Centrální evidence účtů

Centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) je centrální databází základních informací o účtech, vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Centrální evidenci účtů provozuje Česká národní banka pro stát.

Účelem CEÚ je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů. CEÚ poskytuje oprávněným žadatelům na základě jejich žádostí přehled účtů, které jsou vedeny u úvěrových institucí v České republice, k osobám, které jsou předmětem jejich zájmu při vyšetřování zejména hospodářské a finanční kriminality. Tyto instituce mohou díky nastavenému systému dotazování do CEÚ velmi efektivně zjistit informace, relevantní pro zdárné vedení vyšetřování.

Základními informacemi jsou míněny údaje týkající se založení nového účtu, zrušení účtu nebo změny některých již zapsaných údajů. Tyto informace mají úvěrové instituce k dispozici v rámci své standardní činnosti, tzn. nenesou s sebou další administrativní zátěž pro klienty. V rámci CEÚ nejsou v databázi vedeny stavové hodnoty na účtech.

Do databáze CEÚ předají úvěrové instituce aktuální platné údaje jednorázově, poté budou tyto informace ze zákona aktualizovány úvěrovými institucemi na denní bázi zasíláním změn.

Úvěrovými institucemi ve smyslu zákona č. 300/2016 Sb. (externí odkaz), o CEÚ jsou banky, zahraniční banky, vykonávající svou činnost na území České republiky prostřednictvím poboček, spořitelní a úvěrní družstva a Česká národní banka.

Úvěrovým institucím je určena stránka Informace pro úvěrové instituce, kde jsou postupně zveřejňovány konkrétní metodické a technické informace, důležité pro hladké a bezchybné zajištění jejich zákonné oznamovací povinnosti v souvislosti s CEÚ.

Aktuální seznam úvěrových institucí je dostupný na webu České národní banky v sekci Dohled a regulace/Seznamy a evidence/ Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů .

Oprávněnými žadateli o informace z databáze CEÚ jsou orgány státní správy, definované v zákonu o CEÚ, § 6, odst. 1 (externí odkaz). Tito žadatelé žádají o relevantní informace výhradně prostřednictvím datových schránek, předem oznámených České národní bance. Odpovědnost za oprávněnost žádosti o informace, tzn. za soulad s příslušnými zvláštními zákony, je plně na žadateli. Jiné subjekty, jako např. fyzické osoby, podnikatelské subjekty, finanční instituce apod., dotazy na CEÚ vznášet nemohou. Žádosti mohou oprávnění žadatelé posílat do ČNB od 1. 1. 2018. V žádostech se tito žadatelé mohou dotazovat jak na konkrétní číslo účtu, tak na konkrétní osobu.

Žádosti, pokud jsou podány formálně a technicky bezchybně, jsou odbavovány automatizovaně, průběžně a rychle. Odpovědi jsou pak zasílány zpět do datové schránky žadatele, ze které přišla předmětná žádost.

Oprávněným žadatelům o informace z CEÚ, kteří mají ze zákona právo o tyto informace žádat, je určena stránka Informace pro oprávněné žadatele. Stránka obsahuje konkrétní technické a metodické postupy, důležité pro rychlé a bezchybné vyřízení jejich žádostí.