IBAN - mezinárodní číslo účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu stanovený standardem EBS204, který vydala ECBS (European Committee for Banking Standards). Je založen na mezinárodní normě ISO13616. Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách ECBS - www.ecbs.org.

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:

  • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
  • IBAN má následující strukturu:
    • 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
    • 2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
    • max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky

Každá země si určí vlastní strukturu s tím, že:

  • pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky popř. pobočky banky
  • pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu

Příklad pro Českou republiku:

tuzemské bankovní spojení: 19-2000145399/0800

IBAN - elektronická forma: CZ6508000000192000145399

IBAN - písemná forma: CZ65 0800 0000 1920 0014 5399

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Dnem vstupu ČR do Evropské unie (1.5.2004) se součástí českého právního řádu stane v EU již platné "Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech". Podle tohoto nařízení budou mít všechny banky povinnost uvádět číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky na výpisu z účtu. Dále bude banka povinna sdělit tyto údaje svému klientovi, pokud o ně požádá.