Dohledové sdělení č. 1/2018 – Platební účty pro nezletilé osoby

K povinnosti zřídit a vést základní platební účet pro nezletilé osoby

Banky a zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, které jsou poskytovateli platebních služeb a vedou platební účty spotřebitelům (dále jen „ povinné subjekty“), mají podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZoPS“), povinnost za stanovených podmínek zřídit a vést pro spotřebitele, který je osobou oprávněnou pobývat v členském státě EU, tzv. základní platební účet1 a poskytovat k základnímu platebnímu účtu zákonem stanovené služby.

Česká národní banka při výkonu dohledové činnosti zjistila, že smluvní dokumentace, interní předpisy a systémy některých povinných subjektů, nejsou připraveny na situace, kdy spotřebitelem, pro kterého by měl být základní platební účet zřízen a veden, je nezletilá osoba. Česká národní banka uvádí, že povinnost založit a vést základní platební účet se vztahuje na každého spotřebitele bez ohledu na jeho věk.2

Odmítnutí výzvy spotřebitele k uzavření smlouvy o základním platebním účtu z jiných důvodů, než důvodů uvedených v ZoPS3, typicky odmítnutí spotřebitele z toho důvodu, že spotřebitel je nezletilý, povinné subjekty nevedou platební účty pro nezletilé spotřebitele, či systémy povinného subjektu neumožňují evidovat údaje o nezletilém a jeho zástupcích, bude Česká národní banka považovat za porušení povinnosti povinné osoby stanovené v § 210 ZoPS.

K rozsahu a způsobu poskytování služeb na základním platebním účtu pro nezletilé

Povinný subjekt poskytuje majiteli základního platebního účtu alespoň zákonem stanovené služby. Služby poskytované se základním účtem jsou poskytovány v rozsahu a způsobem, jakým je povinný subjekt poskytuje uživatelům, kterým vede jiný platební účet než základní platební účet.4

Při výkonu dohledové činnosti bude Česká národní banka zohledňovat, zda povinný subjekt nabízí či nenabízí platební účty pro nezletilé klienty. V případě, že povinný subjekt má ve své nabídce a vede platební účty pro nezletilé, je třeba, aby vedení základního platebního účtu a související služby dle § 212 odst. 1 ZoPS byly poskytovány ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako u ostatních nezletilých klientů (§ 212 odst. 2 ZoPS). V případě, že povinný subjekt nemá ve své nabídce platební účty pro nezletilé (aktivně je nenabízí), je třeba, aby nezletilému byl základní platební účet zřízen a veden, přičemž související služby dle § 212 odst. 1 ZoPS budou povinným subjektem poskytovány ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zletilým klientům s tím, že je třeba zohlednit specifika nakládání s majetkem nezletilých (viz níže).

K vybraným požadavkům na zřizování a vedení platebních účtů pro nezletilé

Česká národní banka identifikovala následující minimální požadavky, které je třeba zohlednit ve vnitřních předpisech bank, dokumentaci s klienty a systémech pro zaznamenávání údajů o klientech a aplikovat na jakýkoli účet, který povinné subjekty vedou pro nezletilé bez ohledu na skutečnost, zda se jedná nebo nejedná o základní platební účet, přičemž jde o následující:

1. Požadavky na zaznamenání údajů o nezletilých a jejich zástupcích do systémů povinných subjektů

Česká národní banka uvádí, že povinné subjekty jsou povinny identifikovat a ve svých systémech evidovat identifikační údaje o nezletilém klientovi a o osobě, která nezletilého klienta při správě jmění zastupuje (zákonný zástupce, opatrovník, resp. poručník).5

Identifikační údaje nezletilého dokládá zákonný zástupce/opatrovník/poručník, přičemž v případě opatrovníka/poručníka je povinností opatrovníka/poručníka v rámci identifikace rovněž doložit rozhodnutí soudu, ze kterého bude vyplývat, že byl ustaven opatrovníkem/poručníkem, a také případná omezení týkající se dispozice s majetkem nezletilého.6

V případě, že je opatrovníkem/poručníkem fyzická osoba, je třeba údaje o této fyzické osobě zaznamenat. V případě, že je opatrovníkem/poručníkem právnická osoba, je třeba, aby povinné subjekty provedly identifikaci a zaznamenaly údaj o právnické osobě, které byla soudem svěřena správa jmění nezletilého, jakož i údaje o fyzické osobě, která právnickou osobu při daném úkonu zastupuje.7

