Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění

Publikace „Běžný účet platební bilance České republiky v teritoriálním členění“ poskytuje přehled o transakcích České republiky ve vztahu k vybraným geografickým a ekonomickým uskupením zemí a dále k vybraným zemím v oblasti běžného účtu platební bilance za uvedené období. Údaje jsou sestaveny podle nové 6. edice Manuálu platební bilance vydané MMF v roce 2009.

Sestavování teritoriálního přehledu vnějších transakcí vychází ze statistických standardů kladených na členské země Evropské unie v oblasti statistiky platební bilance a mezinárodní investiční pozice.  Zavedení nového manuálu platební bilance v zemích Evropské unie v roce 2014 bylo koordinováno Evropskou centrální bankou a Eurostatem. Prováděcí příručky jsou ECB The Exchange of Balance of Payments, International Investment Position Statistics and the International Reserve Template within the ESCB, a Balance of Payments Vademecum Eurostatu.

Základem pro teritoriální členění jednotlivých položek běžného účtu jsou údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží, služeb a vybraných položek prvotních a druhotných důchodů, údaje obchodních bank, přímý reporting údajů vybraných podniků, vlastní propočty a expertní odhady ČNB. Údaje jsou členěny zvlášť na příjmy, výdaje a saldo podle konvence přijaté pro vykazování toků platební bilance. Hodnoty jsou uvedeny v milionech Kč.

Metodické vymezení položek platební bilance je k dispozici v systému časových řad ARAD.