Mimopražské pracoviště Plzeň

Na mimopražském pracovišti ČNB v Plzni jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to odbor provozní Plzeň sekce peněžní, referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, a referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů odboru licenčního, který zajišťuje vybrané registrační činnosti sekce licenčních a sankčních řízení.

Odbor provozní Plzeň a oba referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Plzni na adrese:
Husova 10
305 67 Plzeň

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Odbor provozní Plzeň sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

tel.: 377 174 202

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, poskytovateli služby dynamické směny měn a směnárníky

Referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců

 • zajišťuje povolovací a registrační činnost podle zákona o distribuci pojištění a zajištění týkající se udělení a prodloužení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, jeho zápisu v registru, včetně zápisu změn a výmazu z registru na základě oznámení, obdobně pak i ve vztahu k vázanému zástupci a doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli
 • provádí změny zápisu v registru u samostatného zprostředkovatele podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, prodlužuje oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo zahraniční osoby poskytující investiční služby v ČR do seznamu vázaných zástupců, výmaz vázaného zástupce ze seznamu na žádost či na základě oznámení, prodlužuje oprávnění k činnosti vázaného zástupce
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti a vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele podle zákona o doplňkovém penzijním spoření do registru vázaných zástupců, výmaz vázaného zástupce z registru na žádost či na základě oznámení, prodlužuje oprávnění k činnosti vázaného zástupce
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, jejich výmaz z registru na základě oznámení a prodlužuje oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
 • přijímá oznámení osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost o umístění provozovny a o jeho změnách podle zákona o směnárenské činnosti
 • provádí zápis či změnu zápisu pověřeného zástupce podle zákona o platebním styku do seznamu platebních institucí a do seznamu institucí elektronických peněz a jeho výmaz ze seznamu na základě oznámení
 • provádí zápis či změnu zápisu distributora panevropského osobního penzijního produktu do seznamu distributorů panevropského osobního penzijního produktu podle zákona o panevropském osobním penzijním produktu a jeho výmaz ze seznamu na základě oznámení
 • prodlužuje povolení k činnosti investičního zprostředkovatele
 • obnovuje zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a fondech
 • zabezpečuje úplnost, věcnou a obsahovou správnost seznamů či registrů, a to seznamu či registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, vázaných zástupců podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vázaných zástupců podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, vázaných zástupců podle zákona o spotřebitelském úvěru a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru, platebních institucí (pouze ve vztahu k pověřeným zástupcům), institucí elektronických peněz (pouze ve vztahu k pověřeným zástupcům) a distributorů panevropského osobního penzijního produktu
 • provádí notifikace na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění

tel.: 377 174 204