Komentář ke statistice penzijních fondů

k 31. 12. 2023

Komentář k agregované sektorové rozvaze

Celková bilanční suma penzijních fondů k 31. 12. 2023 činila 618,1 mld. Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí tato hodnota vzrostla o 10,5 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce představovaly 2 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se bilanční suma meziročně zvýšila o 18,2 mld. Kč, což je nárůst o 3 %.

Nejvýznamněji se na struktuře majetku penzijních fondů s 73,6 % podílely dluhové cenné papíry, jejichž hodnota ke konci prosince činila 454,7 mld. Kč, což představuje oproti předchozímu čtvrtletí pokles o 5,9 mld. Kč. Z celkového objemu dluhopisů tvořily investice do vládních dluhopisů 414,4 mld. Kč a investice do dluhopisů měnových finančních institucí 21,4 mld. Kč. Z hlediska země emitenta jsou převážně zastoupeny dluhopisy emitované českými subjekty a jejich podíl na celkových držených dluhopisech se ve sledovaném období pohyboval mírně nad 90 %. Další významnější položkou na straně aktiv jsou vklady a poskytnuté úvěry, jejichž hodnota během sledovaného období vrostla na 104,4 mld. Kč, což představuje 16,9% podíl z celkových aktiv.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů o 7,8 mld. Kč na 53,7 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce pak činily 4,1 mld. Kč. Z celkového objemu majetkových cenných papírů tvořily 22,3 mld. Kč kótované akcie, 0,4 mld. Kč nekótované akcie a 31 mld. Kč akcie a podílové listy investičních fondů.

Na straně pasiv jsou nejvýznamnější položkou penzijní nároky, tedy výše kapitálu, který penzijní fond drží za účelem uspokojení budoucích penzijních nároků svých účastníků. Jejich výše k 31. 12. 2023 činila 585,8 mld. Kč, což je nárůst o 1,1 mld. Kč oproti předchozímu čtvrtletí a nárůst o 2,4 mld. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Graf – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámky:

  • Penzijní fondy (PF) jsou účastnické nebo transformované fondy, jejichž majetek obhospodařuje penzijní společnost a jsou rezidenty České republiky.
  • Čistá hodnota finančních transakcí uskutečněných v daném čtvrtletí. Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o netransakční změny.