Sdělení České národní banky v souvislosti s účinností nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389

Dne 14. 9. 2019 vstoupí v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen „nařízení“). V této souvislosti považuje Česká národní banka za důležité seznámit účastníky finančního trhu se svým přístupem k silnému ověření uživatele v případě karetních plateb prostřednictvím internetu.

Nařízení je přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se v souladu s  § 223 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“)  stanoví způsob silného ověření uživatele (viz čl. 97 a 98 PSD2). Subjekty, které se účastní poskytování a zpracování karetních transakcí, však nebudou ke dni účinnosti nařízení plně splňovat požadavky nařízení ve vztahu k  povinnosti používat při e-komerce karetních transakcích silné ověření uživatele.

Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) proto ve svém stanovisku z června 2019 konstatoval, že nejdůležitější je při implementaci silného ověřování zachovat možnost uživatelů platit, a to i online, bez toho, aby transakce byly zamítány či blokovány. EBA předpokládá, že národní orgány dohledu, jako je Česká národní banka, mohou za účelem předejití negativním dopadům na uživatele platebních karet v oblasti e-komerce poskytnout určitý další, omezený čas na plnou implementaci nařízení tak, aby povinnost používat silné ověření uživatele byly schopny plnit všechny subjekty zúčastněné na  provedení  transakce (vydavatelé karet, akceptanti (acquireři) karet, a e-obchodníci).

Podmínkou je urychlená příprava a realizace implementačních plánů. O délce „omezeného času“ hodlá EBA rozhodnout až na základě dat o situaci v jednotlivých členských státech EU a EHP tak, aby mohlo být dosaženo plné a konzistentní implementace směrnice a prováděcího nařízení v rámci celé EU.

V dané souvislosti považuje Česká národní banka za důležité uvést, že se aktivně podílí na práci EBA v oblasti platebních služeb a výstupy EBA při výkonu dohledu zohledňuje. Česká národní banka, stejně jako EBA, považuje za důležité, aby všichni držitelé karet mohli po 14. září 2019 platit v oblasti e-komerce. V úkonech dohledu vůči dohlíženým subjektům proto Česká národní banka zohlední mj.  lhůtu či lhůty pro plnou implementaci nařízení bez negativních dopadů na uživatele platebních služeb poté, co o nich EBA rozhodne. Poskytnutí dodatečného času na plnou implementaci nařízení v oblasti silného ověření uživatele se však v souladu se stanoviskem EBA nevztahuje na jiné karetní platby, na něž tato povinnost dopadá (zejm. karetní platby prostřednictvím terminálů pro jejich akceptaci).

V případech, kdy výše popsané karetní platby budou prováděny bez silného ověření uživatele, uplatní se ustanovení § 182 odst. 3 písm. c) zákona o platebním styku. Případnou nepřipravenost jednotlivých dohlížených subjektů plnit bezezbytku zákonné povinnosti týkající se silného ověření bude Česká národní banka řešit v rámci výkonu dohledu ve vztahu k těmto konkrétním subjektům, přičemž její přístup bude konzistentní tak, aby žádný z dohlížených subjektů nebyl postupem ČNB znevýhodněn.