ČNB vydala Zprávu o inflaci IV/2009

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 12.11.2009 schválila letošní čtvrtou Zprávu o inflaci, která je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 23. říjnu 2009.

Prognóza popsaná v této zprávě očekává, že inflace se bude v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí roku 2010 pohybovat na hodnotách blízkých nule. Poté se začne zvyšovat a na horizontu měnové politiky (ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 a v prvním čtvrtletí roku 2011) se bude nacházet mírně nad 2% inflačním cílem. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o dopady změn nepřímých daní, se bude v roce 2010 a na počátku roku 2011 nacházet pod celkovou inflací a na horizontu měnové politiky se bude zezdola blížit cíli ČNB. Ekonomický pokles dosáhl svého dna a prognóza očekává, že ve druhé polovině letošního roku bude česká ekonomika dosahovat mezičtvrtletního růstu. Prudký propad HDP ze začátku roku se ale bude promítat do meziročního poklesu HDP i ve zbytku letošního roku. Pro rok 2009 je očekáván meziroční pokles české ekonomiky o 4,4 % a v roce 2010 by se ekonomika měla vrátit ke slabému růstu (1,4 %). Tento růst ale bude podpořen zejména oživením ekonomiky ke konci letošního roku, neboť v průběhu roku 2010 bude jeho dynamika opět zvolňovat. V roce 2011 ekonomický růst vlivem výraznějšího oživení zahraniční poptávky opět zesílí a hrubý domácí produkt poroste více než 2% tempem. Nominální měnový kurz je na prognóze zhruba stabilní s tendencí k velmi mírnému posilování v roce 2011. S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010.

Vybrané makroekonomické ukazatele

    2009 2010 2011
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        
HDP %, mzr., reálně, sez. očištěno -4,4 1,4 2,2
CENY        
Spotřebitelské ceny %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,1 2,4 2,1
Měnověpolitická inflace  %, mzr., čtvrté čtvrtletí 0,1 1,5 2,1
TRH PRÁCE        
Průměrná měsíční mzda ve sledovaných
organizacích
%, mzr., nominálně 2,6 2,2 3,9
Míra registrované nezaměstnanosti celkem
(MPSV)
%, průměr 8,4 9,8 10,7
VEŘEJNÉ FINANCE*        
Saldo veřejných financí (ESA 95) mld. Kč, běžné ceny -220,1 -185,9 -223,0
Saldo veřejných financí / HDP %, nominálně -6,0 -4,9 -5,6
Veřejný dluh / HDP %, nominálně 35,7 39,2 43,2
VNĚJŠÍ VZTAHY        
Obchodní bilance mld. Kč, běžné ceny 170,5 160,0 190,0
Běžný účet platební bilance / HDP %, nominálně -1,1 -0,8 -0,8
CZK/USD průměr 19,1 17,9 18,1
CZK/EUR průměr 26,4 25,7 25,5
ÚROKOVÉ SAZBY        
3M PRIBOR  %, průměr 1,9 1,6 2,4

* odhad ČNB