Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 5. 10. 2023 následující informace:

 1. Rozhodnutí o uložení pokuty za porušení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPZ“), jsou uveřejňována na internetových stránkách ČNB: /cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/.

Zde je možné vyhledat všechna rozhodnutí o uložení pokuty podle ZDPZ, stejně tak seznam subjektů, které spáchaly přestupek podle ZDPZ za posledních 12 měsíců. Do formuláře je třeba zadat do kolonky „Druh řízení“   Řízení z moci úřední (uložené sankce a opatření) a do kolonky „Segment“ Pojišťovací zprostředkovatelé. Po zadání „vyhledat“ se vyselektuje seznam případů, kdy byla pokuta uložena podle ZDPZ pojišťovacím  zprostředkovatelům. U každého případu je uvedena spisová značka a název sankcionovaného subjektu – pojišťovacího zprostředkovatele. Po rozkliknutí spisové značky je možné přejít na plné znění rozhodnutí o uložení pokuty. 

V případě jiných zprostředkovatelů (investiční zprostředkovatelé, zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, apod.) může nastat situace, že spáchali i přestupek podle ZDPZ, ale s ohledem na režim absorpce byli potrestáni za přestupek podle jiného zákona (zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o spotřebitelském úvěru, AML zákon apod.).  Tyto případy lze vyselektovat změnou údaje v kolonce „Segment“.

 1. Metodické a výkladové materiály vztahující se k distribuci pojištění lze nalézt na internetové stránce ČNB: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/pojistovny-zajistovny-a-pojistovaci-zprostredkovatele/metodicke-a-vykladove-materialy/

V rámci dohledu nad finančním trhem pak ČNB poskytuje účastníkům finančního trhu také podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a tak předcházet porušování těchto předpisů. Stanoviska a odpovědi na odborné regulatorní dotazy jsou zveřejňovány prostřednictvím samostatné aplikace, uveřejněné na internetové stránce ČNB: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/. Zde lze po zadání kritéria „Právní předpis“ a výběrem zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, zobrazit stanoviska vztahující se k výkladu tohoto zákona.

ČNB dále vydává úřední sdělení a dohledové benchmarky, jejichž účelem je seznámení dohlížených subjektů s vybranými zobecněnými dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu, pokud jde o jednání dohlížených subjektů, která jsou dostupná na internetové stránce ČNB: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/dohledova-uredni-sdeleni-a-benchmarky/. K ZDPZ jsou relevantní zejména tyto materiály:

 • Dohledový benchmark č. 3/2022 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Dohledové sdělení č. 1/2022 – K povinnostem distributorů pojištění v oblasti dohledu nad produktem a jeho řízení
 • Dohledový benchmark č. 3/2021 – K programům následného vzdělávání pro distribuci pojištění nebo zajištění a k podmínkám odborné způsobilosti a jejich prokazování
 • Dohledový benchmark č. 2/2021 – K výjimce z povinnosti získat všeobecné znalosti
 • Dohledový benchmark č. 1/2020 – K některým povinnostem pojišťovny a pojistníka při nabízení možnosti stát se pojištěným
 1. K metodice ČNB vydané v souvislosti s plněním povinností dohlíženými subjekty dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon AML“) uvádíme:

Základním úkolem ČNB/povinného subjektu v oblasti AML/CFT je předcházet riziku zneužití subjektů působících na finančním trhu k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zajištění implementace mezinárodních, evropských a vnitrostátních sankcí. Ačkoliv primárně konkrétní opatření k naplnění tohoto cíle jsou uložena samotným dohlíženým subjektům, ČNB svým dohledem zajišťuje jejich důslednou implementaci a tím i sama působí na prevenci finanční kriminality na finančním trhu ČR, čímž sekundárně přispívá i k jeho stabilitě a reputaci. K naplnění tohoto účelu, probíhá dohled především ověřováním dodržování právních předpisů v oblasti AML/CFT, který tvoří základnu metodiky v dané oblasti, a to zejména s důrazem na funkčnost a efektivnost systému opatření AML/CFT povinných osob.

V případech, kdy je to účelné, jsou požadavky vyplývající ze shora uvedené široké metodické základny doplněny o mezinárodní standardy, které byly vypracovány uznávanými autoritami v oblasti AML/CFT (např. FATF, EBA, BCBS, IMF, IAIS). Jedná se především o obecné pokyny EBA a tzv. uznávané AML/CFT standardy, které jsou také obsaženy v Úředním sdělení České národní banky ze dne 26. května 2009 k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Veřejně  dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2009/v_2009_08_21109560.pdf

Tyto dokumenty jsou dále doplněny o Metodické pokyny FAÚ dostupné na internetových stránkách FAÚ.

