Tomáš Nidetzký: Investoři své schopnosti často přeceňují

Češi si mohou prostřednictvím obchodníků s cennými papíry pořídit také investiční služby od poskytovatelů ze zahraničí. Právě v těchto případech však často přeceňují své znalosti a schopnosti, upozorňuje T. Nidetzký. Proč je důležité pravdivé vyplnění investičního dotazníku, jakých dalších rizik a nástrah si musíme být při přeshraničním poskytování investičních služeb vědomi a jaká jsou tři zlatá pravidla investora, se dozvíte v našem video rozhovoru.

Tomáši, podle jakých pravidel tito obchodníci fungují na našem trhu?

Pro obchodníky samotné, ale i pro klienty je velmi důležité, aby si uvědomili, jestli obchodník s cennými papíry funguje v České republice tak, že jsme pro něj domovskou zemí, anebo jsme pro něj hostitelskou zemí. Rozdíl spočívá v tom, že pokud je to obchodník, který působí v České republice jako v domovské zemi, tak tomu vydává Česká národní banka licence a plně ho dohlíží. To znamená, že ten subjekt má nějakou reportovací povinnost. My máme možnost ukládat nějaká nápravná opatření, a pokud je to nutné, tak uložit a vyžadovat nějakou sankci. Pak jsou tady zahraniční obchodníci s cennými papíry, kteří jsou z Evropské unie. Ti tady mohou působit na základě toto, že jsme pro ně hostitelskou zemí, a působí buď jako pobočka, nebo prostřednictvím notifikace to znamená, že prostřednictvím svého domovského regulátora oznámí, že chce podnikat v České republice a v jakých činnostech chce podnikat. Tento náš partnerský regulátor nám ten subjekt nahlásí a my ho zaregistrujeme. Ale samozřejmě jak u poboček, tak u těchto notifikovaných subjektů je ten dohled, který vykonáváme, omezený a pokud dojde k tomu, že by se měli ukládat nápravná opatření, tak to už je věc toho domovského dohledu. To znamená, že my o případných nekalých praktikách toho obchodníka informujeme jeho domovský dohled. Ale veškerá jednání probíhají mezi domovským dohledovým orgánem a obchodníkem s cennými papíry.

Takže tito obchodníci jsou registrování u České národní banky a ten jejich seznam visí na jejím webu?

Ano. Samozřejmě každý, kdo chce dělat nějaký obchod v investičních službách a chce se obrátit na obchodníka s cennými papíry, tak si to může zkontrolovat na seznamu České národní banky, jací obchodníci mají v České republice licenci a jací obchodníci jsou tady registrovaní, zejména co se týká těch přeshraničních poskytovatelů těchto služeb.

A můžete nám říct, kolik jich je?

Těch, kteří u nás mají notifikaci, to znamená s takovou tou nejmenší mírou naší dohledové pravomoci, tak těch je dva tisíce. Ti co tady podnikají jako pobočka, tak těch je třicet.

Jaké výhody a nevýhody vyplývají z investování prostřednictvím těchto obchodníků?

Já bych začal tou výhodou. Obecně platí, že konkurence vede k vyšší nabídce produktů a služeb, ke zvýšené kvalitě z pohledu klienta i k pozitivnímu tlaku na ceny. Tohle určitě patří mezi výhody, že si klienti v České republice můžou pořídit produkty a služby, které jsou dostupné pouze v zahraničí právě přes tyto obchodníky. Nevýhodou pro klienty je určitě to, že pokud vstupují do takového obchodního vztahu, tak si musí být vědomi, že jakékoli spory a dohledovou činnost vykonává domovská země. To znamená, že pokud vstupují do takových vztahů, tak si musejí být vědomi, že v případě nějakého konfliktu komunikují s dohledovým orgánem v domovské zemi toho obchodníka s cennými papíry.

Jaká konkrétní rizika máte na mysli, která vyplývají z obchodování prostřednictvím těchto obchodníků?

