Zpravodajský systém měnové a finanční statistiky Evropské centrální banky

Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou definuje fyzické a právnické osoby, na které se vztahuje zpravodajská povinnost (tzv. referenční zpravodajský soubor), režim mlčenlivosti a odpovídající opatření pro zajištění jejich plnění podle čl. 5.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen "Statut"). Dále opravňuje ECB uplatňovat pravomoci:

  • k vymezení skutečného souboru zpravodajských jednotek;
  • k vymezení statistických zpravodajských požadavků ECB a uložení těchto požadavků souboru zpravodajských jednotek zúčastněných členských států EU;
  • k určení podmínek, za kterých ECB a národní centrální banky mohou uplatnit právo ověřování nebo provádění nuceného sběru statistických informací.

Účelem nařízení Evropské centrální banky v oblasti statistiky, kterými jsou:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2009/7)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8)

je umožnit ECB a, v souladu s čl. 5.2 Statutu, národním centrálním bankám shromažďovat statistické materiály nutné pro plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB) a obzvláště pak úkolu definování a realizace měnové politiky Společenství podle čl. 105, odst. 2, odr. první, Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva"). Statistické informace shromážděné v souladu s uvedenými nařízeními ECB poskytují ECB komplexní statistický přehled o měnovém vývoji. Tento přehled zahrnuje agregovaná finanční aktiva a pasiva finančních institucí v zúčastněných členských státech, na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor. Zpravodajská povinnost ECB pro statistické účely je založena na třech základních úvahách.

Za prvé, ECB musí dostávat srovnatelné, spolehlivé a aktuální statistické informace shromažďované za srovnatelných podmínek v celé Eurozóně. Přestože jsou údaje v souladu s čl. 5.1 a 5.2 Statutu shromažďovány národními centrálními bankami decentralizovaně spolu s dalšími statistickými požadavky pro národní účely, vyžaduje se dostatečná harmonizace a shoda s minimálními zpravodajskými standardy vzhledem k potřebě vytvořit spolehlivou statistickou základnu pro definici a realizaci jednotné měnové politiky.

Za druhé, zpravodajská povinnost stanovená v uvedených nařízeních ECB se musí řídit principy průhlednosti a právní jistoty. Důvodem je to, že uvedená nařízení ECB jsou závazná v celém svém rozsahu a bezprostředně účinná v celé Eurozóně. Ukládají povinnosti přímo fyzickým a právnickým osobám, na které může ECB uvalit sankce v případě, že zpravodajské požadavky ECB nebyly splněny (viz čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 2533/98). Zpravodajská povinnost je tak právně kodifikována a jakékoliv úvahy na straně ECB při ověřování nebo nuceném shromažďování statistických informací se řídí konkrétními principy.

Za třetí, ECB musí minimalizovat danou zpravodajskou zátěž (viz čl. 3 (a) nařízení Rady (ES) č. 2533/98). Proto se statistický materiál shromážděný národními centrálním bankami podle uvedených nařízení používá i pro výpočet základu pro stanovení minimálních rezerv podle příslušného nařízení Evropské centrální banky o uplatňování minimálních rezerv.