Zákon k integraci dohledu nad finančním trhem podepsal prezident republiky

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 21. 2. 2006 zákon, který umožní integrovat dohled nad finančním trhem do České národní banky. Počínaje 1. dubnem (účinnost zákona) převezme ČNB agendu Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Vznikne jednotný dohled nad finančním trhem v ČR, jehož přínosem budou zejména nižší náklady pro stát i finanční instituce a zkvalitnění dohledu. "Spojení dozorových institucí do jednoho funkčního celku odráží vývoj na finančním trhu, kde rovněž dochází ke koncentraci jednotlivých odvětví do skupin a větších konsolidačních celků", říká Zdeněk Tůma, guvernér ČNB.

Spolu s integrací dohledu dojde s účinností od 1. dubna 2006 i ke změnám v procesu přípravy právních předpisů upravujících finanční trh. "Odpovědnost za přípravu zákonů v oblasti finančního trhu bude svěřena Ministerstvu financí, což představuje výraznou změnu oproti dosavadnímu stavu, kdy návrhy zákonů v oblasti bankovnictví připravuje ČNB", zdůraznil Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr financí.

ČNB se bude na přípravě zákonů nadále podílet ve formě expertní spolupráce. Návrhy prováděcích právních předpisů pro všechny sektory finančního trhu bude naopak připravovat ČNB za expertní spolupráce MF.
Jako poradní orgán bankovní rady ČNB bude po 1. dubnu 2006 zřízen Výbor pro finanční trh. Výbor bude složen ze sedmi členů, z nichž tři budou voleni rozpočtovým výborem PS na návrh profesních asociací působících na finančním trhu, dva budou jmenováni ministrem financí; dále bude členem výboru finanční arbitr a jeden z členů bankovní rady ČNB. Toto pestré složení má zajistit, aby byla ve výboru zohledněna celá škála odborných názorů a zájmů trhu, státu i spotřebitelů. Na této platformě budou diskutovány obecné koncepční otázky dohledu nad finančním trhem, nové trendy v této oblasti a případné systémové problémy při výkonu dohledu. Výbor se bude vyjadřovat ke zprávě o výkonu dohledu, kterou bude ČNB každoročně předkládat vládě a Parlamentu.

Integrace dohledu do ČNB je výsledkem spolupráce všech zainteresovaných institucí - ČNB MF, KCP a ÚDDZ. Logisticky komplikovaný proces řeší projektový tým a realizační tým, jejichž úkolem je zabezpečit celý proces zejména po stránce organizační, provozní a technické. V současné době řeší realizační tým mj. majetkové a provozní vztahy a technicko-bezpečnostní problematiku. Zároveň probíhá postupné přebírání archivní a spisové agendy.

Informování veřejnosti nebude sloučením dohledů nijak omezeno. Informace týkající se dohledu nad pojišťovnami, penzijními fondy a družstevními záložnami budou k dispozici na webu ČNB pod záložkou dohled nad finančním trhem. Webové stránky Komise pro cenné papíry budou v první fázi propojeny odkazem z internetových stránek ČNB ( www.cnb.cz). Zároveň bude po omezenou dobu fungovat také přímá adresa na KCP ( www.sec.cz). Zachována rovněž zůstane zelená linka KCP na čísle 800 160 170, kterou ČNB převezme a bude dále provozovat.

Zvýšená pozornost je věnována také problematice propojení informačních systémů. Jejich bezchybná funkčnost je pro činnost sjednoceného dohledu klíčová. Nyní se soustředíme na testování informačních systémů a ověřování funkčnosti vnějších vazeb.

Organizační struktura ČNB bude od 1. dubna rozšířena o dvě nové sekce (sekce jsou přímo odpovědné bankovní radě, tedy BR-1): sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami. Dohled nad penzijními fondy, který doposud vykonávaly MF i KCP, bude sjednocen do sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a dohled nad družstevními záložnami se stane součástí stávající sekce bankovní regulace a dohledu.

V rámci příprav na příchod cca 150 nových zaměstnanců ČNB přestěhovala 360 svých zaměstnanců. Cílem bylo vytvořit dostatečný prostor pro nové pracovníky a zároveň rozmístit jednotlivé útvary po budově takovým způsobem, aby odborně blízké agendy spolu navzájem sousedily. Stěhování nových zaměstnanců je plánováno na poslední březnový týden a první dubnový víkend. Od pondělí 3. dubna tak sjednocený dohled zahájí svou činnost.

Ještě před 1. dubnem 2006 uzavře centrální banka s MF dohodu, v níž bude podrobně specifikován majetek potřebný k výkonu dohledu, který v souladu s integračním zákonem přechází na ČNB. Poté dojde ze strany ČNB k převzetí příslušné agendy i k faktickému převzetí vymezeného majetku. Dále by mělo mezi MF a ČNB dojít k uzavření dohody o vzájemné spolupráci při přípravě právních předpisů v oblasti finančního trhu.
Zbytek roku 2006 bude věnovaný zejména detailním analýzám, které povedou ke sjednocení regulatorního výkaznictví a metodiky kontrolní činnosti, sladění postupů v licencování a lepší provázanosti legislativy. Přínosy sjednoceného dohledu se tak projeví nejen úsporami výdajů státního rozpočtu, ale ve významné míře také u dozorovaných subjektů působících na finančním trhu v ČR.

Tisková zpráva z 2.2.2006: Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem