ABO-K – Informace pro klienty (otázky a odpovědi)

 

A. Zprovoznění služby ABO-K, Podpisové vzory k ABO-K a registrace certifikátů klienta

Kontrolu správnosti vyplnění Podpisového vzoru a vlastní registraci certifikátů provádí správci/správkyně účtu.

 1. Jsme novým klientem ČNB, jak mohu zaregistrovat svůj certifikát a zprovoznit službu ABO-K?
  Pro aktivaci služby ABO-K je třeba předložit na pobočce ČNB svému správci/správkyni účtu originály vyplněných Podpisových vzorů pro ABO-K. Tiskopisy podpisových vzorů včetně Návodu na jejich vyplnění jsou umístěny na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty/Přístup do ABO-K- podpisové vzory. Váš správce/správkyně účtu pak provede patřičné úkony k aktivaci přístupu do ABO-K. Pro hladký průběh správného vyplnění tiskopisů podpisových vzorů a registrace certifikátů doporučujeme obrátit se na svého správce/správkyni účtu.
  Další podrobné informace jsou klientům k dispozici také v Podmínkách pro používání služby ABO-K a v Příručce pro uživatele ABO-K. Všechny dokumenty jsou zároveň umístěny na webu ČNB.
 2. Mám vyplněné Podpisové vzory pro ABO-K. Je možné tyto dokumenty zaslat e-mailem a nebo poštou?
  Aktivace přístupu a služby ABO-K probíhá na základě předložených originálů Podpisových vzorů k ABO-K. Tyto dokumenty lze zaslat také poštou svému správci/správkyni účtu. Nelze však službu zpřístupnit na základě dokumentu tištěného z e-mailové zprávy.
 3. U mého osobního certifikátu, který mám zaregistrovaný pro ABO-K, mi byla prodloužena platnost. Proč je při přihlašování do ABO-K zobrazována zpráva „Certifikát není zaregistrován v ABO-K?
  Zkontrolujte, zda jste při přihlášení vybíral/a osobní certifikát, který máte zaregistrovaný v ABO-K pro přístup. Jaký certifikát máte registrovaný v ABO-K pro přístup, je uvedeno ve Vašich Podpisových vzorech k ABO-K.
  V případě prodlouženého osobního certifikátu vydaného v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 Vám bude po stisku tlačítka „Přihlásit se“ nabídnuta možnost přeregistrace. Přeregistrace certifikátu trvá až 15 min.
 4. Soubory s příkazy podepisujeme prostřednictvím systémového kvalifikovaného certifikátu. V rámci prodloužení platnosti nám byl vydán nový certifikát pro elektronickou pečeť. Proč je dávka odmítnuta kvůli podpisové chybě?
  Váš nový systémový kvalifikovaný certifikát podle evropské legislativy (Nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 (externí odkaz)) je již certifikátem vytvářejícím elektronickou pečeť, jehož Jedinečné jméno má jiný obsah než certifikát předešlý. Registrace certifikátu s novým Jedinečným jménem musí být do ABO-K provedena na základě nově předložených podpisových vzorů.
  Formuláře Podpisových vzorů k ABO-K jsou klientům k dispozici na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Přístup do ABO-K - podpisové vzory. Pro hladký průběh registrace se obraťte na svého správce/správkyni účtu.
 5. Jak nahrát do internetového bankovnictví ABO-K obnovený certifikát?
  Certifikát nelze nahrát přímo do ABO-K. Certifikáty se registrují do ABO-K prostřednictvím Podpisových vzorů k ABO-K. Agenda podpisových vzorů je v kompetenci pobočky a konkrétního správce/správkyně Vašeho účtu.
  Podrobné informace o práci s certifikáty a způsobu jejich registrace naleznete také na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty/Dokumenty k ABO-K.
 6. Proč nemám v ABO-K přístupné tlačítko pro druhý podpis?
  Oba podpisy nemohou být vytvořeny jedním a tím samým disponentem a každý podpis musí být vytvořen jiným certifikátem. Do ABO-K se tedy musí přihlásit jiný disponent než ten, který vytvořil prvý podpis a připravenou dávku ve sloupci Podpis 2 podepsat.
 7. Jaký je rozdíl mezi uznávaným elektronickým podpisem, kvalifikovaným podpisem a elektronickou pečetí?
  Elektronický podpis je určen pro fyzické osoby. Elektronická pečeť je určena pro organizace (jde o „podpis“ organizace).
  V současné době je tato oblast legislativně upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (známé pod zkratkou Nařízení eIdas) a Zákonem č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce.
  Zákonem č. 297/2016 Sb. je dále definován pojem uznávaný elektronický podpis a uznávaná elektronická pečeť.
  Za uznávaný elektronický podpis je považován:
  • zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
  • nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
  Za kvalifikovaný elektronický podpis (dle Nařízení eIdas) je považován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, který je vytvořen prostřednictvím kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů.
  Za uznávanou elektronickou pečeť je považována:
  • zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť
  • nebo kvalifikovaná elektronická pečeť.
  Za kvalifikovanou elektronickou pečeť (dle Nařízení eIdas) je považována zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť, která je vytvořena prostřednictvím kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí.

