Oznámení ČNB k činnosti maltské Ferratum Bank Limited na území ČR

15. 09. 2014

Činnost maltské Ferratum Bank Limited na území České republiky podle názoru České národní banky přesahuje rámec provedené notifikace k přeshraničnímu poskytování služeb. Maltská Ferratum Bank Limited by měla v souladu s evropským právem na území ČR svou činnost vykonávat prostřednictvím pobočky v režimu jednotné licence. ČNB vstoupí ohledně Ferratum Bank Limited do kontaktu s maltským orgánem dohledu.

Společnost Ferratum Bank Limited, Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, SLM A1551, Sliema, Maltská republika (Malta), je držitelkou bankovní licence udělené na Maltě maltským orgánem dohledu Malta Financial Services Authority, který současně vykonává dohled nad její činností.

Vzhledem k tomu, že Malta je členskou zemí EU, je činnost bank v obou zemích podřízena stejným principům, nicméně místní legislativa může obsahovat dílčí rozdíly.

Záměr poskytovat bankovní služby na území ČR Ferratum Bank Limited v souladu s právem EU notifikovala v závěru roku 2012. Notifikace je jednoduchý proces, kdy orgán dohledu domovského státu (Malta Financial Services Authority) oznámí orgánu dohledu hostitelského státu (ČNB) zamýšlené činnosti, které hodlá banka na území hostitelského státu (ČR) vykonávat na základě licence udělené na Maltě, a způsob výkonu těchto činností. ČNB tedy nevydává žádné rozhodnutí, ani neuděluje povolení, ale pouze obdrží oznámení zaslané zahraničním orgánem dohledu. Licence udělená na Maltě po provedené notifikaci opravňuje Ferratum Bank Limited k přeshraničnímu poskytování služeb (tj. bez založení pobočky) do ČR (rozsah notifikovaných činností viz webové stránky ČNB), za předpokladu, že jejich provozování v ČR nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.

Podle obchodního rejstříku od 7. 5. 2007 v ČR působí společnost Ferratum Czech s.r.o., IČO 278 94 690, se sídlem Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné i poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Společnost Ferratum Czech s.r.o., je společností se sídlem v ČR a společnost Ferratum Bank Limited, je společností se sídlem na Maltě, se všemi skutečnostmi z toho plynoucími. Tudíž, pokud spotřebitel vstupoval/vstupuje do smluvního vztahu s Ferratum Czech s.r.o., bylo/je zcela nepochybné, jakým právem se jeho smluvní vztah řídí, kam se může obrátit v případě problémů (sídlo společnosti v ČR), kdo bude rozhodovat případný spor a v jaké řeči se bude se společností komunikovat.

Pokud spotřebitel vstoupí do smluvního vztahu s Ferratum Bank Limited, Malta, vstupuje do smluvního vztahu se zahraniční společností, kde je vždy třeba zkoumat řadu otázek (rozhodné právo, volbu místa, jazyk, jurisdikce pro řešení případných sporů, atd.). U společností, které jsou součástí rozsáhlých nadnárodních skupin, je třeba znát vždy přesný název, případně sídlo, aby bylo nepochybné, s kým spotřebitel jedná.

Podle dostupných informací o charakteru spotřebitelských úvěrů, které hodlá Ferratum Bank Limited na českém trhu nabízet, lze konstatovat, že se jedná o úvěry, které alespoň v některých případech přesahujících dolní hranici 5000 Kč budou naplňovat definici spotřebitelského úvěru podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, který tedy Ferratum Bank Limited bude povinna respektovat.

ČNB vždy upozorňuje spotřebitele před podpisem smlouvy na nutnost zjistit si všechny informace o nabízeném produktu, jeho poskytovateli, podmínkách produktu. Dále na nezbytnost předem si prostudovat smlouvu, kterou má podepisovat, zvážit dostupnost a dosažitelnost zjednání nápravy v případě nespokojenosti se službou nebo s jejím nekvalitním poskytnutím.