Přehled průběžných cílů, makroobezřetnostních nástrojů a specifických rizik

ČNB nastavuje nástroje makroobezřetnostní politiky na základě vyhodnocení intenzity systémových rizik. Zaměřuje se při tom v souladu s doporučením ESRB na plnění průběžných cílů, které odráží existenci různých zdrojů systémového rizika a jejich vlastních transmisních mechanismů.

Průběžné cíle:

Zmírnit nadměrný růst úvěrů a finanční páky

Specifické riziko Existence
specifického
rizika v ČR
Klíčové nástroje Využití v ČR Podrobné informace
Výraznější oživení úvěrů doprovázené uvolňováním úvěrových standardů Ano Proticyklická kapitálová rezerva Ano, 1,5 % od 1.10.2022;  zvýšení na 2,0 % od 1.1.2023 a na 2,5 % od 1.4.2023 IV.3
Rostoucí finanční páka, rostoucí riziko podrozvahy  Potenciální Makroobezřetnostní pákový poměr Ne -
Nízká úroveň rizikových vah významných úvěrových portfolií Potenciální Makroobezřetnostní nástroj k omezení systémového rizika na úrovni členského státu (čl. 458 CRR) Ne -
Zvýšený růst úvěrů a rizik
 v konkrétním sektoru
Potenciální Kapitálové požadavky podle sektorů (sektorová a plošná rezerva ke krytí systémového rizika) Prozatím ne, na rizika nemovitostních expozic ČNB reaguje jinými nástroji -
Riziko spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry k jejich financování Ano Limity na poměr LTV Ano, zpřísnění od 1.4.2022 IV.4
Riziko nadměrné zadluženosti
a dluhové služby domácností
Ano Limit na poměr LTI, DTI, LSTI, DSTI Ano, DTI a DSTI znovu zavedeny od 1.4.2022 IV.4

Zmírnit nadměrný splatnostní nesoulad a nedostatek likvidity

Specifické riziko Existence
specifického
rizika v ČR
Klíčové nástroje Využití v ČR Podrobné informace
Dlouhodobá likviditní rizika Potenciální Makroobezřetnostní NSFR Ne III.2
Krátkodobá likviditní rizika Ne Makroobezřetnostní LCR Ne III.2

Omezit koncentraci expozic

Specifické riziko Existence
specifického
rizika v ČR
Klíčové nástroje Využití v ČR Podrobné informace
Koncentrace nemovitostních expozic Potenciální Rezerva ke krytí systémového rizika Prozatím ne, na rizika nemovitostních expozic ČNB reaguje jinými nástroji -
Koncentrace svrchovaných expozic Ano Zátěžový test veřejných financí Ano, možnost dodatečných kapitálových požadavků při zvýšeném svrchovaném riziku, od r. 2015 -

Omezit nežádoucí motivaci

Specifické riziko Existence
specifického
rizika v ČR
Klíčové nástroje Využití v ČR Podrobné informace
Potenciální dopad potíží systémově významných institucí na stabilitu finančního trhu a reálnou ekonomiku Ano Kapitálové rezervy podle systémové významnosti (G-SVI a J-SVI rezerva) Ano, J-SVI rezerva
ve výši 0,5 % až 2,5 %
IV.2
Rezerva ke krytí systémového rizika Ne IV.2

Posílit odolnost finančních infrastruktur

Specifické riziko Existence
specifického
rizika v ČR
Klíčové nástroje Využití v ČR Podrobné informace
Riziko neplnění protistran, vzájemná provázanost finančních infrastruktur Ne Požadavky na marže a srážky při zúčtování prostřednictvím protistran Ne -
Vyšší míra vykazování Ne -
Rezerva ke krytí systémového rizika Ne -

Zdroj: ČNB

Poznámka: Hlavním cílem zmíněných nástrojů je posílení odolnosti bankovního sektoru, nikoliv omezení systémového rizika. Kategorizace průběžných cílů a nástrojů vychází z doporučení ESRB ze dne 4. dubna 2013 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).