Základní informace ke zřízení chráněného účtu v České národní bance

(určeno pro zaměstnance ČNB)

Zákonná pravidla pro zřízení a vedení chráněného účtu jsou podle novely občanského soudního řádu (zákon č. 38/2021 Sb.) upravena v ustanoveních § 304c a násl. občanského soudního řádu (o. s. ř.).

Chráněný účet je určen pouze fyzickým osobám, které mají v ČNB veden platební účet, na němž je prováděna exekuce (je exekucí tzv. „zablokován“ či „obstaven“). Smyslem je, aby i v této situaci mohl být exekuovanému na chráněný účet převáděn zákonem vymezený tzv. chráněný příjem (zejm. mzda, plat, důchod, sociální dávky, výživné, resp. jejich část), takže bude moci z chráněného účtu bezhotovostně platit, nakupovat po internetu a využívat platební služby poskytované k účtu.

Podmínkou zřízení chráněného účtu u ČNB je proto existence účtu vedeného v ČNB pro zaměstnance (bankokonta, spořicího účtu nebo účtu v cizí měně), který je obstaven exekucí. Pokud v ČNB nemáte veden žádný exekucí obstavený účet, ČNB Vám chráněný účet neotevře.

  • Poté, co Vám byl exekucí postižen Váš účet nebo účty, nejprve písemně požádáte svého zaměstnavatele (popř. osobu, jež Vám vyplácí jiný chráněný příjem – např. plátce výživného nebo Českou správu sociálního zabezpečení) o potvrzení podle § 304d odst. 1 o. s. ř. Toto potvrzení o čísle účtu, ze kterého je Vám chráněný příjem vyplácen, bude vyhotoveno na formuláři, jehož vzor uveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách. V potvrzení bude uveden i Váš účet u ČNB, na který bude chráněný příjem vyplácen, proto je vhodné se se zaměstnavatelem nebo osobou, která Vám vyplácí jiný chráněný příjem, na tomto účtu domluvit předem, např. máte-li více obstavených účtů a necháváte-li si vyplácet chráněné příjmy na různé účty (viz dále).
  • Potvrzení zašlete soudu, jenž nařídil exekuci Vašeho účtu, a požádáte jej, aby podle § 304d odst. 3 o. s. ř. potvrdil ČNB číslo účtu, z něhož Vám zaměstnavatel platí mzdu (její nepostižitelnou část), popř. z něhož je Vám vyplácen jiný chráněný příjem (tzv. oznámený účet), a číslo Vašeho obstaveného účtu, na který je tento příjem vyplácen.
  • Požádáte ČNB, v provozním útvaru, který vede Váš obstavený účet, o zřízení chráněného účtu a určíte obstavený účet, ze kterého bude Váš chráněný příjem přeposílán na chráněný účet. Máte-li více obstavených účtů, požádejte o zřízení chráněného účtu k tomu z obstavených účtů, na který Vám bude vyplácen chráněný příjem z oznámeného účtu. Ve své žádosti musíte dále potvrdit, podle § 304c odst. 1 o. s. ř., že v jiném peněžním ústavu není pro Vás veden žádný chráněný účet. Obecně platí, že chráněný účet můžete mít veden pouze jeden, a pokud by vyšlo najevo, že je pro Vás veden další chráněný účet/účty v jiném peněžním ústavu, rozhodne soud, který z nich zůstane chráněným, a ostatní se zruší (§ 304e odst. 1 o. s. ř.).
  • ČNB může odmítnout zřídit chráněný účet, pokud by vyhověním Vaší žádosti porušila předpis o prevenci „praní peněz“ a financování terorismu či jiný předpis.

Vedení chráněného účtu se řídí stejnými pravidly jako vedení obstaveného účtu, s následujícími výjimkami plynoucími ze zákonných pravidel uvedených v o. s. ř.:

  • Chráněný účet je otevřen a veden zdarma, platíte však ceny za poskytnuté platební služby, ve stejné výši jako u obstaveného účtu.
  • Na chráněném účtu nelze poskytnout kontokorent.
  • Na chráněný účet lze připsat pouze peněžní prostředky, které byly zaslány na obstavený účet z účtu oznámeného ČNB soudem. Kromě těchto prostředků převede ČNB z obstaveného účtu na chráněný účet životní minimum podle § 304b o. s. ř., pokud jste již o jeho výplatu z obstaveného účtu dříve nepožádal, úroky a výjimečně další prostředky související s Vašimi nároky z chráněného účtu (např. vratka platby provedené debetní kartou z chráněného účtu).
  • Bezhotovostní převody peněžních prostředků či výběry hotovostí z chráněného účtu a další platební služby poskytnuté ke chráněnému účtu (internetové bankovnictví ABO-K, debetní karty) se řídí stejnými pravidly, jako platební služby poskytované k obstavenému účtu.
  • Pro ukončení vedení chráněného účtu platí specifická pravidla podle § 304c odst. 4 a 6 a § 304e odst. 1 a 2 o. s. ř.

Než se rozhodnete pro zřízení chráněného účtu, doporučujeme prostudovat si příslušná ustanovení o. s. ř. Podle § 304b o. s. ř. máte například možnost požádat ČNB o výplatu životního minima z obstaveného účtu (aniž byste si musel zřizovat chráněný účet). Je třeba si uvědomit, že vedení chráněného účtu je dočasná záležitost, neboť zvláštní pravidla pro chráněný účet platí pouze pro dobu, po kterou je na obstavený účet vedena exekuce.