Předběžná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků od roku 2018 (EBA20180101)

V zájmu včasného zajištění prací při implementaci většího rozsahu změn v dohledovém výkaznictví na základě změn JRR EBA pro r. 2018, připravila ČNB export předběžné metodiky EBA20180101 ve formě struktur nových a upravených výkazů (datových souborů a datových oblastí) v excelu, definic příslušných objektů a navržených JVK (a částečně i MVK) kontrol. Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžnou metodiku, může dojít ještě k jejím drobným úpravám, opravám a doplněním. V této souvislosti bychom uvítali vaši případnou spolupráci, pokud při vaší analýze zjistíte nějakou chybu či nesrovnalost, zejména v nastavených kontrolách.

Zplatnění metodiky EBA20180101 a její zveřejnění v systému MtS-ISL-SUD-SDNS předpokládáme na konci října 2017.

Výkaznictví v oblasti dohledového obezřetnostního výkaznictví se již od roku 2014 řídí především přímo účinnými předpisy EU, zejména Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „ITS“).
Národní požadavky jsou pak aplikovány pouze v oblastech, které nejsou pokryty těmito přímo použitelnými předpisy a jsou upraveny příslušnými výkaznickými vyhláškami o předkládání výkazů České národní bance.

V rámci finálního návrhu ITS EBA pro FINREP podle IFRS 9 (externí odkaz) (schváleného EK 29.6.2017, publikovaného v OJ 17.8.2017 jako Prováděcí nařízení (EU) 2017/1443) (externí odkaz) a finálního návrhu ITS EBA pro COREP a ostatní části JRR (externí odkaz) EBA a DPM metodiky EBA verze 2.7 (externí odkaz) pro data k 31. 3. 2018 dochází v metodice dohledového výkaznictví pro banky, DZ a OCP k následujícím změnám:

FINREP
Finančních výkazů FINREP se týkají největší změny. Prakticky se jedná o novou implementaci celého FINREP podle IFRS 9. S využitím některých stávajících objektů jsou všechny datové oblasti přeprojektovány v novém prostředí s použitím nových parametrů, položek číselníků, nových informačních prvků atd. a to v celkovém rozsahu 81 datových oblastí na konsolidované úrovni (výkazy FIKIFE10 až FIKIFE90) a 46 datových oblastí na individuální úrovni (výkazy FISIFE10 až FISIFE50 a FISIFE90). V návaznosti na změnu struktur datových oblastí dochází ke změnám prakticky ve všech JVK a MVK kontrolách. Vzhledem k tomu, že jsou zcela přepracovány a přečíslovány instrukce EBA (příloha V ITS), jsou změněny také všechny definice použitých objektů. Dopad IFRS 9 se projevil zejména v použití účetních portfolií finančních aktiv a závazků na základě nové klasifikace a oceňování finančních nástrojů, přístupu ke znehodnocení, zajišťovacího účetnictví apod.
Pro vykazování FINREP na individuální úrovni budou výkazy (FISIFE10 až FISIFE50 a FISIFE90) použity poprvé pro data sestavená k 31. 1. 2018.

COREP
Zásadní změny v oblasti obezřetnostního reportingu se týkají nového bloku za expozice vůči vládám (GenGov) a operačního rizika (OPR), kde došlo k významnému rozšíření reportovacích požadavků aj. Další úpravy a rozšíření COREP se týkají kapitálu (CA), kapitálového poměru skupiny (GS), úvěrového rizika (CR), tržního rizika (MKR).

Detailní popis je zde:

CA:

 • CA 04 Doplňující ukazatele
  datová oblast COK/COS10_41: doplnění nových řádků 10 -12 (IP CAP0310- CAP0312) datová oblast COK/COS10_43: zrušení původního řádku 9 (IP CAP0278)
  datová oblast COK/COS10_43: zrušení původního řádku 9 (IP CAP0278)
 • CA 05 Přechodná ustanovení
  datová oblast COK/COS10_51: doplnění nových řádků 52,59 (IP CAP0300, CAP0302).

