Informace o zasílání dokumentů do ČNB v elektronické podobě

Česká národní banka umožňuje svým klientům – právnickým osobám, kterým vede účet, zasílat vybrané tiskopisy a dokumenty související s vedením účtu a poskytováním platebních služeb prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.

Tiskopisy ČNB zasílané elektronicky

Vzory tiskopisů využívaných klienty v souvislosti s vedením účtů v ČNB naleznete na stránce Tiskopisy. Tiskopisy, které je možné odeslat elektronicky, mají ve spodní části dokumentu (v části „podpisy za klienta“) rozbalovací menu s volbou „vlastnoruční podpis/elektronický podpis“.

Elektronicky zasílaný tiskopis musí být vždy podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby, která je oprávněna v dané věci jednat za klienta.

Ostatní dokumenty zasílané elektronicky

Dokumenty, které má klient v listinné podobě originálu nebo ověřené kopie (např. jmenovací dekret ministra, zřizovací listina právnické osoby apod.), může do ČNB odeslat elektronicky za předpokladu, že tyto dokumenty budou převedeny autorizovanou konverzí z listinné podoby do podoby elektronické.

Zaslání dokumentů do ČNB

Dokument  zašlete do datové schránky ČNB 8tgaiej nebo e-mailem na adresu podatelny ČNB podatelna@cnb.cz.

Za účelem urychlení předání dokumentů příslušnému provoznímu útvaru ČNB uveďte do předmětu datové nebo e-mailové zprávy označení provozního útvaru, kde máte veden účet (označení naleznete níže v tabulce), a název dokumentu (např. CNBPRAHA Žádost o poskytnutí debetní karty).   

Provozní útvar Označení do předmětu zprávy
Praha CNBPRAHA
Brno CNBBRNO
Ostrava CNBOSTRAVA
Hradec Králové CNBHK
České Budějovice CNBCB
Plzeň CNBPLZEN
Ústí n/Labem CNBUSTI