Aplikované rizikové váhy

Soubor ukazatelů Ukazatel
Váha souboru Název souboru Váha ukazatele Název ukazatele Popis ukazatele
50 % Riziková expozice 0 %* Kapitál a způsobilé závazky v držení instituce přesahující minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL)

rovnice_03

„Kapitál“ je součtem kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 podle definice v čl. 4 odst. 1 bodě 118 CRR.

„Způsobilé závazky“ jsou součtem závazků podle §122 ZOPRK.

„Celkové závazky“ jsou vymezeny v oddíle 3 směrnice Rady 86/635/ES nebo v souladu s IFRS standardy uvedenými v nařízení EP 1606/2002. Derivátové závazky se zahrnují do celkových závazků po zohlednění nettingových práv protistrany.

„MREL“ je požadavek stanovený v souladu s §131 až §134 ZOPRK.

33,3 % Pákový poměr

rovnice_04

Pákový poměr je vymezen v čl. 429 CRR a jeho vykazování je v souladu s přílohou X prováděcího nařízení Komise (EU) 680/2014.

33,3 % Poměr kmenového kapitálu tier 1

rovnice_05

Poměr kmenového kapitálu tier 1 je vymezen v čl. 92 CRR a jeho vykazování je v souladu s přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) 680/2014.

33,3 % Celkový objem rizikové expozice (TRE)/Celková aktiva

rovnice_06

„Riziková expozice celkem“ je celkový objem rizikové expozice, jak je vymezen v čl. 92 CRR.

„Aktiva celkem“ jsou definována v oddíle 3 směrnice Rady 86/635/ES nebo v souladu se standardy IFRS uvedenými v nařízení EP 1606/2002.

20 % Stabilita a různorodost financování 50 % Ukazatel čistého stabilního financování Vykazování ukazatele čistého stabilního financování je v souladu s čl. 415 CRR a s přílohou XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 680/2014.
50 % Ukazatel krytí likvidity Vykazování ukazatele krytí likvidity je v souladu s čl. 415 CRR a s ITS amending ITS on LCR reporting (EBA-ITS-2015-04)**
10 % Význam instituce pro stabilitu finančního systému nebo hospodářství 100 % Podíl mezibankovních úvěrů a vkladů v EU

rovnice_07

„Mezibankovní úvěry“ jsou vymezeny jako součet účetní hodnoty úvěrů a jiných pohledávek za úvěrovými institucemi a jinými finančními podniky, jak je stanoveno v šablonách číslo 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 680/2014.

„Mezibankovní vklady“ jsou vymezeny jako účetní hodnota vkladů úvěrových institucí a jiných finančních podniků, jak je stanoveno pro účely šablony číslo 8.1 přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 680/2014.

„Celkové mezibankovní úvěry a vklady v EU“ jsou součtem souhrnných mezibankovních úvěrů a vkladů v držbě institucí v každém členském státě.

20 % Dodatečné ukazatele rizika stanovené orgánem pro řešení krize 20 % Poskytnuté záruky a neodvolatelné přísliby/Aktiva celkem

rovnice_08

„Poskytnuté záruky a neodvolatelné přísliby“ jsou vymezeny jako jmenovitá hodnota příslibů a záruk, jež instituce přislíbila poskytnout protistraně a nelze je v budoucnu odvolat.

20 % Pohledávky se selháním/Pohledávky celkem

rovnice_09

„Pohledávky se selháním (brutto)“ jsou vymezeny jako souhrnná hrubá hodnota pohledávek z finančních činností investičního portfolia se selháním za úvěrovými institucemi (bez centrálních bank) a jinými osobami než uvěrovými institucemi (vč. vládních institucí)

Pohledávky celkem jsou vymezeny jako souhrnná hrubá hodnota pohledávek z finančních činností investičního portfolia za úvěrovými institucemi (bez centrálních bank) a za jinými osobami než úvěrovými institucemi (vč. vládních institucí).

20 % Pohledávky se selháním/kapitál Tier 1

rovnice_10

„Pohledávky se selháním (netto)“ jsou vymezeny jako souhrnná čistá hodnota pohledávek z finančních činností investičního portfolia se selháním za úvěrovými institucemi (bez centrálních bank) a jinými osobami než uvěrovými institucemi (vč. vládních institucí)

„Kapitál Tier 1 “ je vymezen v čl. 25 CRR.

20 % Rentabilita průměrných aktiv

rovnice_11

„Zisk po zdanění“ je vymezen jako zisk nebo ztráta běžného roku po zdanění podle IAS 1.81A (a). „Průměrná aktiva celkem“ jsou vymezena jako aritmetický průměr hodnoty celkových aktiv ke konci roku relevantního pro stanovení příspěvku (T) a hodnoty celkových aktiv ke konci roku předchozího (T-1).

20 % Zisk z operací s finančními nástroji k hrubým výnosům

rovnice_12

Ukazatel je vymezen v dokumentu MMF*** k ukazatelům finančního zdraví.


* Ukazatel není použit pro stanovení rizikového profilu instituce z důvodu skutečnosti, že institucím bylo ve správním řízení stanoveno přechodné období pro splnění požadavku MREL a to až do 31. prosince 2023. Jeho váha v rámci souboru ukazatelů, která podle nařízení 2015/63 činí 25 %, je rozdělena rovnoměrně mezi ostatní ukazatele souboru ukazatelů „Riziková expozice“. Uplynutím lhůty pro splnění požadavků na MREL bude ukazatel pro stanovení rizikového profilu instituce zohledněn a jeho váha bude v souladu s nařízením 2015/63.

** https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standards-amending-commission-implementing-regulation-eu-no-680/2014-with-regard-to-the-liquidity-coverage-ratio

*** http://fsi.imf.org/misc/FSI%20Concepts%20and%20Definitions.pdf