2. Požadavky odrážející specifika disponování s majetkem nezletilé osoby

Na platebních účtech vedených pro nezletilé může docházet k dispozici s účty/prostředky na účtech samotnými nezletilými, kteří mohou činit pouze úkony, které odpovídají rozumové a volní vyspělosti přiměřené jejich věku, a osobami, jimž náleží správa majetku/jmění nezletilého. K úkonům přesahujícím běžnou správu jmění nezletilého je vyžadován souhlas soudu.8

Za účelem eliminace vzniku případných škod a následných soudních sporů, které by mohly nastat v souvislosti se správou majetku nezletilých či v souvislosti s dispozicí s prostředky na účtech nezletilými nad limit přesahující rozumovou a volní vyspělost nezletilých a rovněž za účelem předcházení možného zneužívání účtů nezletilých k jiným účelům, než je správa majetku nezletilých, a dále k zamezení využívání majetku nezletilých pro potřeby jiných osob bez souhlasu soudu, by povinné subjekty měly upravit vhodným způsobem své postupy, systémy a dokumentaci s klienty.

Povinnost přijmout opatření ve vztahu k účtům vedeným pro nezletilé je dána zejména v následujících případech:

Při posuzování, zda oprávnění disponovat s majetkem nezletilého trvá, je třeba, aby povinné subjekty:

  • zohlednily skutečnost, že povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením konkursu na majetek rodiče nebo zastavením insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek rodiče zcela nepostačující,9
  • zohlednily existenci případných soudních rozhodnutí, ze kterých bude vyplývat zbavení/omezení rodičovské způsobilosti, ustanovení/zrušení opatrovnictví či poručenství.

V případě limitů vyplývající z rozhodnutí soudu je třeba, aby povinné subjekty:

  • zohlednily skutečnost, že dispozici s účtem nebo s prostředky na účtu je možné učinit vždy jen v souladu s omezením soudu a do limitů stanovených soudem,
  • zohlednily skutečnost, že v případě platebního příkazu přesahujícího limit stanovený soudem je třeba pro jeho provedení doložit rozhodnutí schvalující takovýto úkon.

Nad rámec uvedeného Česká národní banka povinným subjektům doporučuje, aby:

Za účelem vyhodnocení, zda jde o běžnou správu majetku nezletilého:

  • stanovily tzv. bezpečnostní limity pro běžnou správu majetku (tj. limity, při jejichž překročení zpravidla nepůjde o běžnou správu majetku nezletilého) a pravidla pro odpovídající monitoring transakcí přesahujících bezpečnostní limity na účtech nezletilých,
  • stanovily postupy pro případ, kdy obdrží platební příkaz přesahující bezpečnostní limit pro běžnou správu majetku nezletilých či pro provedení transakce, která se bude při porovnání s ostatními transakcemi na účtu jevit jako neobvyklá (co do výše a způsobu provedení),
  • stanovily postupy pro nastavení dispozičních oprávnění na účtech nezletilých,
  • stanovily postupy pro ukončování účtů a převod/výběr zůstatků z účtů nezletilých.

Za účelem vyhodnocení, zda disponování s účtem nebo s prostředky na účtech samotnými nezletilými odpovídá rozumové a volní vyspělosti nezletilých klientů:

  • stanovily od jakého věku, jakými způsoby a do jaké výše jsou nezletilí oprávněni provádět platební transakce na účtu,
  • stanovily, zda a případně od jakého věku jsou nezletilí oprávněni zrušit platební účet a provést převod/výběr zůstatků z účtu.

Upozornění:

Informace obsažené v tomto materiálu vyjadřují názor pracovníků České národní banky, který je aplikován v dohledové a kontrolní praxi. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. Postup v souladu s informacemi v tomto materiálu však bude Česká národní banka při výkonu dohledu nad finančním trhem považovat, v mezích okolností konkrétního posuzovaného případu, za postup v souladu s relevantními právními předpisy vztahujícími se k dané oblasti.

Datum: 11. 5. 2018


1 Viz § 210 a následující ZoPS.

2 ZoPS neupravuje minimální věkovou hranici pro zřízení základního platebního účtu. Povinný subjekt nesmí uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu diskriminovat, viz § 219 ZoPS.

3 Důvody pro odmítnutí předložit návrh smluvních podmínek pro zřízení a vedení základního platebního účtu jsou vymezeny taxativně v ZoPS (viz § 210 odst. 3 a 5 ZoPS).

4 Viz § 212 ZoPS.

5 § 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AMLZ“).

6 § 8 odst. 5 AMLZ.

7 § 8 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 54 odst. 9 AMLZ.

8 Srov. např.: § 461 odst. 1, § 898 odst. 1 a 3, nebo § 934 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).

9 § 901 NOZ.