Informace dohledu č. 1/2016 – K řízení právního rizika a rizika finančních ztrát v souvislosti s ukončováním pojištění dohodou

Za účelem naplnění povinnosti jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou pojišťovny povinny při ukončování pojištění dohodou dbát na dodržování ustanovení § 2802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterého se k platnosti dohody o zániku pojištění vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají.1

V rámci výkonu dohledu nad pojišťovnami se Česká národní banka setkala s případy, kdy pojišťovny bez dalšího přistupují na žádosti pojistníků o ukončení pojištění dohodou, aniž by se strany současně vzájemně dohodly na vypořádání závazků plynoucích z ukončovaného pojištění. V praxi je tak ze strany pojišťoven opomíjen požadavek učinit součástí dohody o zániku pojištění i ujednání, jak se vyrovnají.

S ohledem na dohledová zjištění Česká národní banka upozorňuje pojišťovny na obligatorní obsahovou náležitost dohody o zániku pojištění, jíž je ujednání pojišťovny a pojistníka, jak si vyrovnají své vzájemné závazky. Česká národní banka zároveň uvádí, že toto ujednání vzájemného vyrovnání by mělo být dostatečně určité a srozumitelné, aby nevyvolávalo pochybnosti o platnosti dohody o zániku pojištění. Z věty druhé § 2802 občanského zákoníku vyplývá, že obsahem dohody by mělo být i ujednání o okamžiku zániku pojištění. Ačkoli není nezbytně nutné okamžik zániku pojištění ujednat, protože jinak platí nevyvratitelná právní domněnka, že k zániku dochází dnem nabytí účinnosti dohody, je vhodné tak učinit pro posílení právní jistoty pojišťovny a pojistníka.

Česká národní banka předpokládá, že pojišťovny současně důkladně zváží právní formu této dohody o zániku pojištění.

Česká národní banka očekává, že pojišťovny při provozování pojišťovací činnosti vyvinou odpovídající úsilí za účelem dodržení zákonného požadavku na obsah dohody o zániku pojištění a její právní formu, neboť případná neplatně ukončená pojištění představují pro pojišťovnu právní riziko a riziko finančních ztrát, jejichž soustavné a systematické řízení jsou pojišťovny povinny zajistit odpovídajícím nastavením funkčního a efektivního řídicího a kontrolního systému.


1 Stejnou povinnost mají pojistitelé, i pokud se pojištění řídí právní úpravou zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2013, který v ustanovení § 21 stanovil: „Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.“.