Dále uvádíme přehled metodik k problematice AML týkajících se dohlížených subjektů uveřejněných na webových stránkách ČNB věnovaných Metodickým a výkladovým materiálům ČNB v oblasti AML/CFT:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/metodicke-a-vykladove-materialy/, a to hlavně na konci v části Ostatní materiály:

 • Dohledový benchmark č. 2/2023 (pdf, 975 kB) – K provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí
 • Dohledový benchmark č. 4/2022 (pdf, 374 kB) – K obezřetnému přístupu úvěrových institucí k veřejně dostupným informacím s dopady do oblasti AML/CFT
 • Dohledový benchmark č. 2/2018 (pdf, 359 kB) – K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí
 • Nejčastější dohledová zjištění AML_CFT (pdf, 159 kB)

Výše uvedené dohledové AML benchmarky jsou paralelně uveřejněny i na stránce Dohledová úřední sdělení a benchmarky:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/dohledova-uredni-sdeleni-a-benchmarky/

Dále upozorňujeme na metodické materiály ČNB vydané jako výkladová stanoviska, která lze nalézt po filtrování AML zákona a AML vyhlášky zde:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/

V neposlední řadě odkazujeme na metodické postupy vydané ČNB ve formě „blogu“ zde:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/

ČNB poskytla dne 6. 10. 2023 následující informace:

ČNB v roce 2023 neaplikovala v konkrétních případech ust. § 7 a § 24 odst. 7 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB poskytla dne 9. 10. 2023 odkaz na rozhodnutí č.j. 2017/43215/570 ze dne 24. března 2023 (zde).

ČNB poskytla dne 12. 10. 2023 následující informace:

Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) je obsahem školení zaměstnanců zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje. Jak je tedy patrné z dikce AML zákona, skutečnost, zda povinná osoba splnila náležitosti školení dle § 23 AML zákona, je nutné posuzovat nejen dle samotného AML zákona ve spojení s vyhláškou č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML vyhláška“), ale i dle samotných vnitřních předpisů, zejména systému vnitřních zásad včetně hodnocení rizik povinné osoby. V každém případě se tak bude jednat o unikátní posouzení faktorů specifických pro konkrétní povinnou osobu. Ke konkrétním povinnostem, na které mají být všichni zaměstnanci povinné osoby, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a dále všechny osoby, které se na předmětu činnosti povinné osoby podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu, pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody, pak ČNB, jakož i další evropské a mezinárodní instituce zveřejňuje celou řadu materiálů popsaných níže. Vzhledem k tomu, že školení má vytvořit de facto komplexní přehled o povinnostech v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se jedná o širokou materii.

Právní předpisy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou dostupné zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/pravni-predpisy/.

Na tomto odkaze https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/metodicke-a-vykladove-materialy/ naleznete Obecné pokyny evropských orgánů dohledu, které jsou k dispozici rovněž na webové stránce Evropské bankovní autority zde: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism.

Uznávané a osvědčené principy a postupy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou upraveny Úředním sdělením České národní banky ze dne 26. května 2009 k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dostupným zde: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/Vestnik-CNB/2009/v_2009_08_21109560.pdf.

Dohledové benchmarky v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou dostupné zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/metodicke-a-vykladove-materialy/, a to hlavně na konci v části Ostatní materiály.

Dále upozorňujeme na metodické materiály ČNB vydané jako výkladová stanoviska, která lze nalézt po filtrování AML zákona a AML vyhlášky zde:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/.

