Zrušení vyhlášky č. 266/2004 Sb., o hlášení obchodů s investičními nástroji

Dne 1. července 2008 nabyly účinnosti zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláška č. 234/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.

V důsledku změn uvedených právních předpisů zaniká ke dni 1. července 2008 povinnost obchodníků s cennými papíry informovat Českou národní banku o obchodech, které byly mimo regulované trhy uzavřeny s investičními nástroji, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (hlášení obchodů), kterou do 30. června 2008 ukládal § 116 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláška č. 266/2004 Sb.

Nově, s účinností od 1. listopadu 2008, právní úprava obchodníkům s cennými papíry ukládá povinnost informovat Českou národní banku o všech obchodech uzavřených s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropského hospodářské prostoru (§ 15t zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 1 písm. f) vyhlášky č. 605/2006 ve znění účinném od 1. července 2008).

K předložení informací o obchodech s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaných trzích v členském státě Evropského hospodářského prostoru, které byly obchodníkem s cennými papíry uzavřeny v období od 1. listopadu 2007 do 31. října 2008 vyzvala Česká národní banka výzvou ze dne 23. října 2007, č.j. 2007/17147/540.

Ostatní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry upravené v § 16 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 605/2006 Sb. nejsou uvedenými legislativními změnami dotčeny.