GS:

 • C 06 Kapitálový poměr skupiny
  datová oblast COK20_11: odstranění původního sloupce 47 (IP GSD0041)

CR:

 • C09.2 CR IRB – rozpad podle zemí
  datová oblast COK/COS30_82: zrušení původního řádku 6 (P0135/074) a jeho nahrazení 2 novými řádky „P0135/078 - Expozice vůči podnikům – specializované úvěrování bez rozřazovacích kritérií“ a „P0135/097 - Expozice vůči podnikům – specializované úvěrování podle rozřazovacích kritérií“.
 • C12 Sekuritizace STA
  datová oblast COK/COS30_55: vykřížkování sloupce 2 Hodnota expozic odečtená z vlastního kapitálu
 • C13 Sekuritizace IRB
  datová oblast COK/COS30_65: vykřížkování sloupce 2 Hodnota expozic odečtená z vlastního kapitálu

OPR:

 • C17.01 Operační riziko
  datová oblast COK/COS60_31: rozsáhlé změny struktury zejména přidání údajů týkajících se úprav ztrát a výtěžků ze ztráty pro jednotlivé linie podnikání (např. podnikové finance: doplnění čtyř řádků IP OPR0077, OPR0078, OPR0079, OPR0111 a zrušení jednoho řádku; pro linie podnikání celkem doplnění osmi řádků IP OPR0104-109, OPR110, OPR120 a odstranění 1 řádku IP OPR0076, který je nahrazen 2 řádky).
 • C17.02 Velké ztrátové události podle linií podnikání a typů událostí v posledním roce datová oblast COK/COS60_33: nová dynamická datová oblast pro vykazování jednotlivých ztrátových událostí podle typu události (viz příloha v excelu)

GenGov:

 • C33 Expozice vůči vládám podle zemí
  datová oblast COK/COS 30_71: nová datová oblast pro vykazování podle zemí, přístupu a kategorie expozic.
  datová oblast COK/COS 30_72: nová datová oblast pro vykazování podle zemí a zbytkové splatnosti (viz příloha v excelu)

MKR:

 • C22 Měnové riziko STA
  datová oblast COK/COS50_51): doplnění nového řádků 3 (IP MKR0099).

Dochází rovněž ke změnám části názvů IP a položek parametrů, rovněž ke změnám definic.

Implementace technických změn a menších úprav stávajících výkazů a validation rules podle návrhu EBA Amendments v2.7.xlsx, které identifikovala EBA zejména na základě finálních odpovědi systému Q/A a které mají být promítnuty do metodiky JRR EBA v2.7 pro data od 31.3.2018. V návrhu je prozatím 50 úprav stávajících výkazů.

Předběžná metodika EBA20180101 - export vybraných souborů z MtS-ISL-SUD-SDNS Exportovány jsou pouze soubory pro jednotlivé výkazy FINREP na konsolidované a individuální úrovni a COREP na konsolidované a individuální úrovni. Jedná se o struktury datových souborů, dále popis datových souborů, zařazených datových oblastí a popis informačních prvků (za FINREP), popis jednovýkazových a mezivýkazových kontrol. Popis položek číselníků (včetně nových položek a upravených definic) je exportován v jednom souboru a navíc je přiložen pracovní soubor se změnami definic jednotlivých položek v důsledku úprav FINREP podle IFRS 9).

Soubory ke stažení

Informace o změnách v dodatečných monitorovacích nástrojích pro likviditu (AMM) pro r. 2018

Kromě shora uvedených změn JRR EBA jsou navrženy EBA ještě změny ve výkazech AMM, taktéž s účinností pro data k 31. 3. 2018.

Z technických důvodů budou tyto změny obsahem metodiky EBA20180301, která bude vyprojektována až po zplatnění metodiky EBA20180101.

V rámci změn pro AMM bude provedeno několik úprav a upřesnění ve stávajících tabulkách podle dodatečného výkladu EBA na základě publikovaných finálních odpovědí Q/A.

Kromě toho bude zaveden nový výkaz o smluvní splatnosti (Maturity Ladder template), v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 61/2015 (DA). Jedná se o rozsáhlý výkaz o smluvní splatnosti (130 řádků a 22 sloupců), za všechny měny celkem v CZK a separátně za významné měny (v denominované měně). Implementace v MtS-ISL-SUD-SDNS bude v rozsahu nejméně 14 nových datových oblastí jak na konsolidované, tak na individuální úrovni.