Kategorizované úvěry ve statistice ČNB

Česká národní banka od 31.8.2006 přistoupila k publikování časových řad kategorizovaných úvěrů obchodních bank pro veřejnost.

Metodika kategorizovaných úvěrů

Kategorizované úvěry sleduje ČNB dvojím způsobem:

  1. v rámci měnové a bankovní statistiky, kde jsou kategorizované úvěry sledovány nejen v členění podle jejich kategorie (standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), ale rovněž podle odvětví, ekonomických sektorů, účelu úvěrů a smluvní doby splatnosti. Tyto údaje jsou v metodice shodné s metodikou úvěrů pro měnové účely, tj. bez poboček bank v zahraničí. Úvěry jsou uváděny v nominální hodnotě (bez naběhlých dosud nesplatných úroků) a jsou sledovány v hrubé hodnotě (tj. před kompenzací o opravné položky).

  2. v rámci statistiky pro bankovní dohled, která sleduje kategorizované úvěry pro potřeby hodnocení dostatečnosti tvorby opravných položek a hodnocení obezřetného chování banky. Kategorizované úvěry jsou sledovány v členění podle kategorií pouze za úvěrové instituce a ostatní klienty. Tyto údaje vycházejí z metodiky odpovídající požadavkům bankovního dohledu, tj. údaje jsou vč. poboček bank v zahraničí, hodnota úvěru zahrnuje i naběhlé dosud nesplatné úroky, úvěry jsou sledovány jak v hrubé hodnotě před znehodnocením tak i v čisté hodnotě po promítnutí opravných položek u pohledávek oceněných naběhlou hodnotou a kumulované ztráty u pohledávek oceněných reálnou hodnotou, pohledávky obchodního portfolia se nekategorizují.

Vzhledem k odlišné metodice a dále vzhledem k řadě výrazných výkyvů v objemu kategorizovaných úvěrů souvisejících zejména s privatizací bankovního sektoru, byly dosud důsledně publikovány (formou tiskových zpráv, prostřednictvím Základních ukazatelů bankovního sektoru na webu ČNB, v rámci publikací bankovního dohledu apod.) pouze údaje vycházející ze statistiky bankovního dohledu. Tyto údaje byly zpravidla publikovány bez údajů Konsolidační banky (do r. 2001) a bez bank v nucené správě a bez specifického úvěru Slovenské inkasní (do r. 2001).

Publikace kategorizovaných úvěrů

Dokončení privatizace, přeměna Konsolidační banky v Českou konsolidační agenturu atd. významným způsobem snížily objem kategorizovaných úvěrů v bankovním sektoru a současně i odstranily řadu nestandardních vlivů, které bylo nezbytné brát do úvahy při interpretaci vývoje kategorizovaných úvěrů. Současně při analýze kvality úvěrového portfolia se nyní stále více akcentuje pohled na strukturu kategorizovaných úvěrů z hlediska ekonomických sektorů, účelu úvěru apod. Tyto údaje, které dosud nebyly publikovány, jsou k dispozici v rámci měnové a bankovní statistiky.
Řada dotazů odborné i laické veřejnosti vedla k tomu, že se ČNB rozhodla začít zveřejňovat kromě údajů ze statistiky bankovního dohledu i údaje o kategorizovaných úvěrech z měnové a bankovní statistiky, a to od roku 2002, který lze do značné míry považovat za rok, od kterého je vývoj kategorizovaných úvěrů ovlivněn převážně vývojem ekonomiky, nikoliv nestandardními vlivy spojenými s privatizací apod.
Časové řady kategorizovaných úvěrů obchodních bank jsou publikovány v databázi ARAD na www stránkách ČNB v sekci Statistika - Měnová a bankovní statistika - Bankovní statistika - Úvěry podle kategorizace