Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně poskytovaných služeb nebo informaci o ceně služeb jinak vhodně zpřístupnit.

Cenou se rozumí peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji služby. Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.

Nemůže-li dodavatel při prodeji oznámit tímto způsobem údaj o ceně konkrétní částkou, musí mu oznámit alespoň odhad ceny.

Informace o ceně či způsobu stanovení ceny nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:

  • cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti
  • stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí
  • v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť
  • cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo změněna, i když tomu tak není
  • vztah ceny a užitečnosti nabízené služby a ceny a užitečnosti srovnatelné služby je takový, jaký ve skutečnosti není

(Jde pouze o příkladný výčet, vždy je nutné posuzovat, zda cena není uvedena způsobem nepravdivým či zavádějícím).

Příklad: Banka bude informovat klienta v případě uzavření smlouvy o vedení účtu o a) ceně za vedení účtu, b) cenách za provedení jednotlivých transakcí na účtu, c) nulové dani z přidané hodnoty, d) dani z připsaného úroku, e) cenách dalších služeb.
Banka splnila svou povinnost a informovala spotřebitele o celkové ceně služby a všech jejích složkách.
Příklad: Banka bude informovat klienta o a) aktuální hodnotě podílového listu, b) vstupní přirážce, c) nulové dani z přidané hodnoty, d) podle vyhlášky o statutu a podle občanského zákoníku o povinnosti investora platit daň z kapitálového příjmu a daň z příjmu v případě, že investice je kratší než 3 roky.
Banka nesplnila svou povinnost, protože neinformovala klienta o výstupní srážce.