Integrace dohledu nad finančním trhem - praktické informace

1. dubna 2006 nabude účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR bude k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převezme agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ).

Organizační struktura ČNB bude rozšířena o dvě nové sekce (sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami a sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem), které budou přímo odpovědné bankovní radě. Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami bude vykonávat dohled, který doposud vykonával Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění s výjimkou agendy penzijních fondů, která bude přesunuta do sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem společně s agendou stávající KCP (dohled nad penzijními fondy dosud prováděly ÚDPP a KCP). Dohled nad družstevními záložnami bude od 1. dubna 2006 vykonáván v rámci stávající sekce bankovní regulace a dohledu.

Od pondělí 3. 4. 2006 budou pracovníci KCP, ÚDPP a ÚDDZ k dispozici v budově ústředí ČNB. Informování veřejnosti nebude sloučením dohledů nijak omezeno. Informace týkající se dohledu nad pojišťovnami, penzijními fondy a družstevními záložnami budou k dispozici na webu ČNB v části: Dohled nad finančním trhem. Webové stránky Komise pro cenné papíry budou v první fázi propojeny odkazem z webových stránek ČNB. Zároveň bude po omezenou dobu fungovat také přímá adresa na web KCP ( www.sec.cz ). Zachována rovněž zůstane zelená linka KCP na čísle 800 160 170, kterou ČNB převezme a bude dále provozovat. Ostatní kontaktní informace najdete na konci této zprávy.

Bankovní dohled

Výkon bankovního dohledu ČNB nebude integrací nijak dotčen. Stávající sekce bankovní regulace a dohledu bude k 1. 4. 2006 doplněna několika pracovníky ze zanikajícího Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a bude nově zodpovědná za dohled nad družstevními záložnami. Informace o bankovním dohledu jsou k dispozici na webových stránkách ČNB v části Dohled nad finančním trhem/Bankovní dohled.

Dohled nad kapitálovým trhem

Agendu Komise pro cenné papíry, která k 31. 3. 2006 zaniká, převezme od 1. 4. nově zřízená sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ČNB. Aktuální informace týkající se dohledu nad kapitálovým trhem naleznete na webu ČNB v části Dohled nad finančním trhem/Dohled nad kapitálovým trhem. Z důvodů zachování kontinuity pokračuje web Komise pro cenné papíry http://www.sec.cz/ i nadále pod svou původní doménou a v téměř totožné struktuře. Do webu ČNB byla převedena část Legislativa. Tiskové zprávy budou nadále vydávány v Servisu pro média - Tiskové zprávy.

Termíny makléřských zkoušek budou zveřejňovány ve Věstníku ČNB a na webových stránkách ČNB. Nejbližší termíny makléřských zkoušek, vyhlášené v březnovém Věstníku KCP, jsou:

Duben: 21. 4. 2006 (pá) - všechny kategorie

Květen: 5. 5. 2006 (pá) - všechny kategorie

Makléřské zkoušky budou probíhat v budově ústředí ČNB, vchod ze Senovážného nám. 30, Praha 1. Maximální počet uchazečů pro jednotlivé termíny je 10 osob.Termín konání makléřské zkoušky může být v případě nízké účasti nebo technických problémů změněn.

Úplatu spojenou se zkouškou můžete zaslat na účet číslo 35 - 69193891/0710. Jako variabilní symbol uchazeč uvede rodné číslo bez lomítka nebo datum svého narození ve tvaru RRMMDD, pokud mu nebylo rodné číslo přiděleno. Makléřské zkoušky nelze platit kolkem.

Úplata spojená s vykonáním makléřské zkoušky:

Kategorie I        4.000,- Kč

Kategorie II       4.000,- Kč

Kategorie III      2.000,- Kč

Kategorie IV     4.000,- Kč

Dohled nad pojišťovnami

Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí ukončí ke dni 31. 3. 2006 svou činnost. Dosavadní působnost Ministerstva financí  vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném do 1. 4. 2006, přechází na Českou národní banku. Agendu dohledu nad pojišťovnami bude mít na starosti nově zřízená sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami ČNB. Informace týkající se dohledu nad pojišťovnami budou k dispozici na webu ČNB v části Dohled nad finančním trhem/Dohled nad pojišťovnami . Seznamy vedené ÚDPP podle dosavadní právní úpravy povede od 1. dubna ČNB.

