Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem

Dne 2. února 2006 schválil Senát návrh Ministerstva financí a České národní banky integrovat dohled nad finančními trhy do České národní banky. V případě, že bude návrh zákona  podepsán prezidentem, vznikne k 1. dubnu 2006 jednotný dohled nad finančním trhem v ČR. K tomuto datu tak ČNB přebere agendu Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ), které tímto zaniknou. Sloučení umožní výrazně posílit efektivitu dohledu a zároveň snížit náklady na jeho provádění.

Na procesu integrace dohledu intenzivně spolupracují ČNB, KCP a MF K zabezpečení hladkého průběhu procesu integrace byly zřízeny rozhodnutím bankovní rady ze dne 22. srpna 2005 projekční tým a realizační tým. Práce týmů se soustřeďuje především na logistiku celého projektu (fungování informačních systémů, přebírání zaměstnanců a majetku). Cílem je, aby integrace regulátorů proběhla hladce bez negativních dopadů na fungování přebíraných institucí.

Postup přípravy integrace dohledu

Na konci roku 2005 byla zahájena redislokace cca 360 zaměstnanců ČNB v rámci budovy ústředí, která je už téměř dokončena. Je připraveno a schváleno umístění nových pracovníků integrovaných dozorových institucí.

V současné době se realizační tým zabývá zejména majetkovými a provozními vztahy. Pro zajištění fungování informačních systémů KCP a ÚDPP v ČNB došlo ke zmapování IS používaných KCP a MF ČR. Práce jsou vedeny tak, aby funkčnost informačních systémů byla v ČNB na začátku dubna 2006 v potřebném rozsahu zajištěna. Dokončují se přípravy k převzetí archivních a spisových fondů a řeší technicko-bezpečnostní problematika.

Zároveň probíhá detailní identifikace duplicit v regulatorní činnosti, která povede k odstranění duplicitních činností a k postupné úpravě regulatorního výkaznictví. Předpokládané změny by měly přinést úspory na straně dohledu i regulovaných subjektů.

Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem z 14.12.2005