Toky v harmonizované rozvahové statistice

Kromě údajů o stavech aktiv a pasiv měnových finančních institucí (MFI) poskytuje harmonizovaná měnová statistika rovněž údaje o tocích. Stavové údaje jsou obrazem objemů jednotlivých bilančních položek ke konci daného referenčního období (obvykle měsíce). Změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu období v důsledku finančních transakcí (tj. nabytím finančních aktiv nebo pasiv) by měly být náplní tokových údajů.

V harmonizované měnové statistice se toky, tj finanční transakce, nezjišťují od MFI přímo. Přímé sledování, zaznamenávání a vykazování by vzhledem k množství takových transakcí bylo pro respondenty velice náročné a ve svých důsledcích neefektivní. Toky se namísto toho stanovují nepřímo zaměřením se na faktory, které nelze považovat za finanční transakce, a které přesto způsobují změny ve stavech položek. Tyto faktory lze souhrnně označit jako "netransakční vlivy" a změny stavů, které způsobují, jako "ostatní změny" aktiv a pasiv. Právě očištěním rozdílu dvou stavových hodnot od těchto "ostatních rozdílů" se pro jednotlivé bilanční položky určují tokové hodnoty.

Při odvozování tokových údajů se uvažují následující "netransakční vlivy":

 1. Reklasifikace a další statistické faktory - zahrnují takové změny aktiv a pasiv, ke kterým došlo v důsledku
  • změn ve statistickém pokrytí, tj. v populaci vykazujících jednotek, způsobenými přesuny jednotek z a do sektoru MFI (vznik, zánik, změna činnosti jednotky atd.)
  • změn ve firemních strukturách (např. vydělení části obchodní aktivity do samostatné dceřiné společnosti, která však již není MFI)
  • reklasifikace aktiv a pasiv (např. přeřazení určitého produktu do jiné kategorie podle splatnosti, typu atd.)
  • oprav chyb, které z technických důvodů nemohou být ve stavových datech odstraněny v celém relevantním obodbí
 2. Změny v ocenění - změny ve stavech způsobené změnou cen, ve kterých jsou aktiva a pasiva vykazována. Jsou tvořeny dvěma základními kategoriemi
  • odpisy/snížení hodnoty pohledávek - snížení hodnoty pohledávek při jejich úplném nebo částečném odepsání (často proti opravným položkám), případně při jejich prodeji
  • přecenění cenných papírů - pohyby v hodnotách cenných papírů způsobené změnami cen, ve kterých je o cenných papírech vykazováno (např. v souvislosti s vývojem tržních cen)
 3. Změny směnných kurzů - zahrnují změny v hodnotě cizoměnových aktiv a pasiv po přepočtu do CZK, které jsou způsobeny fluktuacemi směnných kursů

stat_mb_hormon_toky