K Vašemu dotazu doporučujeme seznámení zejména s těmito stanovisky:

 • K povinnostem v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v sektoru investičních fondů
 • K definici země původu podle AML vyhlášky
 • Jak by měla povinná osoba podle AMLZ provádět pravidelnou aktualizaci údajů, které drží o klientovi?
 • Jakým způsobem a v jakém rozsahu musí povinné osoby podle AMLZ zohledňovat předmět činnosti klienta?
 • K vymezení neobvyklých a neodůvodněných transakcí z pohledu rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Jak mají banky a ostatní povinné osoby podléhající dohledu České národní banky postupovat v situaci, kdy není možné zjistit vlastnickou a řídící strukturu klienta?
 • Jak má povinná osoba podle AMLZ postupovat k zajištění účinného řízení rizik spojených s rizikovými jurisdikcemi?
 • Jak mají banky a ostatní povinné osoby podléhající dohledu České národní banky postupovat v situaci, kdy není možné zjistit skutečného majitele klienta?
 • K výjimce z povinnosti identifikace a kontroly klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • K sdílení informací mezi povinnými osobami v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • K novým technologiím z pohledu rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Relevantní jsou rovněž metodické postupy vydané ČNB ve formě „blogu“ zde:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/

 • Co to je praní peněz
 • Identifikace a kontrola klientů finančních institucí jako nástroj v boji proti praní špinavých peněz
 • Kontrola klienta u politicky exponovaných osob
 • Jaká je role ČNB v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu?
 • Zneužití identity klientů finančních institucí a související podvodné jednání z pohledu praní špinavých peněz či financování terorismu

S ohledem na organizaci správního dozoru v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle § 35 AML zákona rovněž odkazujeme na webové stránky Finančně analytického úřadu dostupné zde: https://fau.gov.cz/. Vzhledem k tomu, že se školením dle § 23 AML zákona je nedílně spojena nutnost jejich pravidelné aktualizace a doplňování, si výslovně dovolujeme upozornit na možnost odběru newsletteru Finančně analytického úřadu.

ČNB poskytla dne 12. 10. 2023 následující informace k výběrovému řízení na pozici ředitele sekce kancelář:

Do výběrového řízení se přihlásili celkem 3 uchazeči. Výběrovou komisi tvořili guvernér, jeden člen bankovní rady a 3 ředitelé organizačních útvarů (ředitel sekce řízení rizik a podpory obchodů, ředitel samostatného odboru interního auditu a ředitel samostatného odboru lidských zdrojů). V rámci výběrového řízení na ředitele sekce kancelář musel každý uchazeč splnit předepsaná kritéria, a to zaslat strukturovaný životopis s motivačním dopisem, podstoupit psychologické posouzení a vypracovat práci na téma „Strategické a koncepční řízení sekce kancelář“. Svou práci poté jednotliví uchazeči prezentovali při ústním pohovoru před výběrovou komisí. Výběrová komise rozhodla o doporučení nejvhodnějšího kandidáta dne 18. 9. 2023. Bankovní rada ČNB rozhodla o jmenování ředitele sekce kancelář dne 21. 9. 2023.

ČNB poskytla dne 16. 10. 2023 následující informace:

AML zákon ukládá finančním institucím povinnost identifikovat své klienty (např. § 7 a § 8) a následně je ve smyslu AML zákona kontrolovat (např. § 9), přičemž smyslem tohoto postupu je zabránit zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvořit podmínky pro odhalování takového jednání.

Z AML zákona vyplývá pro banky řada povinností, včetně přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a to v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.

AML zákon přitom stanoví minimální okruh informací, které musí finanční instituce od klienta vždy zjistit, konkrétní postup banky však vyplývá z jejích vnitřních předpisů, které jsou vypracovány na základě zákona.

Vzhledem k individuální povaze každého obchodního vztahu se může okruh požadovaných informací lišit a je na posouzení finanční instituce, jaké informace a podklady bude od klienta v konkrétním případě požadovat a jakými způsoby je bude chtít doložit.

V případě, že klient při identifikaci či kontrole neposkytne bance potřebnou součinnost, může být důsledkem neposkytnutí součinnosti dle AML zákona též neprovedení obchodu či v krajních případech až ukončení smluvního vztahu.  

Bližší informace k problematice identifikace a kontroly klientů finančních institucí jako nástroji v boji proti praní špinavých peněz naleznete na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Identifikace-a-kontrola-klientu-financnich-instituci-jako-nastroj-v-boji-proti-prani-spinavych-penez/.

