Aktualizace spotřebního koše od ledna 2010

V minulosti ČSÚ obvykle zaváděl nový spotřební koš v intervalu pěti až sedmi let. Počínaje rokem 2007 se bude spotřební koš měnit z důvodu harmonizace v rámci EU pravidelně po pěti letech. Položky do spotřebního koše jsou vybírány a jejich váhy stanovovány podle výsledků šetření z výdajových položek statistiky národních účtů a ze statistiky rodinných účtů. V průběhu platnosti jednoho spotřebního koše pak obvykle dochází pouze k dílčím změnám spotřebního koše. Jde například o případy, kdy některá položka úplně zanikne nebo je nutné některou položku nově do koše zařadit. V těchto případech jsou vyřazované položky nahrazovány jinými položkami obdobného druhu při zachování jejich váhy. Tyto změny jsou většinou prováděny na počátku roku a jejich vliv na celkovou inflaci je zanedbatelný.

Počínaje daty za leden 2010 navíc došlo poprvé k rozsáhlé aktualizaci vah spotřebního koše bez změny celého koše (Tab. 1). Kromě dílčích změn nebyl aktualizován seznam reprezentantů, ale pouze jejich váhové schéma. K této změně byl ČSÚ inspirován metodami používanými v zahraničí. Důvodem této změny je fakt, že inflace spočtená na dosavadních váhách se již z pohledu ČSÚ významně liší od inflace, která by byla spočtena na nových váhách. Do budoucna lze očekávat, že nový spotřební koš bude standardně zaváděn každých pět let a vždy po třech letech platnosti nového koše dojde k takové aktualizaci vah, jaké jsme byli svědkem nyní. Na takto aktualizovaném spotřebním koši jsou spočteny jen údaje od ledna 2010 a jsou napojeny na údaje spočtené do konce roku 2009 na předešlém spotřebním koši (tzv. řetězením).

Tab. 1 (Box) Změna vah spotřebního koše
Nejvíce vzrostla váha korigované inflace bez pohonných hmot, zatímco váha regulovaných cen poklesla
(v %)

  Stálá váha
do 12/2009
Přepočtená váha
v 12/2009
Stálá váha
od 1/2010
CELKOVÁ INFLACE 100,00 100,00 100,00
z toho:      
 Regulované ceny 16,40 20,11 17,15
 Čistá inflace 83,60 79,89 82,85
 Ceny potravin 24,44 25,36 25,63
 Korigovaná inflace bez PH 55,12 51,00 53,52
 Pohonné hmoty 4,04 3,54 3,70
 Obchodovatel. ostatní bez PH 22,90 18,77 21,98
 Neobchodovatelné ostatní 32,22 32,23 31,55

V tabulce je zobrazena úprava stálých vah, které se mění jen při aktualizaci spotřebního koše, a tzv. přepočtené váhy ke konci roku 2009. Z principu výpočtu agregací inflace (pomocí Laspeyresova vzorce, viz např. metodická příručka na webových stránkách ČSÚ) vyplývá, že položky s nadprůměrným růstem cen přispívají stále větším podílem k vývoji celkové inflace a naopak položky s podprůměrně nízkým růstem (nebo dokonce poklesem) cen stále menším podílem. Právě tyto změny podílu jednotlivých složek na celkovém koši v závislosti na cenovém vývoji popisují tzv. přepočtené váhy. V praxi se pak stává, že přepočtené váhy po několika letech již neodpovídají skutečnosti, a to je jedním z důvodů aktualizace spotřebního koše. Při změně koše nebo kompletní aktualizaci vah provedené nyní se přepočtené váhy „opětovně sblíží“ s reálnými hodnotami neboli s nově zjištěnými stálými váhami.

Podstatné je porovnání přepočtené váhy v prosinci 2009 a stálé váhy platné od ledna 2010. Významně poklesla váha regulovaných cen. Zároveň se v jejich rámci například významně snížila váha regulovaného nájemného, které zásadně přispívá v roce 2010 k růstu regulovaných cen. Proto při hypotetickém zachování predikce růstů složek regulovaných cen pro rok 2010 vychází nižší predikce celkového růstu regulovaných cen a navíc i nižší dopad do celkové inflace. Aktuálně protiinflační efekt má i zvýšení váhy cen potravin a korigované inflace bez PH, které nyní dosahují záporných hodnot, a tak zvýšení jejich váhy vede při jinak nezměněné predikci k vyšším záporným dopadům do celkové inflace.

Z našich analýz vyplývá, že aktualizace vah spotřebního koše od ledna 2010 vedla při zachování lednové predikce růstu cen jednotlivých složek čisté inflace a jednotlivých regulovaných cen ke snížení meziročního růstu celkové inflace v průběhu roku 2010 o 0,1 až 0,3 procentního bodu.