Ta rizika jsou dvojího typu. Tím prvním typem rizika je, že se vlastně prostřednictvím zahraničních obchodníků s cennými papíry klienti skutečně můžou dostat k  produktům a službám, které se tady standardně nenabízejí a tyto služby mohou být pro tyto klienty neznámé. Druhé riziko vyplývá z toho, že samozřejmě v případě jakéhokoliv problému, který se týká fungování takového obchodníka, se musí klienti obracet na dohledový orgán té domovské země toho obchodníka. To znamená, že je potřeba si být vědom komunikace v jazyce toho obchodníka nebo jejího domácího dohledu.

Co když dojde k situaci, že zákazníka osloví v českém jazyce česká společnost, která zprostředkovává investiční služby prostřednictvím zahraničního obchodníka?

To, že mě někdo osloví v českém jazyce, to ještě neznamená, že je to domácí společnost. V každém případě bych klientům doporučoval, aby si zkontrolovali a prověřili, kdo je ta osoba, která jim ty produkty a služby nabízí. Přestože to jsou velmi často zahraniční obchodníci s cennými papíry, tak tady vystupují prostřednictvím zastoupení nebo lidí, kteří třeba nemají ani oprávnění nabízet investiční služby. Velmi často se to ale schovává za různé marketingové a podpůrné činnosti, protože i z pohledu dohledu je velmi složité rozlišit, kdy se jedná o nějakou marketingovou nabídku a kdy už se skutečně jedná o nabízení investičních produktů a služeb. V každém případě by si klient měl zjistit, kdo mu ty služby poskytuje. Zjistit si jméno té společnosti a podívat se na internetové stránky ČNB, do registru a zjistit, jestli ta firma nebo ta osoba, která poskytuje tyto služby, je skutečně registrovaná v ČR. Pokud není, tak doporučuju, aby ukončili komunikaci a dál s touto osobou nejednali.

Jakých chyb se dopouštějí investoři, kteří jsou, řekněme méně zkušení, můžete uvést nějaký příklad z vaší praxe?

Největší chybou investorů je, že přeceňují své schopnosti. Své schopnosti přeceňují v tom, že když vyplňují investiční dotazník – což je takový vstup do investic, který má ukázat, jak je ten klient zdatný v oblasti investic a jaké produkty a služby jim může ten obchodník s cennými papíry nabídnout –, tak tam velmi často, buď sami, nebo s pomocí obchodníků, přeceňují svoje investiční schopnosti. Samozřejmě pro toho obchodníka s cennými papíry je nejlepší, když ten investiční dotazník vyjde tak, že to je velmi zkušený a kvalifikovaný investor, protože pak mu může nabídnout plné portfolio produktů a služeb. Pokud se ten investor skutečně takto nechá zmanipulovat pro ten krátkodobý pocit, že je zkušený investor, tak to potom pro něj má velmi smutné následky. Protože při následné kontrole a prověřování těch obchodů, my se skutečně díváme, jak kvalifikovaný ten investor byl a pokud sám sebe prohlásí za kvalifikovaného investora, tak se samozřejmě nemůže vymlouvat, že mu byl nějakým missellingem prodán nevhodný investiční produkt. Druhou takovou chybou těch investorů a těch méně zkušených je, že ta nabídka obchodníků s cennými papíry je velmi lákavá a velmi často je to vysoký výnos s minimální mírou podstupovaného rizika s možností velmi rychlé likvidity prostředků, pokud to ten klient bude potřebovat. Bohužel finanční svět funguje na jiných pravidlech a jedním z těch základních pravidel je, že míra výnosů je přímo úměrná míře podstupovaného rizika a to by měli mít ti klienti na paměti.

Takže vyšší výnos znamená vyšší riziko.

Ano.

Můžete nějakým způsobem klientovi pomoct?

