Popis systému CERTIS

Co je mezibankovní platební styk

Mezibankovním platebním stykem se rozumí bezhotovostní převody peněžních prostředků z banky plátce do banky příjemce. Banky a další poskytovatelé platebních služeb provádějí platby na základě příkazů svých klientů předávaných různými technickými prostředky (prostřednictvím elektronického bankovnictví, hlasově běžným telefonem, zvláštní bankovní aplikací prostřednictvím mobilního telefonu, příp. prostřednictvím platební karty), případně formou písemného dokladu (tiskopis příkazu k úhradě, tiskopis příkazu k inkasu apod.).

Pokud jsou účty plátce i příjemce platby vedeny u stejné banky, provede převod peněz (zúčtování na účtech) tato banka ve svém vlastním systému. V případě, že plátce a příjemce platby mají své účty u různých bank, musí banka plátce použít pro převod peněz systém mezibankovního platebního styku CERTIS.


Mezibankovní zúčtování v ČR

Jediným systémem mezibankovního platebního styku v České republice, který zpracovává mezibankovní platby v českých korunách, je systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system). CERTIS zahájil provoz v rámci zúčtovacího centra SBČS v bývalém Československu 8. března 1992. Po rozdělení Československa počátkem roku 1993 bylo na Slovensku vytvořeno nové zúčtovací centrum, zatímco bývalé federální zúčtovací centrum zůstalo v ČNB.

Každý účastník systému CERTIS je jednoznačně identifikován kódem banky, jež je povinnou součástí každé bankovní transakce. V rámci platebního styku se používají další číselné kódy (tzv. symboly plateb), které blíže specifikují platbu.

Vznik a provozování systému CERTIS, stejně jako práva a povinnosti účastníků, jsou stanoveny zákonem o platebním styku. Účty mezibankovního platebního styku jsou vedeny ČNB na základě uzavřených smluv s účastníky. Tyto smlouvy stanoví pro všechny účastníky jednotné standardy i právní a technické podmínky pro vedení účtů a pro předávání a zpracování dat mezibankovního platebního styku.

Mezibankovní platby v cizí měně systém CERTIS nezajišťuje. Pro tento účel banky využívají zahraniční platební systémy nebo mechanismy korespondenčního bankovnictví.

 


Základní principy systému CERTIS

CERTIS je založen na následujících principech:

 • zúčtování mezibankovních plateb v českých korunách bez ohledu na částku;
 • zúčtování v penězích centrální banky probíhá na účtech mezibankovního platebního styku vedených v ČNB (které slouží zároveň jako účty povinných minimálních rezerv);
 • přímá účast bank, úvěrních a spořitelních družstev, poboček zahraničních bank; systém neumožňuje nepřímé účastníky;
 • neodvolatelnost položek akceptovaných systémem – ve smyslu směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech;
 • zpracování různých typů transakcí;
 • „brutto“ zúčtování v reálném čase (Real Time Gross Settlement, RTGS), tj. nedochází k vzájemným zápočtům (nettingu);
 • na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno debetní saldo;
 • platby, na které není v daný okamžik dostatek prostředků na účtu, jsou odloženy do zadržené fronty a zaúčtovány až když je na účtu dostatek prostředků;
 • ČNB poskytuje bankám bezúročný plně kolateralizovaný vnitrodenní úvěr. Úvěr je zajištěn cennými papíry evidovanými v SKD, příp. CDCP. Cílem poskytování vnitrodenního úvěru je zajistit dostatečnou likviditu pro plynulé fungování platebního styku;
 • pokud není vnitrodenní úvěr splacen bankou do konce účetního dne systému CERTIS, cenné papíry sloužící jako zástava pro vnitrodenní úvěr jsou přesunuty na účet ČNB a poté slouží jako zástava pro overnight úvěr.

 


Účast v systému

Přímí účastníci

Přímými účastníky mezibankovního platebního styku mohou být banky, které mají povolení působit jako banka, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva. CERTIS komunikuje pouze s centrálami jednotlivých bank. Pro každou banku vede ČNB pouze jeden účet mezibankovního platebního styku. Platební styk mezi klienty téže banky je záležitostí této banky a probíhá v její síti bez jakéhokoliv zásahu ze strany CERTIS.

Přidružené systémy (tzv.'třetí strany')

Účastníky se zvláštním statutem mohou být na základě bilaterální smlouvy s ČNB tzv. "třetí strany'. Jedná se o finanční instituce, které nejsou bankami, ale hrají významnou roli na trhu, jako např. clearingová střediska pro platební karty a instituce zajišťující zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry. Třetí strany nemají v ČNB účet mezibankovního platebního styku, ale mohou do CERTIS předávat (se souhlasem příslušného přímého účastníka) příkazy k převodům prostředků mezi přímými účastníky (např. k vypořádání výsledných sald při platbách provedených platebními kartami nebo při platbách vztahujících se k operacím na burze cenných papírů).

 


Typy transakcí

CERTIS zpracovává následující transakce:

 • úhrady;
 • inkasa;
 • opravné zúčtování (storna úhrad);
 • transakce přidružených systémů;
 • informační a kontrolní položky;
 • okamžité platby.

CERTIS rozlišuje úhrady na transakce s nízkou prioritou a dva typy transakcí s vysokou prioritou - bankovní prioritní transakce a klientské prioritní transakce. Prioritní transakce jsou zpracovávány přednostně. Mimo standardní úhrady stojí okamžité platby, které jsou zaúčtovány v režimu 365/7/24.

