Výpočet míry růstu

Definice a obsah 

Míra růstu se vyjadřuje na základě finančních transakcí. Měsíční transakce jsou počítány z měsíčních rozdílů stavů obchodů očištěných o reklasifikace, ostatní přecenění, pohyby směnných kurzů a ostatních změn, které nejsou důsledkem transakcí. Tímto transakční (toková) data odrážení pouze ty změny, které vznikají jako důsledek transakcí, tj. z přijímání finančních aktiv nebo poskytování finančních pasiv. Transakční (toková) data se používají k vyjádření indexu předpokládaných stavů měnových veličin. Tento index vyjadřuje změny v peněžní zásobě vzniklé z finančních transakcí. Index předpokládaných stavů je dále použit k odvození monetární míry růstu. Reklasifikace a ostatní statistické faktory musí být korigovány v tokové statistice, protože v případě, že se tak neučiní, může se snadno ohrozit srovnatelnost postupných sledování. Jednoduché porovnání mezi dvěma následujícími obdobími by mohlo být pak zavádějící 1 

Způsob výpočtu 

  1. Měsíční procentuální změna t M pro měsíc t se počítá podle vztahu: 

stat_mb_mira_rustu_vzorec_a

2. Roční míra růstu pro měsíc t, tj. změna za posledních 12 měsíců končící měsícem t se počítá jako součin 12 součinitelů každého předchozího měsíce: 

stat_mb_mira_rustu_vzorec_b

kde

t M - tok v měsíci t

t M = (L t - L t-1) - C t M - E t M - V t M

a

t - stav na konci měsíce t

t M - reklasifikace v měsíci t

t M - změny směnných kurzů v měsíci t

t M - změny v ocenění měsíci t 

3. Míry růstu pro jinou periodu se odvozují od vzorce (b)

 


Příkladem, který může toto objasnit, je zavedení fondů peněžního trhu do souboru vykazujících jednotek v ČR od ledna 2004. Dosud byly tyto instituce identifikovány jako ostatní finanční zprostředkovatelé a byly klienty bank. Po lednu 2004 byly převedeny do sektoru MFI a vztahy bank na fondy peněžního trhu byly reklasifikovány. V tomto případě by jednoduché srovnání stavů obchodů mezi obdobím před a po reklasifikaci bylo zavádějící. Konzistenci časové řady je možné zachovat pouze provedením reklasifikační úpravou stavů obchodů v lednu 2004.