Standardizovaný způsob vykazování pořadí pohledávek

Pořadí ve vnitrostátním úpadkovém řízení

Členský stát: Česká republika

(stav ke 14. 8. 2021)

Pořadí[1] Název Popis Právní základ Poznámky
1 pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu pohledávky vyplývající z vlastnictví nástrojů kmenového kapitálu tier 1[2] § 172 odst. 3 druhá věta InsZ[3] Ve smyslu § 172 odst. 3 druhé věty InsZ se jako poslední se vždy uspokojují pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu, a to poměrně.
2 pohledávky vyplývající z vlastnictví nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1[4]   § 374c InsZ, čl. 52 odst. 1 písm. d) CRR[5] V rámci InsZ jsou pohledávky zde uvedené v třídách 2 a 3 zařazené do jedné třídy pohledávek, uspokojovaných po ostatních podřízených pohledávkách (viz § 374c InsZ). Vzhledem k požadavkům CRR, aby pohledávky vyplývající z vlastnictví nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 byly uspokojovány až po pohledávkách vyplývajících z vlastnictví nástrojů kapitálu tier 2, přistoupila ČNB k jejich rozdělení do samostatných tříd.
3 pohledávky vyplývající z vlastnictví nástrojů kapitálu tier 2[6]   § 374c InsZ, čl. 63 písm. f) CRR  
4 podřízené pohledávky pohledávky, které mají být podle smlouvy uspokojeny až po uspokojení jiné pohledávky, případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka (za podřízenou pohledávku se považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) § 172 odst. 1 a 2, § 172 odst. 3 první věta InsZ Podřízené pohledávky se uspokojují v závislosti na dohodnuté nebo stanovené míře jejich podřízenosti; jinak se uspokojují poměrně.  
5 pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů pohledávky vyplývající z dluhového nástroje, pokud takový dluhový nástroj a) má původní smluvní dobu splatnosti nejméně jeden rok, b) neobsahuje vložený derivát a sám není derivátem a c) smluvní dokumentace a prospekt cenného papíru, pokud byl vyhotoven, uvádějí pořadí uspokojení pohledávky podle § 374b odst. 1 InsZ § 374b InsZ Ve smyslu § 374b odst. 3 InsZ se dluhovým nástrojem rozumí dluhopis a jiná forma převoditelného dluhu a nástroj vytvářející nebo uznávající dluh.
6 obecné pohledávky pohledávky nepodřízené, nezajištěné nebo považující se za nezajištěné, a nemající nárok na přednostní uspokojení podle ustanovení InsZ § 165 odst. 1 InsZ, § 167 odst. 3 InsZ  
7 pojištěné pohledávky z vkladů podle zákona o bankách[7] přesahující limit pojištění   pohledávky

a) z té části vkladů fyzických osob, malých a středních podniků[8], která přesahuje limit pojištění podle § 41e odst. 2 zákona o bankách a

b) z vkladů fyzických osob, malých a středních podniků, které by byly pojištěnými vklady ve smyslu § 41c zákona o bankách, kdyby nebyly přijaty prostřednictvím pobočky ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru

§ 374 odst. 1 písm. a) a b) InsZ  
8 pojištěné pohledávky z vkladů podle zákona o bankách do výše limitu náhrad pohledávky

a) z vkladů do výše náhrady podle § 41e odst. 2 zákona o bankách a

b) Garančního systému finančního trhu vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách nebo podle § 221 odst. 6 ZOPRK

§ 374 odst. 1 písm. c) a d) InsZ  
9 pohledávky věřitelů zajištěných pohledávek v rozsahu vyplývajícím z ocenění předmětů jejich zajištění

pohledávky zajištěné majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, včetně zajištěných budoucích a podmíněných pohledávek

§ 2 písm. g) InsZ, § 167 odst. 1, 3 InsZ, § 298 InsZ a § 173 odst. 3 InsZ  
10 pohledávky věřitelů zajištěných v trestním řízení vykonatelné pohledávky na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem § 167 odst. 2 InsZ Pro pořadí uspokojení v této třídě je rozhodující doba vzniku zajištění podle trestního řádu.
11 přednostní pohledávky, tj. pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou pohledávky za majetkovou podstatou viz § 168 InsZ, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou viz § 169 InsZ a § 374a InsZ § 168, 169 a 374a InsZ Pohledávky

ČNB vyplývající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle ZOPRK a pohledávky vyplývající z nároku na úhradu nákladů, které ČNB vynaložila v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize podle ZOPRK, jsou ve smyslu § 374a InsZ postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

[1] Pořadí se uvádí počínaje nejméně prioritními nástroji a položkami. Pokud se v dané jurisdikci z hlediska pořadí v úpadkovém řízení rozlišuje méně než 20 pozic, ponechají se řádky odpovídající neexistujícím pozicím prázdné

[2] § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPRK“)

[3] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

[4] § 2 odst. 2 písm. i) ZOPRK

[5] Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění

[6] § 2 odst. 1 písm. j) ZOPRK

[7] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

[8] Čl. 2 odst. 1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.