Bankovní statistika

Leden 2023

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci ledna 2023 hodnoty 9 648 mld. Kč a meziměsíčně se zvýšila o 705 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 543 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 6 476 mld. Kč.

Graf 1 – Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Graf 2 – Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v lednu 2023 výše 2 147 mld. Kč a meziměsíčně vzrostl o 3 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 675 mld. Kč v lednu 2023, meziměsíční nárůst o 0,2 %). Ty tvoří 78 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Objem nevýkonných úvěrů v lednu 2023 představoval 27 mld. Kč a na této hodnotě se udržuje od června 2022. Podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů činil 1,3 %, tedy stejně jako v předchozích dvou obdobích.

Graf 3 – Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_3_c

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v lednu 2023 výše 1 255 mld. Kč (meziměsíční nárůst o 1,5 %, tj. 19 mld. Kč), mají v členění podle původní doby splatnosti stále nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V lednu 2023 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 700 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Objem nevýkonných úvěrů v lednu 2023 mírně poklesl na 41 mld. Kč, stejně tak jeho podíl na celkovém objemu úvěrů se snížil o 0,1 procentního bodu na 3,3 %.

Graf 4 – Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_4_c


Poznámky:

  • V lednu 2023 byla bankovní statistika v ČR sestavena ze zdrojových dat 44 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).