Jak dobře znáš naši měnu?

Doprovodný text ke správným odpovědím na otázky všeobecného kvízu pro začátečníky.

1. Kdy a kde vznikly první mince?

 1. v 7. století př. n. l. v Malé Asii
 2. ve 4. století př. n. l. v Číně
 3. na přelomu 1. a 2. století v Římě

První mince vznikly v 7. století v maloasijské Lydii za vlády krále Alyatta II. (610-560 př. n. l.). Tehdy se však ještě jednalo o kovové peníze ražené z tzv. elektra, slitiny zlata a stříbra. Jeho syn Croessus (560-546 př. n. l.) pak zahájil ražbu zlatých mincí.


2. Jak se jmenovaly první české peníze?

 1. denáry
 2. groše
 3. tolary

První české peníze, denáry, odvozovaly svůj název od římských stříbrných mincí označovaných jako denarius. Pojmenování při tom vzniklo z latinského deni, „po deseti“, neboť se dělil na deset měděných mincí, asů. Poprvé byl v Římské říši ražen v roce 211 př. n. l. V českých zemích obíhaly od 10. do konce 13. stol. Od názvu denarius se odvozuje označení peníze v některých jazycích (např. Italština, Portugalština, Španělština).


3. Jaký portrét byl na lícní straně 20 Kčs bankovky z roku 1970?

 1. Jan Žižka
 2. Jan Hus
 3. Jan Amos Komenský

V roce 1970 nahradila dvacetikorunová bankovka dosavadní nominál v hodnotě 25 Kčs. Její autor Karel Hruška použil na lícní stranu nejstarší známou plastiku Jana Žižky z Trocnova, který se nacházel na bankovkách v hodnotě 25 Kčs od roku 1953. Pro rubovou stranu použil vyobrazení z Jenského kodexu, které bylo v době normalizace nezřídka objektem kritiky ortodoxních komunistů.


4. Jaký motiv je vždy na lícní straně českých mincí?

 1. státní znak nebo heraldická zvířata jednotlivá či v seskupení
 2. portrét prezidenta
 3. nominální hodnota s doplňkovým dekorem

Již od doby I. ČSR se na lícní straně mincí nalézala státní symbolika. Až do roku 1960 se, s výjimkou doby okupace, uplatňoval malý československý státní znak. Poté byl užíván státní znak Československé socialistické republiky, který byl až v roce 1990 nahrazen státním znakem České a Slovenské federativní republiky. Po vzniku České republiky se na mincích uplatnil malý státní znak.


5. Který český panovník zahájil ražbu zlatých mincí?

 1. Jan Lucemburský
 2. Václav III.
 3. Václav IV.

První české zlaté mince – florény – nechal razit český král Jan Lucemburský (1310-1346) v roce 1325. Typ zlaté mince vycházel z florentského vzoru (florin dór), a proto byl na ní zobrazen znak města Florencie (lilie) a postava jejího patrona (sv. Jana Křtitele).


6. Kdo byl prvním ministrem financí Československa?

 1. Karel Engliš
 2. Vilém Pospíšil
 3. Alois Rašín

Přestože se v době příprav vzniku samostatného státu uvažovalo o Aloisi Rašínovi jako o ministru vnitra a post ministra financí byl zamýšlen pro Jaroslava Preisse, nakonec se jím v ČSR stal právě Alois Rašín. V době svého mandátu provedl odluku československé měny od rakousko-uherské a připravil tak půdu pro úspěšný hospodářský rozvoj samostatné Československé republiky.


7. Kdy byl schválen zákon o akciové bance cedulové?

 1. říjen 1918
 2. březen 1919
 3. duben 1920

Zákon o akciové bance cedulové č. 347/1920 Sb., z. a n. byl vydán v dubnu roku 1920. Jeho vydání bylo motivováno primárně snahou napomoci ke stabilizaci československé koruny na mezinárodních tvrzích. Zákon se dělil na dvě části, první zakotvovala v obecné rovině práva a povinnosti cedulové banky, druhá obsahovala stanovy cedulové banky. Zákon byl novelizován v roce 1925.


8. Kdy zahájila svou činnost Národní banka Československá?

 1. dubna 1926
 2. dubna 1920
 3. dubna 1925

Přestože již od počátku 20. let 20. stol. mělo Československo cedulový zákon opravňující ke zřízení cedulové banky, k ustavení Národní banky Československé došlo teprve až v roce 1926. Původně se totiž předpokládalo, že vzniku cedulové banky by mělo předcházet vytvoření stabilní měny kryté zlatem. V roce 1925 byl tento postup obrácen, neboť zejména mezinárodní finanční kruhy požadovaly urychlené vytvoření nezávislé měnové instituce.


9. Ve kterém roce byla provedena peněžní reforma?

 1. 1949
 2. 1953
 3. 1954

Dne 1. června 1953 byla přes předběžná ujišťování prezidenta Antonína Zápotockého provedena peněžní reforma. Jejím úkolem bylo nejen dokončit měnová opatření z roku 1945 a odstranit dvojí trh (vázaný a volný), ale také vyřešit vnitřní zadlužení státu vyvolané ekonomickou politikou po komunistickém převratu a zároveň tvrdě postihnout osoby a společenské skupiny potenciálně nepřátelské režimu.


10. Kdy vznikla Česká národní banka?

 1. 1. 1. 1993
 2. 31. 12. 1992
 3. 28. 10. 1992

Po zániku České a Slovenské federativní republiky došlo také k rozdělení dosavadní centrální banky, Státní banky československé. K 1. lednu 1993 vznikla Česká národní banka jako centrální banka České republiky a Národná banka Slovenska jako centrální banka Slovenské republiky.