 


Popis činností zúčtovacího centra ČNB

ČNB vede každému přímému účastníkovi pro účely zúčtování jeho mezibankovních plateb účet v českých korunách (účet mezibankovního platebního styku). ČNB provádí příkazy k převedení finančních prostředků z účtů mezibankovního platebního styku na základě instrukcí účastníků.

Zůstatky na účtech mezibankovního platebního styku jsou součástí tzv. povinných minimálních rezerv, které musí mít banka uloženy u ČNB. Tyto rezervy jsou stanoveny ve výši 2 % z depozit a mohou být používány k mezibankovním platbám.

 


Účetní den, způsob účtování, předávání dat

Provoz účetního dne začíná cca v 17.00 hod. předchozího pracovního dne (D-1) a končí v 16.00 hod. následujícího pracovního dne (D). Účastníci předávají do CERTIS v průběhu dne data v elektronické podobě podle závazných pravidel určených ČNB. Data jsou předávána prostřednictvím komunikační sítě. CERTIS přijme platební příkaz v okamžiku, kdy kontrolní programy ověří, že všechna data splňují kvalitativní požadavky. Poté je zahájeno účtování. V průběhu tohoto procesu se kontroluje, zda je na účtu banky plátce dostatek peněžních prostředků na krytí každé jednotlivé položky. V kladném případě je platba okamžitě vyrovnána; účet banky plátce je debetován a účet banky příjemce kreditován. Propustnost systému je cca 1 500 000 transakcí za hodinu. Zpracované transakce jsou předávány účastníkům elektronickou formou prostřednictvím komunikační sítě.

 


Opatření v oblasti kontroly úvěrového a likviditního rizika

CERTIS provádí platby pouze v případě dostatečného krytí na účtu banky plátce (na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno debetní saldo). Pokud banka plátce nemá dostatek prostředků na provedení transakce, je platba umístěna do tzv. "zadržené fronty". Příslušná banka je o této skutečnosti informována systémem AMOS.

Dostatečné krytí mohou banky získat:

 • prostřednictvím platby z jiné banky;
 • půjčkou na peněžním trhu;
 • formou plně kolateralizovaného vnitrodenního úvěru od ČNB;
 • formou plně kolateralizovaného úvěru přes noc (overnight úvěru) ze strany ČNB.

V případě, že se bance z jakéhokoliv důvodu nepodaří prostředky do konce účetního dne získat, je příkaz k platbě v "zadržené frontě" systémem odmítnut a vrácen bance, která jej zaslala.

 


Stanovení poplatků

ČNB stanoví poplatky v návaznosti na skutečné náklady operací CERTIS. Harmonogram účetního dne a s tím související ceny služeb byly za dobu existence systému několikrát měněny. Cílem bylo nejen prodloužit provozní hodiny, ale také snaha ČNB zvýšit přesnost uzávěrky každého účetního dne.

Základní poplatek za zpracování jedné položky stanovený účastníkům Kč 0,10.

Pro banky s vyšším objemem transakcí jsou poskytovány slevy z ceny za zpracování jedné vstupní položky v závislosti na počtu zpracovaných položek v měsíci: Kč 0,04 pro objem nad 250 000 transakcí, Kč 0,06 pro objem nad 2,5 mil. transakcí a Kč 0,08 pro objem nad 5 mil. transakcí.

Přehled sazeb je uveden v části V. ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky.

 


Zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ČNB v § 13 povinnosti při přípravě na krizové situace, a to zejména povinnost zpracovat krizový plán v oblasti měnové politiky a bankovnictví a spolupracovat s ministerstvy při zpracovávání jejich krizových plánů.

Na základě uvedeného zákona ČNB vypracovala krizový plán, jehož cílem je příprava ČNB na řešení mimořádných událostí, které mohou narušit či poškodit integritu ČNB a destabilizovat výkon rozhodujících činností ČNB v oblasti finančního trhu České republiky. Prováděcí dokumentace ke krizovému plánu obsahuje konkrétní postupy řešení jednotlivých mimořádných událostí. Tato dokumentace mimo jiné zahrnuje i havarijní plány informačních systémů.

Havarijní plán stanovuje procedury při řešení jednotlivých havarijních situací v informačním systému. Stěžejní důraz je pak kladen na možnost obnovy systému v lokalitě záložní strany, která je umístěna v dostatečně vzdálené lokalitě a nepodléhá stejným množinám hrozeb jako primární strana. Díky technickému řešení a dostupnosti v reálném čase poskytuje záložní strana stejnou výkonnost, kapacitu a funkcionalitu jako primární strana.

Testování infrastruktury na základě havarijního plánu je prováděno periodicky v testovacím prostředí. Na podkladě zkušeností získaných při testování je havarijní plán upravován.

ČNB, jako účastník evropského systému národních bank EU a Evropské centrální banky (European System of Central Banks), považuje zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích v platebních systémech a vypořádacích systémech obchodů s cennými papíry za velice důležité. Spolupracuje s ostatními centrálními bankami při sdílení informací v této oblasti.

Na základě mezinárodního doporučení pro zajištění kontinuity zpracování při krizových situacích pro systémově důležité platební systémy (Business Continuity Oversight Expectations for SIPS), stanoveného Evropskou centrální bankou, bylo v ČNB provedeno vyhodnocení provozní spolehlivosti CERTIS. Vyhodnocením bylo potvrzeno, že CERTIS plně dodržuje zásady požadované tímto standardem.

Odkazy: