Nekalé obchodní praktiky

Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána.

Odbornou péčí či přesněji náležitou profesionální péčí se rozumí určitá úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od konkrétního podnikatele či jeho zaměstnance očekávat
a která současně odpovídá poctivým obchodním praktikám; zahrnuje jak speciální odborné znalosti, tak poctivé chování.

Osobu spotřebitele je třeba chápat jako "průměrného spotřebitele", jako osobu průměrně rozumnou, která má dostatek informací a je v rozumné míře pozorná a opatrná s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory.

Je proto nutné se s poskytnutými informacemi opravdu seznámit, číst před podpisem smlouvy i obchodní podmínky, které jsou jejich součástí, sazebníky apod., nespoléhat se pouze na ústní informaci, která je následně neprokazatelná.

Je-li obchodní praktika zaměřena na tzv. zranitelné osoby (například děti, senioři, nemocní a jiné osoby, které jsou z důvodu své duševní nebo fyzické slabosti či věku zvlášť zranitelné), hodnotí se nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny, tedy přísněji. Tím však není zakázáno obvyklé reklamní přehánění, které je tedy i ve vztahu k těmto skupinám povoleno.

Příklad obecné nekalé obchodní praktiky: Skupina spotřebitelů je po dlouhé cestě autobusem bez jídla a pití pozvána do restaurace, kde je spotřebitelům zdarma nabídnuto jídlo a pití a zároveň při té příležitosti jsou mu prezentována pravdivě a srozumitelně fakta o finančním produktu, kterým však nevěnují dostatečnou pozornost, neboť obědvají. Po obědě však už následuje pouze stručný shrnující blok a spotřebitelům je nabídnuta k podpisu smlouva o pojištění. Nejedná se ani o klamavou ani agresivní praktiku, nýbrž o obecnou nekalou obchodní praktiku.


Nekalé jsou zejména klamavé obchodní praktiky a agresivní obchodní praktiky.