Mimopražské pracoviště Plzeň

Na mimopražském pracovišti ČNB v Plzni jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to odbor provozní Plzeň sekce peněžní, referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, a referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů odboru licenčního, který zajišťuje vybrané registrační činnosti sekce licenčních a sankčních řízení.

Odbor provozní Plzeň a oba referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Plzni na adrese:
Husova 10
305 67 Plzeň

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Odbor provozní Plzeň sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

tel.: 377 174 202

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců

 • zajišťuje povolovací a registrační činnost podle zákona o distribuci pojištění a zajištění týkající se udělení a prodloužení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, jeho zápisu v registru, včetně zápisu změn a výmazu z registru na základě oznámení, obdobně pak i ve vztahu k vázanému zástupci a doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli
 • provádí změny zápisu v registru u samostatného zprostředkovatele podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, prodlužuje oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo zahraniční osoby poskytující investiční služby v ČR do seznamu vázaných zástupců, výmaz vázaného zástupce ze seznamu na žádost či na základě oznámení, prodlužuje oprávnění k činnosti vázaného zástupce
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti a vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele podle zákona o doplňkovém penzijním spoření do registru vázaných zástupců, výmaz vázaného zástupce z registru na žádost či na základě oznámení, prodlužuje oprávnění k činnosti vázaného zástupce
 • provádí zápis či změnu zápisu vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru, jejich výmaz z registru na základě oznámení a prodlužuje oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
 • přijímá oznámení osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost o umístění provozovny a o jeho změnách podle zákona o směnárenské činnosti
 • provádí zápis či změnu zápisu pověřeného zástupce podle zákona o platebním styku do seznamu platebních institucí a do seznamu institucí elektronických peněz a jeho výmaz ze seznamu na základě oznámení
 • provádí zápis či změnu zápisu distributora panevropského osobního penzijního produktu do seznamu distributorů panevropského osobního penzijního produktu podle zákona o panevropském osobním penzijním produktu a jeho výmaz ze seznamu na základě oznámení
 • prodlužuje povolení k činnosti investičního zprostředkovatele
 • obnovuje zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a fondech
 • zabezpečuje úplnost, věcnou a obsahovou správnost seznamů či registrů, a to seznamu či registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, vázaných zástupců podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vázaných zástupců podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, vázaných zástupců podle zákona o spotřebitelském úvěru a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru, platebních institucí (pouze ve vztahu k pověřeným zástupcům), institucí elektronických peněz (pouze ve vztahu k pověřeným zástupcům) a distributorů panevropského osobního penzijního produktu
 • provádí notifikace na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění

tel.: 377 174 204