Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Podle ustanovení § 80 odst. 2, § 82 odst. 3 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDPS“) povolení k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření platí pouze do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo zápis do seznamu nebo uděleno povolení. Oprávnění k činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 24 měsíců. Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení, za koho správní poplatek zaplatil.

V případě, že jsou dotčené subjekty držitelem oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu, v němž je také stanovena povinnost uhradit obnovovací poplatek, hradí se tento poplatek za každé oprávnění k činnosti zvlášť. V současnosti je obnovovací poplatek upraven rovněž zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,1) zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 2) a nově také zákonem č. 170/2017 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

ČNB v souladu s § 80 odst. 4 a § 82 odst. 4 ZDPS informuje o způsobu zaplacení správního poplatku a obsahu oznámení, jeho formě a způsobu zaslání.

Dotčené subjekty

Obnova oprávnění k činnosti se týká subjektů uvedených v následující tabulce.

Subjekt Právní úprava Položka sazebníku1)
č. 65 bod 10
Výše poplatku
Vázaný zástupce
- investičního zprostředkovatele nebo
- obchodníka s cennými papíry
§ 82 odst. 6, § 80 ZDPS písm. a) 1 000 Kč
Vázaný zástupce penzijní společnosti § 80 ZDPS písm. b) 1 000 Kč
Investiční zprostředkovatel, nebankovní obchodník s cennými papíry § 82 odst. 3 ZDPS písm. c) 5 000 Kč
Bankovní obchodník s cennými papíry § 82 odst. 3 ZDPS písm. d) 5 000 Kč

Obnova se v roce 2018 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo v roce 2016 nebo dříve (pokud bylo v roce 2016 prodlouženo).

Osoba, která provádí obnovu

Investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry činí oznámení samostatně.

Za vázaného zástupce (penzijní společnosti, investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry) podává žádost pouze zastoupený. Pro vázané zástupce činí zastoupený hromadné oznámení, správní poplatek se uhradí souhrnnou platbou. Obnovu vázaných zástupců může investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry provést až poté, co obnoví vlastní oprávnění k činnosti (pokud se jej v tomto roce týká).

ČNB současně upozorňuje, že zaplatit správní poplatek za obnovu oprávnění podle ZDPS mohou pouze ty subjekty, které uhradily správní poplatek za prodloužení činnosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) na základě novely č. 204/2017 Sb.2) a kterým bylo oprávnění prodlouženo do 31. 12. 2019.

Osobám, které obnovu provádí, bude na začátku, a případně v průběhu období pro obnovu, zasláno upozornění, a to na kontaktní emailovou adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs (ČNB doporučuje tuto adresu aktualizovat). Zastoupenému bude rovněž zaslán seznam dosud neobnovených vázaných zástupců.

Postup provedení obnovy

Zaplacení správního poplatku se uskutečňuje převodem na účet na základě platební instrukce zaslané Českou národní bankou, která obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a částku. V případě vázaných zástupců částka odpovídá počtu osob, kterému má být oprávnění prodlouženo podle seznamu zaslaného zastoupeným.

 • Oznámení
  Pro zaslání platební instrukce je nezbytné učinit oznámení. Správní poplatek je možné zaplatit až po zaslání oznámení, za koho je správní poplatek hrazen. Součástí oznámení musí být seznam osob, za které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů.
 • Oznámení se činí prostřednictvím aplikace REGIS, která je dostupná na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/regis.
  Platební instrukci ČNB odešle pouze zastoupenému.
  Po přijetí oznámení odešle aplikace REGIS osobě, která jej učinila, potvrzení o jeho přijetí a platební instrukci s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem.
  Postup zaslání oznámení a úhrady správního poplatku prostřednictvím aplikace REGIS se shoduje se zápisem do seznamu vázaných zástupců.
  ČNB upozorňuje zejména osoby, které dosud nemají zkušenosti se systémem REGIS, tj. osoby, které nemají vázané zástupce a pro podání žádosti o rozšíření registrace o činnosti podle ZDPS nevyužily aplikaci REGIS, že pro přístup do systému je nutné použít uznávaný elektronický podpis.

 • Zaplacení správního poplatku

 • Správní poplatek je možné zaplatit pouze na účet uvedený v platební instrukci a pouze s tam uvedeným variabilním symbolem. V opačném případě není možné platbu akceptovat a oprávnění k činnosti obnovit.
  Platbu zaslanou na jiný účet, příp. s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit odesilateli k provedení opakované platby, a to na základě žádosti (z technických důvodů nebude možné platbu převést na jiný účet ČNB ani dodatečně identifikovat). Správní poplatek za obnovu oprávnění k činnosti podle ZDPS není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB.

 • Potvrzení
  Po provedení obnovy zašle aplikace REGIS emailem potvrzení o obnově a o zaplacení správního poplatku. V případě obnovy vázaných zástupců bude zastoupenému rovněž zaslán seznam osob, u nichž byla obnova provedena. Doba platnosti oprávnění je rovněž uvedena v registru u jednotlivých subjektů (www.cnb.cz/cnb/jerrs)

Lhůty pro oznámení a zaplacení správního poplatku

Oznámení o obnově se činí a správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením jeho platnosti, tj. v období od 1. října 2018 do 2. prosince 2018. Rozhodující okamžik je datum připsání na účet ČNB.

Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

V případě neuhrazení správního poplatku v uvedeném termínu registrace nebo povolení ze zákona zanikne k 31. 12. 2018 a dotyčný subjekt bude muset požádat o povolení nebo registraci opětovně.

Neprovedení obnovy

Jak bylo uvedeno výše, obnova nebude provedena a oprávnění k činnosti zanikne:

  • Bude-li oznámení učiněno před nebo po zákonné lhůtě, tj. před 1. říjnem 2018 nebo po 2. prosinci 2018.
  • Jestliže správní poplatek nebude uhrazen na základě platební instrukce zaslané ČNB nebo bude zaplacen v rozporu s platební instrukcí, tj. v jiné výši, na jiný účet nebo s jiným variabilním symbolem.
  • V případě hromadné úhrady obnovovacího poplatku za vázané zástupce, neobdrží-li ČNB v rámci souhrnné platby celou částku odpovídající platební instrukci (v takovém případě by nebylo možné určit, na které osoby platba nedostačuje).

Další informace a přílohy


1) http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/upozorneni-tykajici-se-obnovy-opravneni-k-nabizeni-a-zprostredkovani-doplnkoveho-penzijniho-sporeni/

2) http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/prodlouzeni-opravneni-k-cinnosti-investicniho-zprostredkovatele-a-vazaneho-zastupce-podle-zakona-o-podnikani-na-kapitalovem-trhu-v-roce-2018/