    založen na kvalifikovaném certifikátu pro Epodpis vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření Epodpisu vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (CA)
  ELEKTRONICKÝ PODPIS UZNÁVANÝ Epodpis zaručený Epodpis Ano Ne Ano
  kvalifikovaný Epodpis Ano Ano Ano
    jiný Epodpis Ne Ne Ne

    založena na kvalifikovaném certifikátu pro Epečeť vytvořena pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření Epečetě vydána kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (CA)
  ELEKTRONICKÁ PEČEŤ UZNÁVANÁ Epečeť zaručená Epečeť Ano Ne Ano
  kvalifikovaná Epečeť Ano Ano Ano
    jiná Epečeť Ne Ne Ne

  Kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru je certifikační autorita (CA), která má akreditaci od Ministerstva vnitra v souladu s Nařízením eIdas a Zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce. V ČR jde o certifikační autority PostSignum, 1.CA a eIdentity.
 8. Je pro používání služby ABO-K nezbytné mít kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (např. TokenMe nebo čipovou kartu Starcos)?
  Pro používání služby ABO-K, zejména pro podpis dávek s příkazy, akceptuje ČNB uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou pečeť (definovány Zákonem č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce). Vysvětlení pojmů „uznávaný elektronický podpis“ a „uznávaná elektronická pečeť“ naleznete v přehledné tabulce viz. otázka č. 7.
  Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronický podpisů, nelze použít pro přístup do ABO-K.
   

