Doplnění ke Sdělení České národní banky v souvislosti s účinností nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389

(ve věci silného ověření uživatele u e-komerce karetních transakcí)

Dne 14. 9. 2019 vstoupilo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. 11. 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen „nařízení“). V této souvislosti zveřejnila Česká národní banka Sdělení České národní banky v souvislosti s účinností nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 (dále jen „Sdělení“). Ve Sdělení Česká národní banka informovala, že za účelem předejití negativním dopadům na uživatele platebních karet v oblasti e-komerce rozhodne Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, dále jen „EBA“) o poskytnutí dalšího, omezeného času, který umožní všem subjektům zúčastněným na provádění karetních transakcí plně implementovat požadavky nařízení za předpokladu urychlené přípravy a realizace implementačních plánů.

Délku omezeného času pro realizaci migračních plánů stanovila EBA do 31. 12. 2020, přičemž s bližšími podmínkami očekávaných kroků pro realizaci migračních plánů se lze seznámit v příslušném stanovisku EBA (externí odkaz) (Opinion of the European Banking Authority on the deadline for the migration to SCA for e-commerce card-based payment transactions ze dne 16. 10. 2019).

Česká národní banka bude při výkonu dohledu monitorovat implementaci migračních plánů ve vztahu ke konkrétním dohlíženým subjektům, konzistentním a neznevýhodňujícím způsobem, a to se zohledněním stanoviska EBA tak, aby lhůta stanovená EBA mohla být naplněna.