Seznam investičních fondů

Pro účely měnové a finanční statistiky se investičními fondy (IF) rozumí investiční a podílové fondy podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, které vykonávají činnost podle tohoto zákona a jsou rezidenty v ČR. Předmětem činnosti investičních fondů je kolektivní investování, tj. shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu a jejich investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.

Na IF uvedené v tomto seznamu (resp. na investiční společnosti obhospodařující majetek těchto fondů) se vztahuje povinnost reportingu do České národní banky podle vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor IF. Cílem je zajištění aktuálního, přesného a dostatečně stabilního seznamu pro sestavování statistik a pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz realizovaných za účelem zajišťování finanční stability ze strany ESCB i pro provádění měnové a finanční politiky ECB.

Seznam IF nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je měsíčně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem 'Investment Funds' ('List of IFs').

Seznam je aktualizován s měsíční periodicitou.


Poznámka:

FPT - fondy peněžního trhu podle vyhlášky č.314/2013 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, jsou pro statistické účely řazeny mezi měnové finanční instituce a jsou zahrnuty v  seznamu MFI.