Pomoc je velice složitá – pokud se nám klient prohlásí za kvalifikovaného investora, tak dává najevo, že ví, co přesně dělá v otázce investic. Proto je tak důležité vyplnění toho investičního dotazníku. Co je pro následný dohled a řešení případných klientských stížností důležité, je, aby ten obchodník třeba uměl zrekonstruovat obchodní nabídku. Velkým nešvarem je, že je ta obchodní nabídka podávána velmi asymetricky. Na začátku v úvodu toho jednání jsou vyzdvihnuta zejména pozitiva té dané investice, je to zejména výnos, který investor může dosáhnout. Velmi často se ten výnos opírá o výnos z minulého období, což není garance, že ten výnos bude stejně vysoký nebo podobně vysoký v budoucnu. Ve finále, když má dojít k uzavření obchodu, tak jsou tomu klientovi většinou emailem zaslány informace, které jsou na čtení kapacitně náročné a tyto informace už obsahují všechna rizika. Investor je pod určitým časovým tlakem a se snahou tu investici rychle uskutečnit si nepřečte všechna rizika a tu dokumentaci schválí a investice se realizuje. Samozřejmě poté se velmi těžko prokazuje, jestli byl do té situace vmanipulován, nebo jestli to udělal s plným vědomím sám o sobě.

Co byste doporučil klientům, kteří se do takové situace dostanou?

Klienti, jak už jsem říkal, by se měli obrátit na dohledový orgán toho obchodníka v jeho domovské zemi. My samozřejmě jako ČNB jsme připraveni těm klientům pomoci je nakontaktovat na dohledový orgán v té dané zemi, kde ti obchodníci působí. Musím říct, že tohle není žádné specifikum ČR. Poskytování investičních služeb přeshraničně je velice populární v rámci celé Evropské unie. Dohledová autorita, která dohlíží vlastně na celý kapitálový trh v Evropské unii a funguje pod zkratkou ESMA, na svých stránkách vydává pravidelně informace a varování před nekalými obchodními praktikami. Velmi byly diskutované a stále na jejich stránkách visí aktivity kyperských obchodníků s cennými papíry, kteří klientům z celé Evropy, ne jenom z ČR, nabízeli vysoce rizikové investice typu binárních obcí nebo rozdílových smluv, známé pod zkratkou CFD. Pokud se klient do takové situace dostane, tak skutečně jediným možným řešením je obrátit se na dohledový orgán v té domovské zemi, případně na ten nadnárodní dohledový orgán ESMA.

Vy jste tady zmínil Kypr, což je oblíbené sídlo investičních společností a obchodníků s cennými papíry. Pojí se s tímto místem nějaká speciální rizika, o kterých by měli klienti vědět?

S Kyprem se pojí to, že nejvíce stížností na fungování obchodníků s cennými papíry je právě na obchodníky, kteří získali licenci na Kypru a poskytují svoje služby přeshraničně. I toto může být určitý indikátor kvality nabízených produktů a služeb. Nicméně nechtěl bych paušalizovat, protože určitě i řada kyperských obchodníků je slušných a fungují standardním způsobem.

Tomáši, mohl byste na závěr shrnout základní zásady, které by měl každý investor dodržovat?

My jsme už o některých těch zásadách tady už zmínili. Já musím říct, že na studiích jsem dostal tři rady úspěšného investora. První je: Nakupujte pouze investice, kterým rozumíte a víte, co kupujete, nepřeceňujte svoje síly. Tady se vracím opět k té poznámce – nepřeceňovat síly, když vyplňuji investiční dotazník. Druhou radou úspěšného investora je: Plaťte všechny daně, které platit musíte. Tady bych chtěl investorům jen připomenout, že i výnosy z investic se daní, takže je potřeba se zajímat nejen o investici samotnou, ale i ten vysoký výnos, který je z té investice slibován, se bude muset zdanit. A Třetí praktická rada je: Zůstaňte se ženou, kterou si vezmete. Protože pokud porušíte jedno z těch tří pravidel, tak vždy jako investor přicházíte o obrovské peníze a majetek.

Teď jste zmínil tři zásady. A kdyby to šlo jednou větou?

Jednou větou by to šlo říct – používejte selský rozum, a pokud hledáte pomocnou ruku, tak ji najdete na konci své paže.

Já vám děkuji za rozhovor.

Děkuji.