B. Dávky s příkazy v ABO-K

 1. Jak vložit externí dávku do ABO-K?
  Vložení externí dávky je umožněno pouze disponentům, kteří jsou k tomu oprávněni. Toto oprávnění lze udělit prostřednictvím Podpisových vzorů k ABO-K.
  V ABO-K v menu Dávky/ Přehled dávek naleznete v pravém horním rohu obrazovky tlačítko „Vložit externí dávku“. 
  Po stisku tlačítka se otevře stránka, na níž jsou pole pro vložení datového souboru s příkazy (Soubor s dávkou) a souboru s podpisem/pečetí. Soubor s elektronickým podpisem/pečetí musí být vytvořen k tomuto účelu určenou aplikací/programem.
 2. Jaký je rozdíl mezi datem dávky a datem splatnosti příkazů v dávce?
  Datum dávky společně s číslem dávky a kódem klienta slouží pouze k jednoznačné identifikaci dávky a nemá žádný vztah k datům splatnosti v ní obsažených.
  Naproti tomu datum splatnosti příkazů v dávce může mít datum splatnosti až 29 dní do budoucnosti od aktuálního data, případně může být starší až 7 dnů.
 3. Kde naleznu popis formátu datových souborů s příkazy (externí dávky) vstupujících do internetového bankovnictví?
  Popis formátu datových souborů s příkazy naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty ceník/ v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K.
  ABO-K akceptuje čtyři typy vstupních souborů s příkazy FS2, FS4 , FS5 a FSE (formáty FS2 a FS4 jsou staré formáty a nedoporučujeme je nově implementovat). Formát FS5 slouží pro zadávání tuzemských příkazů a příkazů k úhradě do zahraničí. Formát FSE (soubor je ve formátu XML) je určen pro zadávání SEPA úhrad.
 4. Jaké výpisy poskytuje ABO-K?
  ABO-K vytváří dva typy souborů s výpisy, a to ve formátu PDF a v datovém formátu určeném pro automatizované zpracování. Soubor PDF obsahuje pohyby na jednom účtu. Soubor v datovém formátu obsahuje výpisy všech účtů, které má klient zaregistrované v ABO-K.
 5. Jak ověřovat pravost souborů s výpisy?
  Výpisy ve formátu PDF musí ověřovat klient vizuální kontrolou atributů certifikátu ČNB, který vytváří elektronickou pečeť. Popis kontroly je dostupný v ABO-K, v menu Různé/Návody, dokumenty, bod 2.
  Datové soubory s výpisy určené pro počítačové zpracování musí být z ABO-K staženy společně s elektronickou pečetí – je dostupná z menu Výpisy z účtů ve sloupci El.značka. Bezprostředně před importem do účetnictví klienta musí být pravost souboru s výpisem prověřena k tomu určenou programovou aplikací.
 6. Jak změnit řazení položek na výpisu?
  Položky výpisů ve formátu PDF jsou standardně řazeny podle pořadí účtování jednotlivých položek. Na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem na adresu abok@cnb.cz může být nastaveno i jiné řazení položek na výpisu (např. dle data účtování a částky vzestupně a nebo sestupně). 
  Řazení položek v datových souborech s výpisy nelze měnit (je řazeno dle pořadí, ve kterém bylo účtováno). Jejich třídění může zajistit váš účetní systém při jejich importu.
 7. Z jakého důvodu nám byla odmítnuta dávka?
  Důvod odmítnutí dávky je uveden v protokolu o zpracování dávky. Protokol o zpracování dávky je přístupný v ABO-K v menu Dávky (stránka Přehled dávek – předání dávky). Kliknutím ve sloupci „Stav“ na text „ODMÍTNUTA“ lze tento protokol zobrazit. 
  Seznam chybových hlášení naleznete na webu ČNB v oddílu Protokol o zpracování dávky.
  Obr. č. 1 – Odmítnutí dávky
  abok_informace_pro_klienty_obr_1
 8. Dávka byla odmítnuta s důvodem „Údaje v úvodním záznamu neodpovídají identifikaci dávky“. Co to znamená?
  Úvodní záznam dávky je první řádek souboru s příkazy. V něm je uveden typ souboru, identifikátor dávky, typ externího identifikátoru, maximální počet chybných příkazů, kdy má být dávka ještě zpracována a zda se jedná o běžný rok nebo dodatky. 
  Identifikátor dávky v úvodním záznamu se skládá z kódu klienta, šestimístného data a čísla dávky. Tyto údaje musí být shodné s údaji uvedenými u dané dávky v ABO-K v seznamu dávek na stránce Přehled dávek – předání dávky.
 9. K čemu slouží Externí identifikátor?
  Externí identifikátor může klient použít pro jednoznačnou identifikaci svých příkazů a zabránit duplicitnímu předání příkazu ke zpracování v účetním systému ČNB. Podrobný popis Externího identifikátoru naleznete v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K, v informacích u formátu FS5 (kap. Formáty souboru s příkazy).

C. Ostatní dotazy

 1. Dne 24. 4. jsme předali dávku s příkazy se splatností 24. 4. Proč byla část příkazů předaných v dávce odepsána z účtu dne 24. 4. a část příkazů dne 25. 4.?
  Váš účet je účtem státní pokladny (dle § 33 zákona o rozpočtových pravidlech) a je podřízen dle tohoto zákona souhrnnému účtu státní pokladny. Z těchto účtů nelze běžně provádět platby do jiných bank se splatností téhož dne. Příkazy by měly být vždy do ABO-K předány nejméně 1 den před jejich splatností. 
  S datem 24. 4. byly provedeny pouze ty platby, ve kterých jsou oba účty, jak účet plátce tak účet příjemce, vedeny v ČNB a zároveň jsou oba účty podřazeny pod souhrnný účet státní pokladny. Ostatní platby, které tuto podmínku nesplnily, byly odloženy se splatností na následující účetní den 25. 4. 
  Podrobné informace o Lhůtách pro předání příkazů naleznete na webu ČNB, v Podmínkách ČNB pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku (pdf, 545 kB) a zároveň v Podmínkách ČNB pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví (pdf, 391 kB).
 2. Jak získáme výpis z účtu k 31. 12.?
  Pokud není 31. 12. pracovní den, nebo pokud sice je 31. 12. pracovní den, ale na vašem účtu nebyl v tento den žádný pohyb, výpis z účtu k 31. 12. se nevytváří. 
  Pokud potřebujete doklad o zůstatku vašeho účtu k 31. 12., kontaktujte prosím svého správce/správkyni účtu.

D. Kontakty

 1. Kam se obracet v případě dotazů?
  Kontaktujte nás telefonicky na telefonu: 224 414 659, 224 412 531 nebo e-mailem na schránku abok@cnb.cz. Dále viz Kontakty.

Aktualizováno: 18. 9. 2018

Zpět na seznam