Písemné verze požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojišťoven podepsané autorem a schválené osobou předepsanou ve výkazu s termínem odevzdání po 1. dubnu 2006 zasílejte na adresu:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1

Elektronické verze požadovaných dokumentů můžete zaslat e-mailem na adresu: pojistovny@cnb.cz anebo doručit na disketě ve formátu EXCEL do podatelny ČNB, vchod ze Senovážné ul. 3, Praha 1.

Obsah a forma požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států vyhlášené ve Finančním zpravodaji MF č.12/3/2005 z 30.12.2005 zůstávají v platnosti.

Skutečnosti, které Ministerstvo financí ČR uveřejnilo do 31. března 2006 ve Finančním zpravodaji podle § 13 odst. 7, § 26 odst. 3 písm. a), § 26a odst. 3, § 31 odst. 2, § 33 odst. 6 a § 39a odst. 4 dosavadního znění zákona o pojišťovnictví, zůstávají v platnosti. ČNB je oprávněna je rušit úředními sděleními ČNB vyhlašovanými ve Věstníku ČNB.

Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ÚDPP před 1. dubnem 2006 se považují za rozhodnutí vydaná ČNB a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Rovněž řízení vedená ÚDPP a zahájená před tímto datem dokončí ČNB podle dosavadní právní úpravy. Pokud před tímto datem vydal ÚDPP rozhodnutí, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada ČNB.

E-mailová adresa pro sběr dat od pojišťoven: pojistovny@cnb.cz

Dohled nad penzijními fondy

Dosavadní působnost Ministerstva financí ČR vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů, týkající se penzijních fondů, přechází 1. dubna 2006 na ČNB. Dohled nad penzijními fondy bude vykonávat sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ČNB. Informace týkající se dohledu nad pojišťovnami budou k dispozici na webu ČNB pod odkazem Dohled nad finančním trhem/Dohled nad penzijními fondy .

Upozornění: Agenda kontroly státního příspěvku na penzijní připojištění i nadále zůstává v působnosti Ministerstva financí ČR (podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem).

E-mailová adresa pro sběr dat od penzijních fondů: penzijnifondy@cnb.cz

Dohled nad družstevními záložnami

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami ukončí ke dni 31.3.2006 svoji činnost. Dosavadní působnost Úřadu přechází od 1. 4. 2006 na Českou národní banku, sekci bankovní regulace a dohledu. Informace týkající se dohledu nad družstevními záložnami naleznete na webových stránkách ČNB v části Dohled nad finančním trhem/Dohled nad družstevními záložnami .

Skutečnosti, které se týkají pojištění pohledávek z vkladů a vzniknou po 31. 3. 2006, budou řešeny dle zákona 21/1992Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (Fond pojištění vkladů) - bližší informace: ČNB ústředna tel. 224 411 111 - sekce bankovní regulace a dohledu ČNB.

Zajišťovací fond družstevních záložen

Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ) se stěhuje na adresu Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00, tel. 226 211 984, a to ve dnech od 24.3.2006 do 2.4.2006. ZFDZ bude nadále řešit závazky a pohledávky Úřadu vůči státu a nároky na výplatu náhrad, které vznikly do 31.3.2006.

Kontaktní informace:

Korespondenční adresa:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel:  +420 224 411 111
Fax:  +420 224 412 404

E-mail:  info@cnb.cz

URL:   http://www.cnb.cz

E-mailová adresa pro sběr dat od pojišťoven: pojistovny@cnb.cz
E-mailová adresa pro sběr dat od penzijních fondů: penzijnifondy@cnb.cz

Bezplatná tzv. zelená telefonní linka na dotazy: 800 160 170

Elektronická podatelna:

podatelna@cnb.cz
podatelna@sec.cz

Fyzická podatelna:

vchod do budovy ústředí ČNB ze Senovážné ul. 3, Praha 1

úřední hodiny podatelny:
Po - Čt: 8.00 - 16.15
Pá: 8.00 - 15.00                    

Tisková zpráva k integraci dohledu nad kapitálovým trhem z 2.2.2006

Tisková zpráva k integraci dohledu nad kapitálovým trhem z 22.2.2006