognózy.

Graf 1 (Box) Rozsah revizí spotřeby domácností
Rozsah revizí se na minulosti liší, někdy revize dosahují více než 2 procentní body
(ve stálých cenách, sezonně očištěno, meziročně v %)

V minulých letech ČSÚ při odhadování výdajů domácností na konečnou spotřebu ve čtvrtletní i roční periodicitě využíval především výstupy ze statistiky rodinných účtů. Tato statistika poskytuje národním účtům podklady v požadovaném členění podle mezinárodní klasifikace COICOP1 a dokumentuje spotřební chování vzorku přibližně 3000 domácností. Reálná spotřební vydání domácností ze statistiky rodinných účtů však poskytují odlišný průběh spotřeby domácností oproti datům vykazovaným v metodice národních účtů (Graf 2). Podle rodinných účtů nedošlo k reálnému propadu spotřebních vydání domácností v průběhu roku 2009 a jejich zřetelný meziroční pokles byl vykázán až ve druhém čtvrtletí 2010. Tento pokles byl způsoben zejména snížením výdajů v maloobchodě včetně dopravy.

Graf 2 (Box) Spotřební vydání domácností podle rodinných účtů
Dle rodinných účtů začaly spotřební výdaje klesat až v letošním roce, a to v maloobchodě včetně dopravy
(ve stálých cenách, meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

Vzhledem k tomu, že se tato statistika začala v trendech odlišovat od nabídkové strany reprezentované statistikou maloobchodního prodeje, ČSÚ počínaje odhadem spotřeby v rámci národních účtů za čtvrté čtvrtletí 2009 inovoval metodický postup a při odhadu individuální spotřeby domácností zapojil ve větší míře statistiku o tržbách v maloobchodě. Jako důvod této metodické změny ČSÚ uvedl menší reprezentativnost souboru šetřených domácností, a to zejména ve čtvrtletní periodicitě. Jak je zřejmé z Grafu 3, od tohoto období se mezičtvrtletní průběh vykazované časové řady spotřeby domácností téměř shoduje s časovou řadou tržeb v maloobchodě včetně motoristického segmentu, kde v letošním roce již došlo k zřetelnému růstu taženému zvýšenými prodeji dopravních prostředků. Naproti tomu tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu i v letošním roce stále meziročně klesaly a naznačovaly utlumenější poptávku ve srovnání se spotřebou domácností z národních účtů.

Graf 3 (Box) Tržby v maloobchodě a spotřeba domácností
Spotřeba se v posledních čtvrtletích vyvíjí v souladu s tržbami maloobchodu včetně motoristického segmentu, taženými prodeji automobilů
(ve stálých cenách, mezičtvrtletní změny v %)

Spotřeba domácností dle národních účtů v rozlišení podle trvanlivosti ukazuje, že struktura spotřeby domácností vykazovaná ČSÚ v posledních třech čtvrtletích je zhruba v souladu zejména s tržbami včetně motoristického segmentu maloobchodu. Prudký růst tržeb v motoristickém segmentu v datech národních účtů je pravděpodobně zohledněn v rámci zboží dlouhodobé spotřeby, které mají ve stálých cenách významně kladný příspěvek za druhé čtvrtletí 2010, a napomáhají tak spotřebě domácností vymanit se z meziročního poklesu. V prvních dvou čtvrtletích letošního roku je rovněž významný příspěvek zboží krátkodobé spotřeby, kde však tržby v maloobchodě ještě vykazují zřetelný meziroční pokles tržeb.

Graf 4 (Box) Spotřeba domácností dle národních účtů v rozlišení podle trvanlivosti
Dle národních účtů rostou zejména výdaje na statky dlouhodobé spotřeby a služby
(ve stálých cenách, meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech)

 


1 Mezinárodní standard Classification of Individual Consumption by Purpose, který se používá v systému národních účtů.