Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

4. Situační zpráva 2011

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu (viz níže) znamenají vyrovnanou bilanci rizik prognózy celkové inflace ze Zprávy o inflaci (ZoI) II/2011 při mírném riziku ve směru nižších úrokových sazeb. Nejvýraznější vliv na bilanci rizik má vývoj v zahraničí, odrážející zejména nižší tržní výhled zahraničních úrokových sazeb od konce roku 2011. Naproti tomu slabě proinflačně působí vyšší domácí inflace v květnu 2011. Ostatní body v grafu jsou pak blízko průsečíku os. Vývoj domácích úrokových sazeb a měnového kurzu v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku odpovídá prognóze, a působí tudíž neutrálně. Působení počátečních podmínek je v souhrnu rovněž zhruba neutrální, a to i přes rychlejší růst mezd a HDP v prvním čtvrtletí roku 2011 oproti prognóze ze ZoI II/2011. Aktuální odchylky od prognózy směrem nahoru jsou totiž v GRIPu kompenzovány více protiinflační strukturou růstu ekonomiky, a to nejen v prvním čtvrtletí 2011, ale i na minulosti z důvodu revize historických dat.

Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Nejistotou je zejména vývoj úrokových sazeb a poptávky v zahraničí a dále délka trvání proinflačního působení světových cen komodit na domácí inflaci. Část inflační odchylky způsobená jednorázovým skokem cen potravin může být vykompenzována pozvolnějším růstem cen v příštích měsících. Plnohodnotné zapracování nových informací z reálné ekonomiky do příští prognózy může mít, narozdíl od dílčích simulací GRIPu, mírně proinflační dopad. Významným domácím proinflačním rizikem prognózy celkové inflace zůstávají návrhy budoucích změn sazeb DPH, jejichž důsledky pro aktuální nastavení měnové politiky jsou však slabé, jak ukázal alternativní scénář ze ZoI II/2011.

Celkovou bilanci rizik prognózy měnověpolitické inflace a úrokových sazeb ze ZoI II/2011 tak hodnotíme jako vyrovnanou. Bilance rizik prognózy celkové inflace je proinflační z důvodu plánovaných změn DPH.

grip_110623