Závažná porušení zákona o směnárenské činnosti při provádění storna směny

Česká národní banka oznamuje, že bude ve své rozhodovací praxi ve vztahu ke směnárníkům považovat nevrácení peněžních prostředků při odstoupení zákazníka od smlouvy o směnárenském obchodu (resp. neprovedení storna) podle § 16a zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o směnárenské činnosti“), za závažné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, pro které může odejmout povolení k činnosti směnárníka podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona o směnárenské činnosti.

Za nevrácení peněžních prostředků při odstoupení zákazníka od smlouvy o směnárenském obchodu bude Česká národní banka považovat i případy, kdy:

  • nevrácení peněžních prostředků bude ze strany směnárníka odůvodňováno skutečností, že zákazník před provedením směnárenského obchodu podepsal jakoukoli předsmluvní informaci nebo svým charakterem obdobnou informaci, která mu byla směnárníkem předložena k podpisu, přestože částka složená zákazníkem k provedení směny nepřevyšovala částku odpovídající 1 000 EUR (viz § 13 zákona o směnárenské činnosti);
  • zákazníkovi nebudou vráceny peněžní prostředky ve výši odpovídající částce do 1 000 EUR za situace, kdy jím složená celková částka k provedení směny převyšovala částku odpovídající 1 000 EUR (viz § 16a odst. 2 zákona o směnárenské činnosti).

Stejně jako na nevrácení peněžních prostředků při odstoupení zákazníka od smlouvy o směnárenském obchodu bude Česká národní banka nahlížet i na situace, kdy po odstoupení zákazníka od smlouvy o směnárenském obchodu směnárník bez zbytečného odkladu a bez dalšího:

  • nevrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky nebo
  • mu nevyplatí rozdíl mezi částkou, která by mu byla vyplacena při použití kurzu České národní banky, a částkou, která mu byla skutečně vyplacena (viz § 16c zákona o směnárenské činnosti), 

ale bude vrácení přijatých peněžních prostředků zákazníkovi nebo vyplacení rozdílu činit závislým na jakýchkoli dalších skutečnostech, které by prodlužovaly proces odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, či bude jinak znesnadňovat nebo bránit zákazníkovi v odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.