Stanovení základu pro určení individuálního příspěvku

Základ pro určení individuálního příspěvku se stanoví jako

rovnice_02

Kde:
Bn – základna instituce pro výpočet příspěvku do FŘK,
L – účetní hodnota celkových závazků instituce v souladu s výkaznictvím podle FINREP (výkaz FISIFE10, datová oblast FIS10_12, buňka 2,1),
D – účetní hodnota závazků instituce plynoucích z derivátů v souladu s výkaznictvím podle FINREP, tj., závazky plynoucí z derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů (výkaz FISIFE10, datová oblast FIS10_12, buňky 4,1 a 17,1),
DCRR – regulatorní hodnota všech derivátů stanovená podle metody použitelné pro pákový poměr dle směrnice CRR, tj. tržní hodnota derivátů + nominální hodnota * koeficient po zohlednění smluv o novaci a všech dohod o započtení s výjimkou křížového započtení (výkaz LRSIFE11, datová oblast LRS11_11, buňky 6,1 a 9,1),
OFCRR – regulatorní hodnota kapitálu, o němž je účtováno jako o závazku, tj. vydaný podřízený dluh, jenž se kvalifikuje jako tier 2 kapitál (výkaz COSIFE10, datová oblast COS10_11, buňky 80,1 a 97,1),
CD – celková hodnota pohledávek z vkladů podle § 41c odst. 1 zákona o bankách, jejichž výše nepřevyšuje částku odpovídající 100 000 eur pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tj. hodnota pojištěných vkladů nepřesahující pojistné krytí 100 TEUR na vkladatele (výkaz DISIFE24, datová oblast DIS24_01, buňka 1,2),
IGT – hodnota vnitroskupinových transakcí splňujících podmínky stanovené čl. 5 odst. 1 nařízení 2015/63, tj., každá z institucí je usazena v EU, podléhají stejnému konsolidovanému dohledu v plném rozsahu, podléhají přiměřeným centralizovaným postupům hodnocení, měření a kontroly rizik a zároveň neexistují překážky, jež by bránily rychlému vyrovnání závazku v době splatnosti. Tyto transakce lze od základu odečíst rovnoměrně, tj. každá zúčastněná strana odečte ½ (viz dodatečné informace pro příspěvek do FŘK).