Úpravy vykazovacích povinností - SARS-Cov-2

Banky, Družstevní záložny (oblast EBA výkaznictví se týká i OCP) | Penzijní společnosti | Pojišťovny

Banky, Družstevní záložny

V návaznosti na vývoj situace bychom vás chtěli informovat, že na základě prohlášení, týkajícího se možných úlev v plnění vykazovacích povinností institucí pro účely dohledu podle nařízení (EU) č. 575/2013, které EBA zveřejnila 31. března 2020, rozhodla ČNB o přijetí opatření ke zmírnění dopadu COVID-19 na bankovní sektor.

V oblasti EBA výkaznictví ČNB sděluje:

1. Termíny předkládání výkazů definovaných ve standardech vykazování EBA

Termíny předložení údajů definovaných ve standardech vykazování EBA (ITS on supervisory reporting, ITS on resolution planning), které spadají do období od března do května 2020, budou dle návrhu EBA prodlouženy až o jeden měsíc, s následujícími výjimkami:

 1. Údaje vykazované měsíčně (zejména LCR) budou vykazovány v souladu se lhůtami stanovenými v použitelném standardu vykazování, protože tyto informace jsou považovány za klíčové a odložením by došlo k významné ztrátě vypovídací schopnosti.
 2. Pokud jde o podávání zpráv o plánech řešení krize ("Resoluční plánování"), základní informace o struktuře závazků, včetně finančních vztahů uvnitř skupiny, by měly být předkládány dle původního termínu, tj. do 30. dubna 2020. Případné požadavky na odklad termínu předložení hlášení dalších informací dle nařízení 2018/1624 posoudí orgán příslušný k řešení krize ("resoluční autorita") na individuální bázi na základě žádosti, kterou povinná osoba orgánu příslušnému k řešení krize (resoluční autoritě) podá.

2. Implementace metodického rámce EBA v2.9.

První referenční datum EBA metodiky v2.9 je 31. 3. 2020. Vzhledem k pokročilé fázi implementace této metodiky, nepovažuje EBA její pozastavení a návrat k metodice v2.8 za přínosný. Důvodem je, že systémy většiny institucí jsou již v tomto okamžiku připravené a návrat k předchozímu vykazovacímu rámci by mohl vést ke zvýšení reportingové zátěže namísto jejího snížení.

První referenční datum pro FINREP výkazy dle metodiky v2.9 zůstává 30. 6. 2020.

V oblasti národního dohledového výkaznictví ČNB sděluje:

 1. Výkazy z oblasti FINREP na individuální bázi vykazované měsíčně pro referenční data 31. 3. 2020 – 31. 5. 2020 – termín předkládání zůstává nezměněn.
 2. Termíny pro předkládání FINREP na individuální bázi vykazované čtvrtletně a národních dohledových výkazů funkční oblasti Bankovnictví a Družstevní záložny (kromě DISIFE25/DOZAS43) k 31. 3. 2020 se na základě rozhodnutí dohledu ČNB posouvají a jejich dodání je požadováno v následujících termínech: FINREP do 7. 6. 2020, národní dohledové výkazy do 31. 5. 2020. Termín předkládání výkazu DISIFE25/DOZAS43 (Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů) k 31. 3. 2020 zůstává nezměněn.

Pro všechny termíny předkládání výkazů platí obecně, že výkazy je možné předložit dříve. Uváděné termíny jsou tedy nejzazší možné, kdy je povinnost výkaz dodat.

Úprava nastavení termínů předkládání výkazů ve sběrných systémech SDAT i MtS –ISL-SÚD-SDNS se připravuje.

Banky – detailní informace o úpravě vykazovací povinnosti
Družstevní záložny – detailní informace o úpravě vykazovací povinnosti

Penzijní společnosti

V souvislosti se zaslanou dohledovou  výzvou k poskytování informací v návaznosti na pandemii viru SARS-Cov-2 s došlo v systému SDAT k změnám v předkládání standardního reportingu za oblast penzijních společností a to u následujících výkazů ve lhůtách uvedených níže:

 1. ROPES10 - Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu
 2. DOPES34 - Hlášení o skladbě portfolia obhospodařovaného fondu
 3. DOPES32 - Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti

Ve všech výše uvedených výkazech budou reportována data dle stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce s termínem předložení do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. V případě výkazu uvedeného pod bodem c) se frekvence předkládání mění z čtvrtletní na měsíční. 

Pojišťovny

v rámci opatření přijatých v souvislosti s dopady rozšíření viru SARS-Cov-2 EIOPA a následně ČNB doporučila posun reportingu a to následovně:

A. Řádná informační povinnost

I. Roční AES  reporting s původním termínem 7. 4. 2020 bude rozdělen na dvě informační povinnosti.

 • První set informací obsahující "core" oblasti nezbytné pro výkon dohledu bude mít dva týdny odklad termínu předložení (21. 4. 2020)

Seznam core oblastí je j následující:

 1. Content of the Submission (SE.01.01.16)
 2. Basic Information (S.01.02.01)
 3. Balance-sheet (SE.02.01.16.)
 4. Cash-Flow projections for life business (S.13.01.01)
 5. LTG (S.22.01.01)
 6. Own funds (S.23.01.01.)
 7. SCR calculation (S.25.01.01 a S.25.02.01)
 • Druhý set  informací by se předkládal s odkladem 8 týdnů (tj 2.6.2020). V druhé vlně by se zároveň zasílaly kompletně všechny výkazy, včetně těch "core" oblastí, z důvodu validačních kontrol.
 • Současně se umožní v případě zájmu poslat celý set kdykoliv dříve, tj. i v termínu.

Konkrétní metodicko/technická instrukce je k dispozici pod následující odkazem:


II. 1Q 2020 čtvrtletní reporting s původním termínem 5. 5. 2020

 • Termín pro čtvrtletní reporting za 1Q2020 bude posunut o 1 týden (12. 5. 2020) s  výjimkou derivátových transakcí (termín předkládání S.08 posunut o 4 týdny na 2. 6. 2020).

III. Roční národní výkazy s původním termínem 7. 4. 2020 budou mít 8 týdenní odklad termínu předložení (2.6.2020).

 1. DOPOS90 - Základní informace o rentách z povinného ručení
 2. DOPOS48 - výkaz pojišťovny/zajišťovny o operacích uvnitř skupiny, které je členem

B. Mimořádná informační povinnost

V souvislosti se zaslanou dohledovou výzvou k poskytování informací v návaznosti na pandemii viru SARS-Cov-2 s bude v systému SDAT (počínaje 10. 4. 2020) nastavena 14 denní mimořádná informační povinnost k položkám z datové oblasti SE.06.02.16 - List of assets v rámci výkazu qes odpovídající platné taxonomie EIOPA 2.4.0.

Konkrétní metodicko/technická instrukce je k dispozici pod následující odkazem: