Jaké jsou praktické dopady nařízení EMIR na činnost nefinančních institucí při uzavírání OTC derivátů?

Základem nové evropské regulace obchodování s mimoburzovními (OTC) deriváty je přímo účinné nařízení č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (tzv. nařízení EMIR). Dne 15. března 2013 pak vstoupily v účinnost prováděcí předpisy k nařízení EMIR. České znění uvedených předpisů můžete nalézt na stránkách Úředního věstníku EK nebo na internetových stránkách ČNB.

Pozornosti dotčených subjektů doporučujeme zejména Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, které se  bezprostředně týká činnosti nefinančních institucí jako protistran při uzavírání OTC derivátových kontraktů.

K praktické aplikaci předpisů upravujících regulaci obchodů s OTC deriváty uveřejňuje další podrobnosti Evropský orgán dohledu nad trhy s cennými papíry (ESMA), jedná se např. o průvodce k EMIR pro nefinanční instituce nebo časté  otázky k implementaci EMIR. Obdobně též Evropská komise uveřejnila odpovědi na nejčastější otázky k EMIR.

Regulace obchodů s OTC deriváty přináší z hlediska dopadů na činnost nefinančních institucí zejména tyto požadavky:

1. Povinnost clearingu stanovených kategorií OTC derivátů prostřednictvím ústřední protistrany

a) nefinanční instituce musí sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových kontraktů a po překročení byť jen jednoho z limitů uvedených v čl. 11 prováděcího nařízení č. 149/2013 musí o tomto překročení informovat ČNB a ESMA. Pro tyto účely je na stránkách ČNB a ESMA umístěn elektronický formulář;

b) v případě překročení limitu je nefinanční instituce povinna vypořádávat obchody prostřednictvím ústřední protistrany s těmi kategoriemi OTC derivátů, u kterých tuto povinnost stanoví nařízení EK. Povinnost clearingu pro některou kategorii OTC derivátů dosud nebyla stanovena;

c) nefinanční protistrana může využít výjimku z povinného clearingu příslušné kategorie OTC derivátů pro vnitroskupinové transakce podle čl. 4 odst. 2 nařízení EMIR. Vzhledem k tomu, že nařízení o povinnosti clearingu vymezených kategorií OTC derivátů nebyla stanovena, nelze zatím ani oznamovat výjimky pro vnitroskupinové transakce.

2. Povinnost hlásit obchody s OTC deriváty do registru obchodních údajů 

a) nefinanční instituce je povinna hlásit podrobnosti o uzavřených obchodech  s OTC deriváty do Registru obchodních údajů (Trade repository). Hlášení nemusí provádět sama, pokud se dohodne s protistranou obchodu (např. bankou), že tuto povinnost splní za nefinanční instituci;

b) registry obchodních údajů bude v rámci EU povolovat ESMA, která bude rovněž uznávat registry ze třetích států pro účely plnění povinnosti hlášení. Žádné povolení registru obchodních údajů zatím ESMA neudělila. Řízení o registraci bude zahájeno s prvními zájemci v nejbližší době, předpokládaný začátek reportingu je 90 dnů po té, co registr pro daný typ OTC derivátu získá povolení.

3. Povinnost používat při OTC derivátech opatření k omezení rizik

a) Nefinanční instituce musí respektovat lhůty pro konfirmace OTC derivátových kontraktů, které jsou stanovené v čl. 12 prováděcího nařízení č. 149/2013.

b) nefinanční instituce budou muset dodržovat určité požadavky na výměnu kolaterálu u těch OTC derivátových transakcí, které nepodléhají povinnému clearingu. Podrobnosti stanoví nařízení EK, které však ještě nebylo vydáno;

c) nefinanční instituce mohou využít výjimku na výměnu kolaterálu pro vnitroskupinové transakce podle čl. 11 odst. 7 a 9 EMIR. Tuto výjimkou budou moci oznámit až po vydání výše uvedeného nařízení EK, protože tato povinnost dosud nenastala.