Informace pro veřejnost k Novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

16. 04. 2015

Česká národní banka informuje veřejnost o důsledcích Novely1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech2 na úročení vkladů členů družstevní záložny.

Od 1. 7. 2015 nebude možné, aby souhrn vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny 1. 7. 2015 nebo později, překročil desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu (dále jen „členský vklad“).

Pro vklady, které člen vložil nebo vloží do družstevní záložny před 1. 7. 2015, platí zvláštní režim při uplatnění pravidla desetinásobku (tj. souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho členského vkladu).

Pokud u těchto vkladů člena:

  • bude v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017 zvýšena jistina nebo dojde k prodloužení jejich splatnosti, pravidlo desetinásobku se na ně uplatní ode dne, který následuje po dni, kdy došlo ke zvýšení vkladu nebo k prodloužení jeho splatnosti;
  • nebude v období od 1. 7. 2015 nebo později zvýšena jistina nebo prodloužena splatnost a zároveň nejpozději k 1. 1. 2018 členský vklad bude vyšší než 20 000 Kč, pravidlo desetinásobku se na takové vklady neuplatní.

Pokud členský vklad:

  • nebude nejpozději k 1. 1. 2018 vyšší než 20 000 Kč, pravidlo desetinásobku se uplatní od 1. 1. 2018, i když nedojde ke zvýšení jistiny nebo prodloužení splatnosti;
  • bude k 1. 1. 2018 vyšší než 20 000 Kč, ale 1. 1. 2018 nebo později bude zvýšena jistina nebo prodloužena splatnost, pravidlo desetinásobku se uplatní ode dne, který následuje po dni, kdy došlo ke zvýšení vkladu.

Česká národní banka s ohledem na skutečnost, že družstevní záložny nabízí i vkladové produkty, u nichž vkladové období zasahuje do období po 1. 1. 2018, považuje za vhodné členy družstevních záložen upozornit na skutečnost, že v případě, kdy členové družstevních záložen do 30. 6. 2015 uzavřou smlouvu o vkladovém produktu (např. smlouvu o termínovaném vkladu či smlouvu o spořicím účtu) zasahující do období od 1. 1. 2018 a kdy zároveň členský vklad nepřesáhne od 1. 1. 2018 částku 20 000 Kč, nebude souhrn vkladů přesahující desetinásobek členského vkladu od 1. 1. 2018 úročen. Česká národní banka tedy doporučuje, aby stávající či budoucí členové družstevních záložen tuto zákonem danou skutečnost zohlednili při svém rozhodování.

Česká národní banka se výše uvedené problematice v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem průběžně věnuje, přičemž mimo jiné požaduje, aby družstevní záložny své členy při uzavírání smluv o vkladových produktech zasahujících do období od 1. 1. 2018 či při prodlužování splatnosti vkladů nebo při jejich zvýšení od 1. 7. 2015 informovaly v souladu se zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech o implikacích Novely na takto nově uzavírané či měněné smluvní vztahy.


1 Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“).

2 Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.