ČNB poskytla dne 23. 10. 2023 přehled nákladových úroků hrazených ČNB z repo operací. Údaje z roku 1993 a 1994 nemá ČNB k dispozici, proto nejsou v tabulce uvedeny. Důvodem je, že sterilizace volné likvidity se v tomto období realizovala převážně prodejem pokladních poukázek ČNB.

období placené úroky
v mld. Kč
1993 -
1994 -
1995 2,1
1996 5,4
1997 9,9
1998 20,4
1999 14,4
2000 14,0
2001 15,1
2002 14,8
2003

11,5

2004 10,5
2005 8,7
2006 9,6
2007 11,4
2008 13,3
2009 5,4
2010 3,1
2011 2,7
2012 1,9
2013 0,1
2014 0,2
2015 0,2
2016 0,2
2017 3,5
2018 26,7
2019 51,2
2020 22,2
2021 23,2
2022 151,7

 

ČNB poskytla dne 25. 10. 2023 následující informace:

 1. Důkazem existence České národní banky je mimo jiné její činnost a výsledky této činnosti, o čemž je každý rok vydávána Výroční zpráva a Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem, které jsou pravidelně zveřejňovány a tedy přístupné veřejnosti.

Výroční zprávy lze nalézt zde:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni-zpravy-ceske-narodni-banky/index.html

Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem lze nalézt zde:

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/index.html

O existenci České národní banky a současně o její činnosti je možné získat informace na internetových stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/cs/) a dále ve sdělovacích prostředcích, které pravidelně přinášejí zprávy o konkrétních činnostech ČNB.

 1. V moderní době jsou bankovky a mince klasifikovány jako tzv. „fiat money“ čili peníze s nuceným oběhem drahými kovy nekryté, za něž ale lze drahé kovy nakoupit za ceny stanovené tržně. Množství peněz v oběhu obvykle odpovídá potřebám ekonomiky a plynulému oběhu zboží, služeb, kapitálu apod., a jejich emise nezávisí na dostupnosti a těžbě drahých kovů, jako tomu bylo v době tzv. metalického standardu. Hotovostní peníze jsou přitom na relativním ústupu a většina peněz je bezhotovostních; ty jsou tvořeny zejména emisí úvěrů dvoustupňovým bankovním systémem převážně ve formě vkladů domácností a firem. Hodnota peněz je přitom z ekonomického pohledu zaručena tím, že centrální banka svou měnovou politikou pečuje o cenovou stabilitu, tj. stabilní kupní sílu peněz. Vedle toho pak centrální banka v rámci provádění mikro - a makro - obezřetnostní politiky dohlíží na řádné fungování jednotlivých bank a pečuje o stabilitu finančního systému jako celku. Z ekonomického hlediska je proto reálná hodnota nejen bankovek a mincí, ale obecně české měny jako takové, v čase uchovávána díky tomu, že ČNB plní své zákonné úkoly.

K druhé podotázce sdělujeme, že v obchodní bance můžete obdržet bankovky nebo mince ve stejné hodnotě, příp. si je můžete směnit za jinou zahraniční měnu dle stanovených směnných kurzů.

 1. Rozhodnutí České národní banky o udělení licence České spořitelně, a.s., IČO 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 (dále jen „Česká spořitelna, a.s.“) lze nalézt zde:

https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/FSCS/CS/Prilohy/licence.pdf

Česká národní banka vede seznam subjektů, které jsou držiteli bankovní licence zde:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=22.10.2023&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=1

Z uvedeného seznamu je patrné, že Česká spořitelna, a.s. je držitelem platné bankovní licence.

 1. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů v ust. § 11 odst. 9 stanoví, že banka a pobočka zahraniční banky zavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu srozumitelně, písemně a v úředním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, informuje ve svých provozních prostorách. Podle ust. § 10 odst. 6 vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů, povinná osoba zajistí, že součástí vnitřních předpisů jsou pravidla pro evidování reklamací a stížností klientů, jejich vyřizování a sledování přijatých opatření.

Pravidla a postupy pro vyřizování stížností či reklamací klientů tvoří ucelený systém, který primárně zajišťuje, aby byly stížnosti řádně evidovány, prošetřovány a vyřizovány. Součástí systému pak může být i tzv. ombudsman, který v mnohých případech představuje odvolací instanci, druhý stupeň přezkumu, pokud klient banky s vyřízením své stížnosti či reklamace nesouhlasí. Bližší parametry systému pro vyřizování stížností či reklamací klientů si však jednotlivé instituce stanoví na základě zákona dle svého uvážení.

 1. Česká národní banka není vydavatelem poštovních známek a nemá ani žádnou pravomoc v této oblasti, dotaz je mimo působnost České národní banky. Vydavatelem poštovních známek je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je v této oblasti tedy povinným subjektem podle Informačního zákona.
 2. Česká národní banka nespadá pod kontrolu Světové poštovní unie (Universal Postal Union).