Stanovení základu pro určení individuálního příspěvku

Základ pro určení individuálního příspěvku se stanoví jako

rovnice_02

Kde:

Bn – základna instituce pro výpočet příspěvku do FŘK,
L – účetní hodnota celkových závazků instituce v souladu s výkaznictvím podle FINREP,
D – účetní hodnota závazků instituce plynoucích z derivátů v souladu s výkaznictvím podle FINREP, tj., závazky plynoucí z derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů,
DCEM – hodnota závazků plynoucích z derivátových kontraktů stanovena tzv. metodou stávající expozice - tj. v souladu s článkem 274 CRR týkajícího se výpočtu míry expozic pákového poměru,
OFCRR – regulatorní hodnota kapitálu, o němž je účtováno jako o závazku, tj. vydaný podřízený dluh, jenž se kvalifikuje jako tier 2 kapitál,
CD – celková hodnota pohledávek z vkladů podle § 41c odst. 1 zákona o bankách, jejichž výše nepřevyšuje částku odpovídající 100 000 eur pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tj. hodnota pojištěných vkladů nepřesahující pojistné krytí 100 TEUR na vkladatele,
IGT – hodnota vnitroskupinových transakcí splňujících podmínky stanovené čl. 5 odst. 1 nařízení 2015/63, tj., každá z institucí je usazena v EU, podléhají stejnému konsolidovanému dohledu v plném rozsahu, podléhají přiměřeným centralizovaným postupům hodnocení, měření a kontroly rizik a zároveň neexistují překážky, jež by bránily rychlému vyrovnání závazku v době splatnosti. Tyto transakce lze od základu odečíst rovnoměrně, tj. každá zúčastněná strana odečte ½.